Nederlander is gelukkig 'm PZC 4 29 ONDERZOEK Vertrouwen in toekomst daalt Weer een stukje Zeeland in Madurodam School vaker doelwit dieven 'Gemeente gaat burger plukken' verder .V~S' Buien 9° Jazzpianiste Pia Beek overleden in Spanje Het blijft tobben voor sommige schaatstoppers m v VRIJDAG 27 november 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT -251e jaargang nr. 280 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 Vandaag de wintereditie Zeeland Autoland WALCHEREN immmmmmmmmmmmmmmmmmmsmssmsmmm DEN HAAG - Het gaat steeds beter met de Nederlandse bevolking. Ruim 8o procent voelt zich geluk kig en onze werkloosheidcijfers zijn vergeleken met andere landen zeer laag. Dat blijkt uit het rapport De Sociale Staat van Nederland dat het Sociaal en Cultureel Plan bureau (SCP) gisteren overhandig de aan Gerdi Verbeet, de voorzit ter van de Tweede Kamer. Ondanks de toenemende welvaart denken Nederlanders steeds min der positief over de toekomst. Slechts 29 procent heeft er vertrou wen in dat de welvaart in de toe komst aanhoudt. In 2006 was dat nog 68 procent. Het SCP publiceert sinds 2001 elke twee jaar een update van het rap port. Op een aantal belangrijke ge bieden wordt zichtbaar hoe Neder landers er voor staan, van de on derwijsprestaties tot de inkomens veranderingen, van het aantal uren dat we wekelijks kranten le zen tot de integratie van verschil lende bevolkingsgroepen. „Moge lijk komt het door de economi sche crisis dat Nederlanders min der optimistisch zijn over de toe komst", denkt sociologe Hilde Cof- fé van de Universiteit Utrecht. „Maar het zogenoemde welvaart- chauvinisme kan ook een rol spe len. Hoe beter het gaat met men sen, des te angstiger ze zijn om te AMSTERDAM verliezen wat ze hebben." Dat beïnvloedt mogelijk ook de hou ding tegenover minderheden. Bijna 40 procent van de Nederlan ders vindt dat er te veel allochto nen in Nederland wonen. Nederlanders zijn er de afgelopen tien jaar financieel op vooruit ge gaan, blijkt uit het onderzoek. De koopkracht is met gemiddeld zes procent gestegen. Ook het leefkli maat is verbeterd: de criminaliteit daalt, mensen voelen zich veiliger. De onderzoekers benadrukken dat Nederland een welvarend land is: meer mensen zijn de afgelopen tien jaar gaan werken, waardoor het nationale inkomen is gestegen. Vooral meer vrouwen, ouderen en allochtonen hebben een betaalde baan. De arbeidsparticipatie is ge groeid tot 68 procent en behoort hiermee tot de hoogste van Euro pa, aldus het SCP. De gevolgen van de crisis zijn nog niet in dit rapport verwerkt. Rob Bijl, adjunct-directeur van het SCP, benadrukt dat het niet roos kleurig zal blijven in Nederland: „Vooral jonge en oudere werkne mers, maar ook laagopgeleiden en werklozen zullen door de crisis worden getroffen." pagina 2/3: 'met kwetsbaren gaat het helemaal niet goed' pagina 3: commentaar Het aantal diefstallen op scholen in het voortgezet onderwijs is vorig schooljaar met 21 procent gestegen ten opzichte van het schooljaar 2007-2008. Vooral elektronica is een gewild artikel. Uit leslokalen, kleedkamers en fietsenstallingen verdwenen zaken als mobieltjes, ca mera's en iPods. Verder zijn het AMERSFOORT contanten, portemonnees, merkkle ding en scooters die ongewild van eigenaar wisselen. Dat blijkt uit de jaarlijkse incidentenregistratie Iris van onderzoeksorganisatie DSP- groep. De agressie op scholen nam iets af. Wel gaan steeds vaker leer lingen van verschillende scholen met elkaar op de vuist. De gemeentelijke woonlasten gaan volgend jaar met gemiddeld 2 pro cent omhoog voor eenpersoons huishoudens en met 1,8 procent voor gezinnen. De stijging is be perkt, maar meer dan de 1 procent inflatie die het Centraal Planbu reau (CPB) verwacht. Dat blijkt uit onderzoek waarvan de Vereniging Eigen Huis (VEH) de resultaten gis DEN HAAG - In Madurodam hebben commissaris van de koningin Karla Peijs (links) en burgemeester Friso Wes- seling (midden) van Madurodam gisteren de miniatuur versie van de Arendshoeve uit 's-Heer Arendskerke ont huld. De hoeve ligt tegenover de ingang van het park. „We sturen van alles naar Den Haag, zoals de minis ter-president", grapte Peijs. „Er staan in Madurodam ver schillende Zeeuwse gebouwen. Dit is de eerste boerde rij, en een aanwinst. Ik ben ervan overtuigd dat bezoe kers naar Zeeland komen om de andere mooie histori sche gebouwen te bekijken." Rechts Johanna Boogerd van de Boerderijstichting Zeeland, foto Jos van Leeuwen teren bekendmaakte. De VEH vreest dat de gemeentelijke lasten na het verkiezingsjaar 2010 sterk zullen oplopen omdat gemeenten als gevolg van de economische cri sis fors moeten bezuinigen. „Het gevaar dreigt dat tekorten worden afgewenteld op de burger", aldus de belangenvereniging van huis eigenaren. ISSIS88Z S53J f&ggSSS? Het gaat hartstikke goed met Nederland reageer op www.pzc.nl UW" reacties: 388 Ik koop geen producten uit China meer 43% Zeeland: 2 en 3, 17 t/m 25; Binnenland: 4 en 5; Buitenland: 6 en 7; Themapagi na's over medische missers: 8 en 9; Beurs: 10; Economie: 11; Meningen: 13; Weer: 14; Strips: 15; Cultuur: 27; Sport: 29 t/m 33; Televisie: 34, 35. Bijlage: Zeeland Autoland Wintereditie. 57% Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 013 99 10 711688 555530»

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1