PZC Muziekkorpsen krijgen meer geld mm I Inburgering in Zeeuws-Vlaanderen verloopt voorspoedig Vrijheidsbeperkende maatregelen in De Blide fors teruggedrongen ZEEUWS-VLAANDEREN 29 25 31 SUBSIDIE Ook koreri, dans-, zang- en toneelverenigingen gaan er op vooruit in de gemeente Terneuzen Scholieren lopen én zingen voor arme kinderen in Afrika Check de insert in dit dagblad! Taarten gaan er in als koek tijdens kinderboekenweek Vrijdag 16 oktober 2009 Discussieavonden door opvolger van ZeeuwsVlaamsProtest Tip? zeeuws-vlaanderen@pzc.nl door Eugène Verstraeten TERNEUZEN - De muziekgezelschap pen in de gemeente Terneuzen gaan er vanaf volgend jaar finan cieel flink op vooruit. Ook koren, dans-, zang- en toneelverenigin gen krijgen meer geld. Dat blijkt uit het voorstel van burgemeester en wethouders voor een nieuwe subsidieregeling. Voor muziekkorpsen neemt de ge meente gedeeltelijk de aanbevelin gen van de landelijke muziekorga nisaties over. Niet helemaal, want dan zou het huidige totale subsi diebedrag van ongeveer 50.000 eu ro moeten verdubbelen. Afhanke lijk van de grootte krijgen de vere nigingen voortaan een basisbedrag dat varieert van 877 tot 1642 euro, plus 80 euro per bespeeld instru ment. Dat kost de gemeente bijna 32 mille extra dan nu. Voorwaarde is wel dat korpsen des gevraagd minimaal twee keer gra tis moeten optreden bij evenemen ten als Sinterklaas, Koninginnedag of de Dodenherdenking. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen dirigenten met of zonder vakbekwaamheid. Dat geldt ook voor de koren, dans-, zang- en to neelverenigingen. Die krijgen voortaan een basisbedrag van 250 euro en 25 euro per zingend of act erend lid. Een andere eis is dat deelname aan de activiteiten van de gezel schappen voor iedereen toeganke lijk moet zijn. De activiteiten van Het Gospelkoor Revelation en de christelijk gemengde zangvereni ging Asaf zijn dat niet. Ze zijn ge richt op het uitdragen van levens beschouwelijke beginselen. De sub sidie aan beide koren wordt in drie jaar afgebouwd. Asaf gaat ech ter de statuten veranderen, zodat het koor straks toch in aanmer king komt voor subsidie. Organisaties met een Zeeuws- Vlaams karakter, zoals het Zeeuws- Vlaams Kamerorkest en de accor deonvereniging La Musica krijgen vanaf volgend jaar een subsidie naar rato van het aantal Terneu- zense leden. Dat geldt ook voor muziekvereniging Concordia uit Overslag. De Hobbyclub Koewacht hoort niet thuis in de categorie 'kunstbe vordering', voldoet niet aan de sub sidievoorwaarden en krijgt daar om geen subsidie meer. BRESKENS - Het is al bijna een traditie voor de openbare basisschool Breskens: een vette che que overhandigen voor Unicef met een con cert. De plaatselijke bard Piet Brakman, am bassadeur van Unicef, ging de scholieren al voor het derde achtereenvolgende jaar voor bij het zingen van de liedjes Tienduizend kinde ren en Africa. Zijn wens dat scholen van 'Cad- zand tot Lauwersoog' sponsorlopen houden voor Unicef is nog niet bewaarheid. Maar de loop van de Breskense school trok vlak voor de schoolvakantie wel groepen kinderen van basisscholen uit de wijde omgeving. Mede daardoor steeg de opbrengst dit jaar tot een kleine vierduizend euro. foto Peter Nicolai TERNEUZEN - De inburgering in Zeeuws-Vlaanderen verloopt voor spoediger dan op veel plaatsen el ders in den lande. Door dit succes mogen examen kandidaten vanaf vandaag hun in- burgeringsdiploma in Terneuzen halen en hoeven ze niet meer naar Rotterdam te reizen. Sinds de start eind 2007 namen 320 mensen aan inburgeringscursussen deel. Van hen haalden al 132 mensen hun di ploma. Met een klanttevredenheid van 7,5 en een nergens anders ge haald slagingspercentage van 93 procent mogen de cursussen suc cesvol worden genoemd, vinden de partners. Zeker als daarbij in aanmerking wordt genomen dat van de zeven procent niet geslaag den een kwart is vrijgesteld en bijna de helft is verhuisd en elders het traject vervolgd. De werkelijke uitval is dus slechts twee procent. TOTAL LIQUIDATIE -70% TAPIJTEN DJAMSHID Stationsstraat 51 9190 Kemzeke België Tel.: 0032-3-789 36 00 Dagelijks open van 11.00-18.00 uur Woensdag gesloten OOK OP ZONDAG OPEN door Eugène Verstraeten TERNEUZEN - Woonzorgcentrum De Blide in Terneuzen heeft de toepassing van vrijheidsbeperken de maatregelen voor bewoners met de helft teruggedrongen. Zo worden er geen rolstoelen stan daard meer op de rem gezet en is het gebruik van bedhekken met 25 procent gedaald. Deze maatregelen zijn vooral bedoeld om valinciden- ten te voorkomen. De Blide doet mee met een project van Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg. Door het gebruik van detec tie en bewegingssensoren zijn min der vrijheidsbeperkende maatrege len nodig en krijgen ouderen meer bewegingsvrijheid. In 2010 worden de uitkomsten van het proefproject op alle locaties van Stichting Ouderenzorg Kanaalzo ne (SOKA) ingevoerd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 61