Crisis in bouwsector werkgelegenheid erg dan geacht minder ingaè tetftatv»* WfJ>/44 economie I n PECEMftiR. looyf PROGNOSE TNO Banenverlies mogelijk lager en productie stijgt eerder Werkgevers dm I negatief over Afbouwgarantie bij NHG-hypotheek Financieel adviseurs willen beroepseed Energieverbruik daalt ruim 4 procent dinsdag 8 december 2009 Ook heeft de Landesbank Ba- den-Württemberg veel geld opzij moeten zetten om verliezen op ris kante leningen op te vangen. De LBBW werd met miljardensteun van de overheid overeind gehouden. foto Ma rij am Murat/EPA DEN HAAG De stichting Nationale Hypotheek garantie (NHG) scherpt per i janua ri de eisen aan voor kopers van een nieuwbouwwoning. Kopers die een NHG-hypotheek willen, 'mo gen voortaan alleen in zee gaan met bouwbedrijven die een af bouwgarantie geven. Bouwbedrij ven met een 'insolventieverzeke- ring' geven kopers de garantie dat hun huis wordt afgebouwd in ge val van een faillissement TIEL Financiële dienstverleners in Ne derland moeten voortaan een be roepseed afleggen, waarin zij ver klaren primair in het belang van de klant te werken. Dat bepleiten ruim honderd financiële adviseurs. De oproep is gisteren aangeboden aan voorzitter Rob Groenemeijer van de Federatie Financiële Dienst verleners in Nederland (Fidin), waarbij veertienhonderd advies- kantoren zijn aangesloten. DEN HAAG In de eerste acht maanden van dit jaar is ruim 4 procent minder ener gie verbruikt dan in dezelfde perio de van 2008. Hierdoor is ook de uit stoot van koolstofdioxide gedaald. Dat blijkt uit gisteren gepubliceer de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er is vooral minder aardolie en steenkool verbruikt in Nederland se fabrieken. door Cert van Harskamp den haag - De crisis in de bouw is veel minder diep dan eerder werd voorspeld. Het banenverlies is mo gelijk lager en veel eerder dan ver wacht stijgt de productie in de bouw. Dat blijkt uit de jaarlijkse Bouw- prognose van onderzoeksinstituut TNO in opdracht van het ministe rie van Wonen, Wijken en Integra tie. Tot en met 2011 verliezen volgens TNO 40.000 tot 45.000 bouwvak kers hun baan. Dat is veel minder dan de vijftigduizend die het Eco nomisch Instituut voor de Bouw nijverheid (EIB) heeft voorspeld voor alleen al de periode tot 2010. Een groot deel van het banenver lies wordt opgevangen door zelf standigen zonder personeel (zzp' ers) en Oost-Europeanen. Ook de productie daalt veel min der hard dan eerder was voor speld. TNO meent zelfs dat die in 2011 alweer stijgt, terwijl eerdere prognoses uit gingen van licht her stel vanaf 2012. De bouw van nieuwe huizen daalt in eerste instantie nog van 79.000 in 2008 tot 62.000 in 2010, maar in 2011 gaat de productie alweer om hoog en worden volgens TNO 69.000 nieuwe woningen opgele verd. Dit jaar krimpt de hele bouwsec tor met 6,9 procent ten opzichte van vorig jaar, maar 2008 was in al le opzichten nog een goed jaar voor de bouw. In 2010 vlakt de pro ductiedaling al iets af tot min 4,3 procent. Van 2011 tot 2014 ziet TNO de bouw gemiddeld met 1,6 procent per jaar groeien. De bouw is een van de sectoren die de crisis als laatste merkt. Hoewel de economie in 2010 mo gelijk alweer herstelt, schrijft de bouw komend jaar nog rode cij fers. Onderzoeksinstituut TNO ziet de malaise in de bouw als 'aanpassing aan de nieuwe situatie'. Door rui me kredietverlening heeft de sec tor afgelopen jaren te ver boven zijn stand geleefd, meent het on derzoeksinstituut. den haag - De Nederlandse werk gevers zijn opvallend pessimistisch over de werkgelegenheidsontwik keling in het eerste kwartaal van volgend jaar. Dat blijkt uit de Ar beidsmarktbarometer van uitzend bureau Manpower. Het aantal bedrijven dat in het eer ste kwartaal mensen denkt te ont slaan is 3,procent groter dan het aantal ondernemers dat verwacht mensen aan te nemen. „Nu blijkt dat de sinds het laatste kwartaal van 2008 dalende lijn zich in het eerste kwartaal van 2010 voort zet", aldus woordvoerder Hailko van der Pol van Manpower. Het uitzendconcern' denkt dat de negatieve verwachtingen van de werkgevers te maken hebben met het feit dat veel Nederlandse werk gevers de afgelopen maanden ge wacht hebben met het verminde ren van hun personeelsbestand, omdat ze nog maar amper een jaar geleden te maken hadden met per- v soneelstekorten. Geachte aandeelhouder van ING, Onderwerp: Gelegenheid om uw rechten uit te oefenen Op 25 november jongstleden hebben onze aandeelhouders tijdens een Buitengewone Aandeelhoudersvergadering goedkeuring verleend aan belangrijke besluiten die zijn gepresenteerd door de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van ING Groep N.V. Deze verstrekkende besluiten helpen ons om meer eenvoud en transparantie te bereiken en stellen ons in staat om een heldere koers voorwaarts te zetten. Als onderdeel van de goedgekeurde maatregelen, zal ING voor een totale waarde van ongeveer 7,5 miljard euro nieuwe aandelen uitgeven in de vorm van een claimemissie. Belangrijke informatie met betrekking tot deze aanbieding kan worden gevonden in het prospectus, dat u kunt verkrijgen via onze website www.ing.com/claimemissie, of door te bellen naar 00800 2667 8825 (gratis). Wij willen dat u zich volledig bewust bent van de voorwaarden van de claims en helder zicht heeft op zowel de potentiële voordelen als de risico's van het gebruiken van een claim. Gelieve er rekening mee te houden dat de uitoefeningsperiode voor de claims eindigt op 15 december 2009 om 15.00 uur, waarna de claimemissie zal verlopen. Wij moedigen u graag nogmaals aan om ons prospectus te lezen en passend extern advies in te winnen. Hoogachtend, Jan Hommen CEO ING Groep Dit persbericht is geen prospectus. Enig aanbod tot verwerving van effecten ingevolge de aanbieding wordt gedaan, en een belegger dient zijn beleggingsbesluit te nemen, enkel op grond van de informatie die is opgenomen in hef prospectus d.d. 27 november 2009 dat in Nederland algemeen beschikbaar zal worden gesteld in verband met zodanige aanbieding. Kopieën van het prospectus kunnen kosteloos worden verkregen via de website van Euronext Amsterdam by NYSE Euronext (alleen Nederlands ingezetenen) en de website van de onderneming www.ing.com/claimemissie.Aan de belegging zijn risico's verbonden. De waarde van de aangeboden effecten kan fluctueren. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Potentiële beleggers worden geadviseerd om eerst hun eigen beleggingsadviseur te raadplegen alvorens een beleggingsbesluit te nemen. BANKIEREN BELEGGEN LEVENSVERZEKERINGEN PENSIOENEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 11