Platform timmert aan de weg Samen probleem oplossen 31 Toename inbraken in de vroege avond weekenddiensten WERKPROGRAMMA Opvolger ZeeuwsVlaamsProtest komt met discussieavonden vrijdag 16 oktober 2009 door Harmen van der Werf OOSTBURC - Het ZeeuwsVlaams Platform dat zich wil opwerpen als discussieplatform voor actuele Zeeuws-Vlaamse vraagstukken, is nog geen week jong en er ligt al een werkprogramma. Initiatiefne mer Guus Langeraert uit Oostburg laat er duidelijk geen gras over groeien. Het ZeeuwsVlaamsPlatform bor duurt voort op wat het actiecomi té ZeeuwsVlaamsProtest voor el kaar heeft gekregen met de demon stratie op. 2 oktober bij de provin cie in Middelburg: Zeeuws-Vlaan- deren in beeld houden. Aan het werkprogramma van het platform is dat goed af te lezen. Twee discussieavonden zijn voorlo pig gepland, te beginnen met één in de week van 9 tot 13 november. Het onderwerp is breed: 'Verbin dingen met Middelburg'. Dat is let terlijk én figuurlijk bedoeld, name lijk de verkeersverbindingen van Zeeuws-Vlaanderen met Midden- Zeeland en de bestuurlijke verbin dingen met 'de overkant'. Het ZeeuwsVlaamsPlatform wil het op de eerste discussieavond on der meer hebben over kortingsre gelingen voor Zeeuws-Vlamingen bij gebruik van de Westerschelde- tunnel en het fietsvoetveer Bres- kens-Vlissingen en het verbeteren van de aansluitingen van het open baar vervoer in Zeeuws-Vlaande- ren op onder meer de treinen in Goes en Vlissingen. Een idee in dat kader is commissa ris van de koningin Karla Peijs en alle gedeputeerden eens in Zeeuws-Vlaanderen uit te nodigen om aan den lijve te ondervinden hoe ten zuiden van de Wester- schelde het openbaar vervoer func tioneert. Een tweede discussieavond is ge pland, in de week van 22 maart 2010 over 'het zichtbaar maken van onze geschiedenis in ons land schap, maar dan welevenwich tig'. Hiermee wordt gedoeld op het omstreden herstel van de Staats-Spaanse linies. Het ZeeuwsVlaamsPlatform heeft ook al een eigen website: www.zeeuwsvlaamsplatform.nl Aanhangers van het actiecomité ZeeuwsVlaamsProtest, de voorganger van het ZeeuwsVlaamsPlatform, op de Loskade tijdens de demonstratie vrijdag 2 oktober bij de provincie in Middelburg. foto Frank van Cooten door Frank van Cooten KLOOSTERZANDE - Bewoners van de Dahliastraat in Kloosterzande en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen slaan de handen ineen om proble men in hun straat op te lossen. Dat is de uitkomst van een giste ren gevoerd gesprek tussen een flinke delegatie van de bewoners en medewerker Bauke Bakels van Woongoed. De bewoners hebben moeite met het gedrag van een medebewoon ster. Die ruimt bijvoorbeeld haar tuin niet op en stapelt gebruikte hokken van haar beesten op in de achtertuin. „We hebben geprobeerd met haar te praten, maar een normaal ge sprek met haar valt niet te voeren. Ze begint gelijk te roepen", zegt Marianne de Meijer namens de be woners. De buurtbewoners benadrukken dat ze de medebewoonster abso luut niet uit haar woning willen ja gen. „Bij een gedwongén verhui zing verplaats je het probleem naar een andere wijk en dat willen we niet. Ik woon al 31 jaar in de wijk. Wij willen gewoonweg geen asociale buurt. Daarom doen we een beroep op Woongoed." Het gesprek gistermorgen met Woongoed verliep in eerste instan tie in een niet al te beste sfeer, zei De Meijer gisteren. Bakels hield het onderhoud al vrij snel voor ge zien, maar de bewoners wilden het pand niet verlaten totdat er een fatsoenlijk gesprek was ge weest. Dat fatsoenlijke gesprek kwam er alsnog, maar pas op het moment dat een van de aanwezi gen niet meer deelnam aan het ge sprek, beaamde Bakels. „Het gesprek verliep in eerste in stantie niet echt prettig. Er was geen sprake van fatsoen en res pect. Later hebben we gelukkig een zeer constructief gesprek ge had." Woongoed heeft begrip voor de situatie van de bewoners. „We hebben het gehad over fatsoens normen. Het is een heel moeilijk probleem waar niet zo gemakke lijk een oplossing voor is te vin den. Na het maken van een aantal afspraken met de buurtbewoners zijn we uit elkaar gegaan." Bakels wilde gisteren niet vertellen welke afspraken zijn gemaakt. „We hebben een gezamenlijk probleem dat we gezamenlijk moeten oplos sen", was het enige dat hij vertel de. „Het kan best zo zijn dat we een gesprek met de mevrouw gaan voe ren." Problemen in de zogenoemde Bloemenwijk in Kloosterzande zijn niet van vandaag of gisteren. Tijdens de algemene jaarvergade ring van de dorpsraad in novem ber 2006 klaagden bewoners al over toenemende jeugdcriminali teit, vandalisme en overlast. TERNEUZEN - De politie doet onder zoek naar het toenemende aantal woninginbraken in de vroege avon duren. Vooral in Terneuzen, Sas van Gent en Axel en op Zuid-Beve land en Schouwen-Duiveland is het de laatste tijd raak. De afgelopen week alleen al is inge broken in Lewedorp (twee keer in dezelfde straat), Goes, Kerkwerve en Burgh-Haamstede. Uit de prak tijk blijkt dat inbrekers vaak hun slag slaan op het moment dat het schemert of net donker is en de meeste mensen nog niet thuis zijn van hun werk. Ook recreatiewo ningen en caravans die in de ko mende periode minder worden be zocht, zijn geliefd onder het inbre kersgilde. De politie roept burgers op om ver dachte situaties te melden via 0800-8844 of het alarmnummer 112 als het een heterdaad-situatie betreft. Zaterdag 17 en zondag 18 oktober 2009 Huisartsen Midden- en Oost- Zeeuws Vlaanderen (Ter- neuzen, Hoek, Philippine, Sluiskil, Sas van Gent, Axel, Zaamslag, Kloosterzande, Hulst, Koewacht, St. Jansteen en Clinge), vr. 17.00-ma. 08.00 uur, voor dringende huis artsenzorg en huisbezoeken: Nucleus Huis artsenposten, Vlietstraat 12, Terneuzen (aan ziekenhuis De Honte). Na tel. afspraak: 0115-643000. West-Zeeuws-Vlaanderen (Oostburg, Aar denburg, Zuidzande, Biervliet, Hoofdplaat, IJzendijke, Breskens, Groede, Schoondijke, Sluis en Cadzand), vrij. 17.30-ma. 08.00 uur: voor dringende huisartsenzorg en huis bezoeken. Nucleus Huisartsenpost West, Pastoor van Genklaan 6, Oostburg. Na tel. afspraak, 0115-643000. Tandartsen West Zeeuws-Vlaanderen:C.R.M. Hans, Go- biusstraat 1, Oostburg, 0117- 440611. Spreekuur: za en zo 12.00-12.30 uur; Oost-Zws-Vlaanderen: De Steense Brug, Tra gel 5, St. Jansteen, 0114- 312084.Spreek- uur: za zo 12.00-12.30 u; Apotheken Gemeente Terneuzen: Dienstapotheek Ter neuzen, Van Steenbergenlaan 27, Terneu zen, 0115-626010. Spoedrecepten 24-uurs- dienst. Apotheek Reynaert, Steenstraat 7, Hulst, tel. 0114-311156, ma t/m vr 8.30-18.00 uur, zat. 10.00-17.00 uur. Spoedrecepten 0114-371457. Apotheek Nobel, Blaauwe Hofke 92, (naast huisartsenpost) Hulst, 0114-371457. ma t/m vr 8.00-12.00, 13.00-17.30 en 20.00-20.30 uur, za (en zon. bij dienst). 14.00-15.00 uur Spoedrecepten tel. 0114-371457. Apotheek Hulst, Dubbele Poort 7, Hulst tel. 0114-314255, ma t/m vr 8.30-17.30 en 20.00-20.10 uur, za 10.00-17.00, zo 14.00-15.00 uur. Spoedrecepten 0114-314255. Apotheek Zoetevaart, Zoetevaart 10, Hulst, 0114-311120. ma t/m vr 8.00-18.00 uur. Spoedrecepten tel. 0114-314255. Oostburg: Apotheek Oostburg, Burchstraat 16, tel. 0117-452170, za 10.00-12.30 en 13.00-16.30 uur, zon- en feestdagen dienst via deurtelefoon. Breskens: Apotheek Breskens, Westland- straat 8, 0117-380222, za 8.30-12.30 en 13.00-17.00 uur. zon- en feestdagen dienst via deurtelefoon Apotheek Oostburg. Thuiszorg Stichting Thuiszorg Zeeuws-Vlaanderen, voor spoed dag en nacht bereikbaar: West-Zws-Vlaanderen: 0117- 456500, Kanaalzone: 0115- 674500, Oost-Zws-Vlaanderen: 0114-383500. Stichting Provinciale Kraamzorg Zeeland, kraamcentrum Zeeuws-Vlaanderen, dag en nacht bereikbaar via 0113-224022. Pastorale dienst Oost-Zeeuws-Vlaanderen: zon. 12 - ma. 24 uur. Tel: 06-22398801 West-Zeeuws-Vlaanderen: 10.00-13.00 en 16.00-19.00 uur. Tel: 06-20403610. Midden-Zws-Vlaanderen: 06-53997850. Dierenartsen Terneuzen, Axel, Zaamslag, Hulst en Hengstdijk: DZZ Dierenkliniek Axel, Bastion straat 3, Axel, tel. 0115-561488. Spreek uur, zat. 11.00-12.00 uur. Terneuzen: DZZ dierenkliniek 'De Otten- horst', Van Diemenstraat 83, 0115- 619628. Spreekuur zat. 12.30-14.00 uur. DZZ De Steenberghe, Van Steenbergenlaan 7, Terneuzen. P. de Vos. Za, zon. en feestda gen uitsluitend spoedpatiënten na telefoni sche afspraak, 0115-696425. Dierenkliniek Terneuzen, Vlietstraat 19, tel. 0115-612200 (24-uur bereikbaar). Spreek uur zat.11.00-12.30 uur. Breskens, Aardenburg, Oostburg en Sluis: Dierenartsencentrum West, G.A.M. de Bruijckere en E.G. van Bruinessen-Kapsen- berg. Afspraken via 0117 - 454484. IJzendijke: Dierenkliniek IJzendijke, Minne- poortstr. 14, 0117-301388 ((24-uur bereik baar). Sas van Gent: DZZ Dierenkliniek, Zuster straat 3, tel'. 0115- 453800, spreekuur zat. 11.00-12.00 uur. St. Jansteen e.o. Dierenkliniek St. Jan steen, Brouwerijstraat 92, Kapellebrug, tel. 0114-312701. Spreekuur 11.00-12.00 uur. Dierenkliniek Othene, dr. P. Derycke, Otheensedreef 1, Terneuzen 0115-696940 (24 uur bereikbaar) bij spoed 06-22392955. Dierenambulance 0900-7673437 (24 uur bereikbaar).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 67