Platform timmert aan de weg complete bril korting 31 Bedrijven maken met uitbreiding 'rampmuseum' kans op betonprijs Discussieavond opvolger zeeuwsvlaamsProtest pr0vincie protesteert tegen financiering extra ambulance COEN HONIG HET HUIS COEN HONIG Appelmarkt 22 4301 CA Zierikzee T 0111 41 42 11 vrijdag 16 oktober 2009 door Maurits Sep MIDDELBURG - Minister Klink van Volksgezondheid maakt een 'onei genlijk' gebruik van geld om de extra ambulance in de Kop van Walcheren te kunnen betalen. Dat stelt het provinciebestuur. Klink heeft in januari gezorgd dat er op Walcheren - eerst in Dom burg, later in Oostkapelle - een extra ambulance kwam om ervoor te zorgen dat zwangere vrouwen die met spoed naar het ziekenhuis moeten, daar op tijd kunnen ko men. door Harmen van der Werf OOSTBURG - Het ZeeuwsVlaams- Platform, dat zich wil opwerpen als discussieplatform voor actuele Zeeuws-Vlaamse vraagstukken, is nog geen week jong en er ligt al een werkprogramma. Initiatiefne mer Guus Langeraert uit Oostburg laat er geen gras over groeien. Het ZeeuwsVlaamsPlatform bor duurt voort op wat het actiecomi té ZeeuwsvlaamsProtest voor el kaar heeft gekregen met de demon stratie op 2 oktober bij de provin cie in Middelburg: Zeeuws-Vlaan- deren in beeld houden. Aan het werkprogramma van het platform is dat goed af te lezen. TWee discussieavonden zijn voorlo pig gepland, te beginnen met één in de week van 9 tot 13 november. Het onderwerp is breed: 'Verbin dingen met Middelburg'. Dat is let terlijk én figuurlijk bedoeld, name lijk de verkeersverbindingen van Zeeuws-Vlaanderen met Midden- Zeeland en de bestuurlijke verbin- immmummsm dingen met 'de overkant'. Het ZeeuwsVlaamsPlatform wil het op de eerste discussieavond hebben over kortingsregelingen voor Zeeuws-Vlamingen bij gebruik van de Westerscheldetunnel en het fietsvoetveer Breskens-Vlissin- gen en het verbeteren van de aan sluitingen van het openbaar ver voer op onder meer de treinen in Goes en Vlissingen. Een idee is commissaris van de koningin Kar- la Peijs en alle gedeputeerden in Zeeuws-Vlaanderen uit te nodigen om zelf te ondervinden hoe ten zuiden van de Westerschelde het openbaar vervoer functioneert. Een tweede discussieavond is ge pland, in de week van 22 maart 2010 over 'het zichtbaar maken van onze geschiedenis in ons land schap, maar dan wel evenwich tig'. Hiermee wordt gedoeld op het omstreden herstel van de Staats-Spaanse linies. Het ZeeuwsVlaamsPlatform heeft ook al een eigen website: www.zeeuwsvlaamsplatform.nl Die'extra ziekenauto was nodig ge worden nadat de ziekenhuizen in Vlissingen en Goes besloten de ver loskunde en kindergeneeskunde te concentreren in Goes. Een deel van Walcheren voldoet niet meer aan de wettelijke aanrijtijd van 45 minuten. De kosten van die ambulance wor den nu betaald uit de 994.000 eu ro die Zeeland heeft gekregen om het tekort aan standplaatsen in de provincie op te lossen. Gedeputeer de Staten willen af van die 'onei genlijke inzet van middelen'. Het geld is immers voor iets anders be doeld, stelt het provinciebestuur en dat probleem - te weinig stand plaatsen - kan nu niet goed wor den opgelost. De extra ambulance is wel nodig, maar de minister moet die uit een ander potje betalen, verlangen Ge deputeerde Staten. Als hij dat doet, komt ook weer de volledige 994.000 euro vrij voor het stand plaatsenprobleem. Provinciale Staten hebben dit pro bleem in februari ook al in een motie aangekaart. Het ministerie heeft daar nooit op gereageerd, al dus de provincie. wmmmmmmm door Frank Balkenende GOES - Allant Architecten BV en het raadgevend ingenieursbureau F. Koch BV zijn met de uitbreiding van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk genomineerd voor de de Betonprijs 2009. Beide bureaus, die behoren tot de Koch Adviesgroep met vestigingen in Goes en Terneuzen, dingen mee in de categorie Beton en Sa menleving. Ze behoren tot de laat ste drie kanshebbers. Er waren 42 inzendingen. Volgens eigenaar/ di recteur Frans Koch is alleen al de nominatie een bijzondere gebeur tenis voor zijn bedrijf „Het gaat om een landelijke prijs, die is inge steld door de Betonvereniging. Daarin zijn de branche, het onder wijs en onderzoeksinstituten vere nigd. Je wordt niet zomaar genomi neerd." De winnaar wordt 18 no vember bekendgemaakt in het stadhuis van Rotterdam. Het Watersnoodmuseum was sinds 2001 gevestigd in één van de vier caissons, waarmee na de ramp van 1953 het gat in de zee dijk bij Ouwerkerk werd gedicht. Het ging om de types Phoenix die de Britten in 1943 en 1944 bouw den om bij D-Day - de geallieerde landing op de kust van Norman- dië op 6 juni 1944 - kunstmatige havens te kunnen bouwen. De caissons die met sleepboten naar Ouwerkerk werden gevaren, had den echter dienst gedaan als golf brekers bij Portland. Doel van opdrachtgever Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 was het museum te vergroten door het in allevier de caissons on der te brengen. Dat vergde verbin dingen tussen de kolossen. Twee ondergrondse in beton en een bo vengrondse in glas. Uitgangspunt was de vorm van de caissons zo min mogelijk aan te tasten. Premier Balkenende verrichtte in april de heropening van het Wa tersnoodmuseum. 5000 Bij aankoop van een bril v.a. 195,00. Niet voor zonnebrillen en i.c.m. andere aanbiedingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 55