zeeland 125 Aanpak hinder vrachtverkeer Wandelpad Draaibrug - kikkerstad komt er Bladeren blijven liggen, wortelgroei bestreden Dode gevonden in woning Dronken vrouw aangehouden OUTDOOR FASHION ACTION VRACHTWACENSLUIS Project in kanaaldorp Rieme mogelijk ook oplossing voor Sas van Gent www.zwartepoorte.nl donderdag 22-oktober 2009 Zwartepoorte Goes B.V. Amundsenweg 33, 4462 GP GOES T 0113-24 52 45 Burgemeester Erik De Wispelaere en gouverneur André Denys knipten een lint in de Belgische kleuren door en stelden daarmee de vrachtwagensluis in gebruik. foto Peter Nicolai door Wout Bareman RIEME - De Vlaamse overheidsin stanties binden de strijd aan met het vrachtverkeer dat dorpen in de Kanaalzone 'terroriseert'. Dage lijks denderen honderden vracht wagens door de dorpskernen op de linker- en rechteroever van het Kanaal Gent-Terneuzen op weg naar bedrijven in het havengebied. De verkeerscontroles worden opge voerd; er worden extra borden ge plaatst; de bewegwijzering wordt aangepast en er wordt een meerta lige folder uitgedeeld. Maar het be langrijkste en nieuwste wapen in WESTDORPE - In een woning aan de Graaf Jansdijk in Westdorpe is gisterochtend een dode aangetrof fen. Omdat het niet duidelijk was of de persoon een natuurlijke dood was gestorven, stelde de poli tie technisch onderzoek in. Ook kwam een arts van de GGD ter plaatse. Het onderzoek duurde tot laat in de middag. De politie kon gisteren nog niets zeggen over de uitkomsten van het onderzoek. GOES - De politie heeft dinsdag avond op de Grote Markt in Goes een 29-jarige vrouw uit die plaats aangehouden wegens openbare dronkenschap. Een 31-jarige man die in haar gezelschap verkeerde en zich agressief gedroeg, werd eveneens aangehouden. de strijd tegen de verkeersoverlast is de inzet van digitale vrachtwa gensluizen. De sluizen registreren vrachtwagens, die de dorpskernen als sluiproute gebruiken. Ze be staan uit twee portalen, één bij het binnenrijden van het dorp en één bij het uitrijden. De portalen zijn voorzien van camera's en een laserlink. De vastgelegde gedragin gen van de vrachtwagen geven aan of het om bestemmings- of door gaand verkeer gaat. Gisterochtend werd de eerste vrachtwagensluis in gebruik ge steld in Rieme (gemeente Ever- gem) op de westelijke kanaaloever. Dat deden burgemeester Erik De door René Hoonhorst AARDENBURG - Tegen vallend blad en duivenpoep neemt de gemeen te Sluis geen maatregelen. Maar on gewenste wortelgroei wordt bestre den, beloofde wethouder Carien Bolijn Aardenburgers na afloop van een werkbezoek van het colle ge- Veel bewoners, vooral aan de Ha ven, ervaren overlast van bomen in de stad. De 'woudreuzen' ne men het licht uit de woning weg, laten straatstenen en stoeptegels omhoog komen, geven duiven een plek om hun ontlasting op gepar keerde auto's te laten vallen en zor gen voor een pak vochtige, gladde bladeren in de herfst. Het telkens kappen van boomwor tels en herstellen van straten kost meer dan bomen kappen, stelde een aantal bewoners. Bolijn be Wispelaere van Evergem en gou verneur André Denys van Oost-Vlaanderen; ze knipten een lint door. De nieuwe apparatuur in Rieme wordt de komende maanden uitge test. Overtreders worden in die pe riode eerst nog vermanend toege sproken, in een later stadium krij gen ze direct boetes. De Wispelae re weet dat het experiment in Rie me in heel Vlaanderen nauwlet tend wordt gevolgd. „Want er zijn niet alleen in de Kanaalzone dor pen, die door vrachtverkeer wor den geterroriseerd, dat gebeurt op tal van plaatsen." Als het experiment slaagt, dan wor- toogde dat mensen ook genieten van bomen in de straat. Boven dien bestrijden bomen luchtver vuiling door CO2 op te nemen. De wethouder kreeg tegengas van bewoners buiten het centrum. Zo zorgt een rij bomen op de begraaf plaats niet alleen voor vervuiling van een aantal graven, maar het rij tje is ook een ongewenste schei ding tussen het oude en nieuwe deel van de begraafplaats. De bo men in Draaibrug bederven dan weer het uitzicht op de polders. „Naast dat uitzicht hebben we al leen een paar mooie tramhuisjes. Daar staan de bomen niet alleen voor, ze groeien er bijna in", stelde Theo Buijsse van de Draaibrugge- raat. Een andere Draaibruggeling pleitte er voor dat de strook groen langs de rijksweg beter wordt ge maaid, omdat brandnetels en dis tels vrij spel hebben. den snel ook op andere plaatsen in de Kanaalzone dergelijke slui zen geïnstalleerd. Verkeerswethouder Co van Schaik van Terneuzen houdt het project ook nauwlettend in het oog. Hij zoekt met collega's uit Zelzate al ja ren naar een oplossing voor het ongewenste vrachtverkeer in het centrum van Zelzate en op de Westkade in Sas van Gent. Van Schaik: „Wordt bij Zelzate zo'n sluis aangelegd, dan wordt de loca tie zo gekozen dat vrachtwagens ook niet langer kunnen afslaan naar Sas van Gent." Gemeentelijke verkeersdeskundigen zoeken ook nog naar andere oplossingen. door René Hoonhorst AARDENBURG - Er komt een 'laar zenpad' door het nieuwe natuurge bied in de Havenpolder. De route van het pad wordt aangegeven door 'zwerfpaaltjes' en afgebakend door klaphekjes bij Draaibrug en Aardenburg. Na een werkbezoek van het Sluise college verzekerde wethouder Ca rien Bolijn zo'n vijftig aanwezigen in het Aardenburgse dorpshuis dat het beloofde wandelpad er komt. Het Zeeuwse Landschap en de pro vincie hebben overeenstemming bereikt en het pad zou niet al te lang meer op zich moeten laten wachten. „De uitvoering kan vrij simpel zijn, omdat er geen verhard pad door het natuurgebied komt. Het staat alleen nog niet vast waar de in- en uitgang moeten komen." De Draaibrugse toegang komt waarschijnlijk tussen de twee ro tondes bij de buurtschap te liggen. Tussen Draaibrug en die rotondes lag eeuwen terug de Bordeel schans: een versterking die mis schien wordt gereconstrueerd met Europees geld. Van de bewoners van Draaibrug hoeft 'hoerenberg', zoals de schans al is herdoopt in het buurtschap, niet opnieuw te zien te te zijn in het landschap. Maar de gemeente heeft altijd van harte meegewerkt aan herstel van de Staats-Spaanse linies, meldde wethouder Maria le Roy. bd store Middelburg, Achter de houttuinen 34 - Goes, Grote Markt 15 *MNfc Australia's first MiTMiM sheepskin boots

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 67