PZC Geen cent extra voor Goes Promotie TOT 50% KORTING OP VEEL SHOWROOM MODELLEN Superkeukens Goes Middelburg Nieuw wegdek op de Kaaidijk almanak Sociaal on(te)recht BEVELANDEN-THOLEN 26 en 27 .jfr Y! 2S 29 EVENEMENTEN BINNENSTAD Fracties houden in tijden van crisis hand op de knip Goes: ABC verstrekt verkeerde informatie over weg Aria www.superkeukens.nl Archieven ontsluieren raadsels uit een ver verleden Vrijdag 16 oktober 2009 ShNT Fiiii-ii Schrijven kinderboek over de Ramp vergt een aparte aanpak Tip? bevelanden@pzc.nl/tholen@pzc.nl door Frank Balkenende GOES - De Stichting Goes Promo tie is zwaar teleurgesteld in de Goe- se politiek. Deze week bleek tij dens een debatavond dat fracties de evenementen die de stichting op touw zet en begeleidt welis waar waarderen, maar er geen cent voor over hebben. Tenminste, die conclusie trekt voorzitter Mar jan Vermaire van Goes Promotie. „De fracties willen wel een brui sende binnenstad, maar het mag kennelijk niks kosten. We hebben eerder al eens met ze gesproken en ontmoetten toen meer begrip. Het debat deze week was een kou de douche", zegt Vermaire. Stichting Goes Promotie krijgt elk jaar 50.000 euro gemeentelijke sub sidie. Dankzij sponsors komt daar 10.000 euro bij. Met een totaalbud get van 60.000 euro kan de stich ting maximaal drie grotere evene menten (Goes Kinderstad, Intocht Sint, Nostalgische Dag) bekosti gen. „Afgelopen jaar kregen we in het kader van het Afrikajaar een ton extra en toen ging het ergens op lijken. We hebben daarmee nieuwe evenementen kunnen op zetten zoals Kleurrijk Goes en Goes Zingt. Nu zijn we budgettair weer terug bij af." Daarom vroeg Vermaire deze week om een jaarlijks bedrag van 250.000 euro. „Daarmee kun je echt de binnenstad laten leven en ook dat is een vestigingsfactor." Maar ja, we zitten in een finan ciële crisis, klonk het deze week uit de monden van verschillende fractievoorzitters. Carel Bruring (Groenlinks): „Wat vervelend nou dat de gemeente op dit moment al drie miljoen euro tekort komt." Jo-Annes de Bat (CDA): „Ik ga me niet hard maken voor 2,5 ton in tij den van economische teruggang. Ik zie meer in goedkopere vrijwilli- gersprojecten." Dick van de Velde (VVD): „U vraagt een smak geld. Laat de on dernemers gelijkelijk meebetalen aan evenementen in de binnen stad." Maar dat is het hem juist, werpt Vermaire tegen. „Ze willen sponso ren in natura, maar niet in geld.. Het is echt lastig. Ik heb ook de in druk dat politici niet weten welke kosten je moet maken voor evene menten. Beveiliging en logistiek bijvoorbeeld kosten veel geld." GOES - ABC Planontwikkeling heeft Goes on- keiaar had de gemeente toestemming ge- aan de Nansenbaan (foto) ligt, procedures de grond voor de ontsluitingsweg niet volle- juiste informatie verstrekt over de ontslui- vraagd voor een tijdelijke bouwweg via onder nog niet rond zouden zijn. Onzin, zegt de ge- dig in handen heeft. ABC kon gisteren niet tingsweg van de wijk Aria. Dat zegt burge- meer de 's-Gravenpolderseweg, omdat voor meente. Er is gebleken, stelt het college in reageren. Goes werkt trouwens niet'mee aan meester Dick van der Zaag. De projectontwik- de ontsluitingsweg, waarvoor al een stukje een brief aan ABC, dat de projectontwikkelaar een andere bouwweg. foto Willem Mieras CBW-erkcm Mortiereboulevard 20 - Middelburg - T: 0118 606671 - E: superkeukensmiddetburg@vanbellewonen.ni Marconistraat 28a - Goes - T: 0118-431278 - E; 5uperkeukensgoes@vanbei!ewonen,n! WOLPHAARTSDIJK - Waterschap Zeeuwse Eilanden vervangt vanaf volgende week maandag het weg dek op de Kaaidijk tussen Wolp- haartsdijk en de Deltaweg richting Goes. Het werk duurt tot begin de cember. Tot die tijd is de Kaaidijk tussen de Langeweg en de Stadse- weg afgesloten voor doorgaand ver keer. De Kaaidijk vertoont ernstige scheuren in het asfalt. Naast een nieuw wegdek worden er in de bermen grasbetonblokken aange bracht. Verkeer wordt omgeleid. Tip? redactie@pzc.nl Gewend als hij is om havenbaron nen het vuur na aan de schenen te leggen, komt die ex-vakbondsman uit Zierikzee soms wat intimiderend over. Voeg daarbij zijn forse postuur en zijn op een scheepsbel gelijkend stemvolume en het beeld is compleet. Als er in de krant weer 'zo'n voortref felijk stuk' over sociale voorzienin gen staat, wil dit gestaalde kader wel eens het redactielokaal binnenlo pen om een extra krantje voor zijn archief. Daarbij geeft hij en passant zijn mening over de AOW-leeftijd in het bijzonder en het sociaal onrecht in het algemeen. Dat was ook gisteren het geval. Met het krantje in zijn hand bulderde de man: „Hoeveel mensen werken hier eigenlijk nog?" Denkend aan reorga nisaties en ontslag sprong de redac tiechef op en antwoordde: „Zes. Is daar wat mis mee dan?" „Neuh," luidde het antwoord. „Ik dacht. Ik breng eens wat mee voor bij de koffie."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 73