81 binnenland Akkoord over hogere AOW-leeftijd 'Spelers zaten dagen in vieze voetbalkloffie' Jeugd sekst er op los in instelling Luchtballon steeg op ondanks negatief advies Ikea-oplichters opgepakt: schade voor bedrijf 7 ton Mededeling van het waterschap Kamer: waakhond treinreiziger Afpersers loterijwinnaars gearresteerd Geld beleggers ging in zakken top Easy Life NAAR 67 Coalitie bereikt breed gedragen overeenstemming over gefaseerde verhoging van 65 naar 67 jaar vrijdag 16 oktober 2009 DEN HAAG - De regeringscoalitie van CDA, PvdA en Christenunie is het gisteravond eens geworden over een verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar. Overeenstemming kwam er na da gen van overleg tussen de fractie voorzitters van de partijen en mi nister Piet Hein Donner en staats secretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken). Volgens het akkoord gaat de pen sioenleeftijd eerst in 2020 naar 66 jaar en vervolgens in 2025 naar 67 jaar. Mensen die vroeg begonnen zijn met werken, worden ontzien. Als de AOW-leeftijd in 2020 op 66 jaar is gezet, kunnen mensen die de laatste vijftien jaren gewerkt hebben toch op hun 65e met pen sioen. Het aantal benodigde dienst jaren loopt met de jaren langzaam op tot 42 gewerkte jaren in 2047. Eerder stoppen met werken bete kent wel een lagere AOW-uitke- ring. Voor hogere inkomens scheelt dat 8 procent per jaar als ze eerder stoppen, terwijl lagere inko mens door een fiscale tegemoetko ming ongeveer 6,5 procent per jaar minder uitkering krijgen. In het tweede jaar is dat 7,5 procent en 6 procent. De grens tussen hoge en lage inkomens ligt op 49.000 euro voor een echtpaar (anderhalf keer modaal). Voor een alleenstaande is het anderhalf keer het minimum loon. Verder is afgesproken dat werkgevers verplicht zijn om werk nemers na dertig jaar een zwaar beroep ander werk aan te bieden. Doen ze dat niet, dan betalen ze een boete waarmee het voor de werknemer mogelijk moet wor den vanaf 65 met pensioen te gaan. Gisteren is tot op het laatst druk gerekend in hoeverre men sen met zware beroepen en die jong zijn begonnen met werken, kunnen worden ontzien. Voor de PvdA was het van belang dat de laagstbetaalden evenveel mogelijk heden behouden om eerder te stoppen met werken als hogere in komens. Maatregelen om mensen met zwaar werk te ontzien, moch ten niet ten koste gaan van de 4 miljard euro aan beoogde besparin gen op de oudedagsvoorziening. Het kabinet besloot dit voorjaar dat de pensioenleeftijd, zowel in de AOW als bij aanvullende pen sioenen, omhoog moet om gevol gen van de vergrijzing op te van gen en om de overheidsfinanciën op orde te brengen na de economi sche crisis. Daarbij zijn werkgevers en vakbonden nodig, die in de pensioenbesturen zitten. De minis terraad moet vrijdag nog officieel instemmen met de plannen. De oppositiepartijen in de Kamer rea geerden donderdagavond meteen al negatief „Te weinig, te laat en te ingewikkeld", stelt de WD. SP en PW waren sowieso tegen een ho gere AOW-leeftijd. Het kabinet wil sociale partners sti muleren door in belastingwetge ving ook uit te gaan van een hoge re pensioenleeftijd. Voor aanvul lend pensioen wordt nu onder een belastingvriendelijk regime ge spaard. Mensen met een zwaar be roep en die vroeg begonnen zijn met werken, zullen de mogelijk heid behouden om een deel van hun gespaard aanvullend pensioen naar voren te halen om hun lagere AOW bij te spijkeren. EINDHOVEN - Na drie dagen cel had den diverse Ai-spelers van voetbal vereniging Gestel nog steeds hun vieze voetbalkloffie aan, stelt hun advocaat Bert de Rooij. Hij heeft hier in een brief opheldering over gevraagd aan justitie. Een groep van twaalf spelers en twee begeleiders van het elftal wordt verdacht van openlijke ge weldpleging, afgelopen zaterdag tij dens een wedstrijd tegen Wilhel- mina Boys Ai. Hun 42-jarige en 51-jarige begeleiders worden er van verdacht de coach van Wilhel- mina Boys met de dood te hebben bedreigd. De Rooij stelt in zijn brief ook dat het bezoekrecht van de minderjarigen en hun ouders met de voeten is gereden. De poli tie stelt dat 'de bijzondere bepalin gen aangaande minderjarigen' in acht zijn genomen. Zo mochten advocaat of ouders aanwezig zijn bij het verhoor en mochten de spe lers eenmaal per dag bezoek ont vangen. In de 'huisregels' voor de politiecellen staat volgens de poli tie bovendien dat verdachten zich iedere dag aan de wasbak mogen wassen en voor hun voorgeleiding mogen douchen en verschonen. Alle voetballers van het elftal zijn sinds gisteren weer thuis. De Kamer wil dat er een onafhan kelijke toezichthouder op het spoor komt. Een brede meerderheid stemde gis teren in met een motie van Groen- Links die extra bevoegdheden vraagt voor de vervoerskamer van de Nederlandse Mededingingsauto riteit (NMa). Die gaat dan functio neren als toezichthouder op het spoor, die de belangen van de treinreizigers kan beschermen door in de gaten te houden of de tarieven van de NS in de pas blij ven lopen met de prestaties van het spoorbedrijf. ALMELO - Van zoenen en betasten tot penetratie. Een half jaar lang speelden twaalf jongens en drie meisjes uit twee leefgroepen van de Almelose jeugdzorginstelling Commujon seksspelletjes met el kaar. Commujon is een jeugdzorginstel ling voor kinderen met ernstige ge dragsproblemen. Twee jongens van 8 en 10 jaar met een obsessie voor seks worden gezien als de hoofddaders. Zij zijn inmiddels on dergebracht in een gesloten instel ling. Hoewel er geen sprake was van dwang of drang, ging het 'ver der dan doktertje spelen'. Het ging volgens Commujon om 'seksuele handelingen die niet bij kinderen van die leeftijd horen'. Op 11 september ontdekte een me dewerker van een leefgroep twee kinderen die waren verwikkeld in een seksspelletje.Vijftien jongens en meisjes in de leeftijd van 7 tot 11 jaar hadden seks met elkaar in groepjes van twee of drie. Het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden deelt het volgende mee: Ontwerp-besluit wijziging lozings vergunning voormalige stortplaats Tuttelhoek in Scherpenisse Op 12 oktober 2009 is naar aanleiding van een ambtshalve wijziging een ontwerplozingsvergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren vastgesteld voor de lozing van afvalwater afkomstig van voormalige stortplaats Tuttelhoek, gevestigd aan de Gatweg in Scherpenisse. Wij zijn van plan de vergunning onder het stellen van voorschriften ambtshalve te wijzigen. Het ontwerp-besluit ligt vanaf 19 oktober tot en met 30 november 2009 ter inzage: bij de receptie van waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1 in Middelburg, elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken; In het gemeentehuis van de gemeente Tholen in Tholen, elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerplozingsvergunning. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg. Soms onzichtbaar,EH Kanaalweg 1 Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg Telefoon 0118 - 621000 Fax 0118 - 621990 info@wze.nl www.wze.nl SHANGHAI - De eigenaren van de luchtballon die woensdagochtend verongelukte in de Chinese stad Yangshuo, hebben waarschuwin gen over slecht weer genegeerd. Dat meldde de Chinese krant de Global Times gisteren. Bij het on geluk kwamen twee echtparen, uit Oss en Leiden, om het leven. Een vijfde Nederlandse toerist raakte gewond. De neergestorte luchtballon was ei gendom van de Meixiang Lucht vaartvereniging uit de provincie Guangdong in het zuiden van Chi na. Het bedrijf zou sinds vorig jaar beschikken over een officiële ver gunning. De verongelukte ballon maakte onderdeel uit van een groep van drie luchtballonnen die een tocht maakte langs het Chine se Karstgebergte. Het waaide daar bij zo hard dat een piloot van een van de andere ballonnen de vaart al na een kwartier staakte. De noodlottige luchtballon zette na drie kwartier de landing in. Bij het raken van de grond vatte de ballonmand vlam en kantelde. De Chinese piloten en een 78-jarige Nederlandse toerist vielen uit de mand. Door het gewichtsverlies steeg de ballon weer op. De vier in zittenden zouden vervolgens op grote hoogte uit de mand hun dood tegemoet zijn gesprongen. AMSTERDAM - De Nederlandse tak van meubelbedrijf Ikea is slachtof fer geworden van grootschalige op lichting. De schade bedraagt dik ze ven ton. Eén van de verdachten is een man uit Susteren die eerder in Nederland en België jarenlange ge vangenisstraffen kreeg wegens op Waterschap Zeeuwse Eilanden ROTTERDAM - De politie heeft acht mensen gearresteerd omdat zij er van worden verdacht een gezin uit Hellevoetsluis te hebben afgeperst. Het gezin had een grote prijs in een loterij gewonnen. De gloed nieuwe auto werd beschoten, na dat het gezin in de media was ge portretteerd als winnaar. Ook ont ving de familie dreigbrieven. De verdachten, zeven mannen en een vrouw, zijn tussen de 20 en 35 jaar oud en komen uit Rotterdam, Rid derkerk en Hendrik-ldo-Ambacht. De loterij had het gezin gevraagd mee te werken aan publiciteit rondom het winnen van de prijs. Bij één verdachte trof de politie vuurwapens en munitie aan. lichting en geweld. De oplichters vervalsten het briefpapier van een voedselleverancier van Ikea en stuurden de Zweedse meubelon derneming het bericht dat het re keningnummer was veranderd. Ikea maakte daarop het geld over op een rekening van de bende. EINDHOVEN - Bijna 40 procent van de 42 miljoen euro die de vijfhon derd beleggers in het Helmondse Easy Life opbrachten, is voor pri- vé-doeleinden uit de kas gehaald door hoofdverdachten Frans Oos terbosch (50) en John Wolbers (35). Ze hebben volgens de officier van justitie van de Bossche recht bank ruim 16 miljoen euro aan het bedrijf onttrokken. Het geld is deels zoek. Dat werd gisteren bekend tijdens een zitting bij de Bossche recht bank. De advocaten van beide ver dachten vroegen vergeefs om vrijla ting van hun cliënten. Ze zitten al lebei al ruim dertien maanden in voorlopige hechtenis.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 8