zeeland 123 in het ziekenhuis in de beugels Verloskundige Meyners vult gat in de markt FOOTNOTES Jaarvergadering dorpsraad in Sint Jansteen Berkhout schoenmodes m 'Wij juichen het toe dat zwangeren in Zeeuws-Vlaanderen sinds jaren 'Ik bied ook pre'conceptiezorg. Het is nog net niet zo dat ik aan het weer de keus hebben hoe en waar ze willen bevallen' chris schoneman, cz bed ga staan coachen' 'Ik wil zwangeren in Zeeuws-Vlaanderen weer de mogelijkheid bieden thuis te bevallen' Kim Meyners Elegante laars voor de brede kuiten donderdag 22 oktober 2009 Thuisbevallen onder begelei ding van een verloskundige is in Zeeuws-Vlaanderen sinds 2002 niet meer moge lijk. Kim Meyners, verlos kundige uit Sint Jansteen, wil zwangeren weer de keus geven; bevallen in het eigen bed, of in de ziekenhuisbeu gels. door Sheila van Doorsselaer Eén vertrouwd gezicht, van conceptie tot na de kraam tijd. Dat wil Meyners (30) graag zijn voor Zeeuws-Vlaamse zwangeren. De geboren en getogen Rotterdamse vroedvrouw kiest er bewust voor een eigen verloskundigenpraktijk op te zetten in Zeeuws-Vlaande ren. Zich aansluiten bij de verlos kundigen in ZorgSaam ziekenhuis in Terneuzen was volgens haar vi sie geen optie. „Ik wil de klassieke verloskundigenhulp terug aanbie den in Zeeuws-Vlaanderen; huis bezoeken afleggen, thuisbevallin gen begeleiden, dus óók in het weekeinde en 's avonds en 's nachts. Daarnaast wil ik ook avondspreekuur invoeren en spreekuur op zaterdag, zodat ook de aanstaande vaders de gelegen heid hebben om mee te komen naar de controles." Ook het uitvoe ren van termijnecho's gaat Mey ners zelf doen, ze is daar ook voor opgeleid. Met de zogenoemde 'pretecho's' wil ze zich niet gaan bezighouden. „Met alle respect, verhaal te doen en je kunt echt een band opbouwen met elkaar. Dat is met name heel belangrijk bij de bevalling. Die verloopt soe peler als de vrouw zich goed voelt bij de verloskundige. Pijn wordt onder meer veroorzaakt door angst, onzekerheid en onwetend heid en als je dat weg kunt nemen en zorgt dat een zwangere zich op haar gemak voelt, dan verloopt de bevalling vlotter." Zwangeren die toch graag in het ziekenhuis willen bevallen, kun nen ook bij Meyners terecht. „Dan ga ik gewoon mee en begeleid ik daar de bevalling. maar dan besteed ik mijn tijd lie ver aan een goede en serieuze be geleiding." Het opbouwen van een vertrou wensband staat voor Meyners voorop. „Ik vind het heel belang rijk dat vrouwen steeds bij dezelf de verloskundige terecht kunnen en niet steeds iemand anders tref fen bij controles. Zwangeren hoe ven dan niet steeds opnieuw hun Meyners is een zeer betrokken vroedvrouw. „Ik zit er kort op. ik vraag bloeduitslagen op, schrijf briefjes voor de huisarts en pro beer een netwerk van zorgverle ners op te stellen die allemaal wa ken over de gezondheid van moe der en kind. Ik wil te allen tijde weten wat er met 'mijn zwangere' gebeurt en spreek alles met haar door. De zwangerschap is een te bijzondere periode in het leven van een vrouw om met vragen te blijven zitten. De zwangerschap moet een geweldige tijd zijn en ik wil daaraan helpen bijdragen." Het is een detail, maar in Mey ners' verloskoffer zit geen eenden- bek. „Ik gebruik geen eendenbek. Ik ga het vrouwen niet onnodig oncomfortabel maken." Wie een kinderwens heeft maar bij wie het maar.niet wil lukken om zwanger te worden, kan ook de hulp inschakelen van Meyners. „Ik bied zogenoemde préconceptie- zorg; begeleiding van koppels die zwanger willen worden. We be spreken bijvoorbeeld hun leefge woonten en hoe ze de kans op een zwangerschap kunnen vergro ten. Het is nog net niet zo dat ik aan het bed ga staan coachen." Meyners blijft haar cliëntes zien tot tien weken na de bevalling. „Nacontroles en een gesprek hoe de zwangerschap, de bevalling en het kraambed zijn beleefd horen er ook bij." Meyners werkt nu nog vanaf huis en is op zoek naar praktijkruimte in Hulst. Meer informatie over haar verloskundigenpraktijk is te vinden via www.vpzv.nl SINT JANSTEEN - De dorpsraad Sint lansteen houdt woensdag 28 okto ber de algemene jaarvergadering. Tijdens de vergadering blikt het be stuur onder meer terug op het af gelopen jaar. Daarnaast is er aan dacht voor het droomproject dat in het dorp het komende jaar ge stalte moet krijgen. Ook de ont wikkeling van de nieuwe woon wijk Oversprong II, de realisatie van ouderenhuisvesting en de mo gelijke bouw van een nieuwe bre de school komen zeker aan de or de tijdens de vergadering. De bijeenkomst vindt plaats in dorpscentrum De Warande en be gint om 19.30 uur. Iedereen is wel kom. In Zeeuws-Vlaanderen is thuis bevallen nu alleen nog moge lijk bij slechts een handjevol huisartsen. En dan alleen door de week en overdag. Wie graag in eigen bed haar kindje ter wereld wil brengen, maar bij wie de vliezen breken in het weekein de of na vijven, heeft 'pech'. Ze moet dan naar het ziekenhuis om daar te bevallen. Het team van verloskundigen in Zeeuws-Vlaanderen heeft ZorgSaam ziekenhuis als vaste standplaats. Ze hebben spreekuur in de ziekenhuizen en begeleiden daar ook de bevallingen. „Niets ten nadele van de Zeeuws-Vlaam se verloskundigen, maar ik wil het graag anders gaan doen", zegt Kim Meyners, die Verloskundigenprak tijk Zeeuws-Vlaanderen heeft op gericht. Volgens Meyners zorgde haar komst voor wat onrust onder de verloskundigen. „Dat was niet nodig. Ik wil ze niet beconcurre ren, ik wil een aanvulling zijn op het huidige aanbod en wil samen werken." Verzekeraar CZ juicht de komst van Meyners praktijk toe. „Het is goed dat Zwangeren in Zeeuws-Vlaanderen weer kunnen kiezen waar en hoe ze willen be vallen", zegt Chris Schoneman na mens CZ. Meyners kan omwille van de reistijd nu alleen zwang eren uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen en een deel Kanaalzone begelei den. Haar doel is om haar praktijk uit te breiden met vestigingen in heel Zeeuws-Vlaanderen. „Zo hebben straks alle zwangeren weer de keus." Meyners wil Zeeuws-Vlaamse zwangeren weer de keus geven waar ze wil len bevallen. In het ziekenhuis of thuis. reproductie Peter Nicolai www.fmcwoonwinkeIs.nS Diverse modellen in verschillende breedte maten Verkrijgbaar bij: Zuidstraat 6, Sas van Gent, Tel. 0115 - 45 15 62

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 65