zeeland 129 Samenwerking bij belastingen IS1I ga Gescheurd verkleurd, versleten? 'Probleem wordt verlegd naar Arnemuiden' weekenddiensten KIES UW EIGEN StofFeerderij Brouwer FINANCIËN Vlissingen en Middelburg koppelen systemen maar houden eigen beleid Welkom in Vlissingen BADKAMER OF TEGEL- KEUZEKORTING Nu voor €39,95 Pe>m2 vrijdag 16 oktober 2009 Tel.: 0113 - 21 36 42 www.stoffeerderijbrouwer.nl door Maurits Sep VLISSINGEN - De belastingaansla gen gaan tegelijk de deur uit, taxa ties worden tegelijk uitgevoerd en controles vinden gezamenlijk plaats. Vlissingen en Middelburg gaan met ingang van komend jaar nauw samenwerken bij het heffen en innen van belastingen en het taxeren van panden. Om dat mogelijk te maken, koopt de gemeente Vlissingen een nieuw systeem, precies hetzelfde als Mid delburg al gebruikt. Vlissingen was toch toe aan vervanging van het ei gen verouderde systeem. Dat mo ment wordt nu aangegrepen voor samenwerking met Middelburg, verklaren de wethouders Jacques Suurmond (Vlissingen) en Hannie Kool-Blokland (Middelburg). De inwoners zullen weinig of niks van de samenwerking merken. Al thans niet waar het belastingin ning zelf betreft. Die verandert niet en beide gemeenten houden ook hun eigen beleidsvrijheid bij het bepalen van de tarieven. De hondenbelasting kan dus in Mid delburg hoger (of lager) zijn dan in Vlissingen. De wethouders van financiën houden ook de vrijheid op sommige terreinen meer of minder controles te laten uitvoe ren. Vlissingen heeft de handha ving op het betalen van toeristen belasting al verscherpt, maar dat staat los van deze samenwerking. Als de samenwerking goed loopt, zal de burger dat wel indirect mer ken, legt Kool uit. „Het grote voor deel voor ons is dat we als organi saties efficiënter kunnen werken omdat we minder kwetsbaar wor den. We kunnen elkaar helpen door bij elkaar bij te springen als ergens een tekort is aan personeel. Dat is belangrijk omdat het soms erg lastig is voor bepaalde discipli nes voldoende personeel te krij gen, zoals bij de landmeters." Ook voor de handhaving is samen werking voordelig, voorspelt Suur mond, en dat kan de burger dan weer wel merken. „Controles zijn altijd nodig, want als je een paar jaar niet controleert, loop je ge woon inkomsten mis. Dan blijken er ineens veel minder honden te zijn. Maar meer en scherper con troleren is niet ons doel." Voor het personeel van beide ge meenten biedt de samenwerking ook de kans hun specialismen be ter te benutten. „Vlissingen weet dankzij het Sloegebied veel van grote bedrijven en Middelburg veel van monumenten", verduide lijkt Kool-Blokland. „Het is niet zo dat we minder mensen nodig heb ben." Er gaan geen banen weg. Vlissingen en Middelburg werken op steeds meer terreinen nauw sa men, zoals bij de sociale dienst, de kredietbank en de sociale werk voorziening. Dat is 'onafwend baar' om efficiënt te werken, vin den Suurmond en Kool-Blokland. VLISSINGEN - De belangrijkste toegangsweg van Vlissingen, de Sloeweg ter hoogte van de water toren in Souburg, oogt momenteel wel erg rom melig. Het gloednieuwe spandoek dat de Bonedij- kebuurt een nieuw elan moet geven, wordt half aan het zicht onttrokken door reclame van de brandwondenstichting. Doe daar nog wat ver- keers- en informatieborden bij en je hebt een on aantrekkelijke entree. Maar dat gaat veranderen. Vlissingen wil op deze locatie een digitaal infor matiebord plaatsen om bezoekers opgeruimd te kunnen verwelkomen. foto izaak Verkeste door Theo Giele MIDDELBURG - Het probleem van het doorgaand landbouwverkeer rond Middelburg wordt verlegd van Nieuw- en Sint Joosland naar Arnemuiden. Dit stelt ZLTO-voorman Han Kole in een reactie op de afspraken tus sen gemeente, waterschap, provin cie en Rijkswaterstaat geen aanvul lende maatregelen te nemen voor het landbouwverkeer. Doordat de Nieuwlandseweg is vervallen voor het doorgaande landbouwverkeer en de provincie niet wil dat er per manent tractoren over de Sloe- weg-Schroeweg rijden, blijft alleen de route door Arnemuiden over. De andere route, over de smalle dij ken tussen Nieuwland en het Sloe gebied, is in de praktijk nauwelijks bruikbaar. Niet alleen zijn de we gen smal, het is bovendien een toe ristische fietsroute en de onder doorgang onder de Sloeweg is voor veel machines te laag. „Het is eigenlijk te gek voor woorden dat we niet over het viaduct over de A58 in de Sloeweg-Schroeweg mo gen blijven rijden", aldus Kole. Dit is nu tijdelijk toegestaan in ver band met de aanleg van de N57. Kole ziet niet in waarom deze tijde lijke situatie niet permanent kan worden. De landbouworganisaties willen opnieuw met de overheden in gesprek om over de landbouw- routes te spreken. Zaterdag 17 en zondag 18 oktober 2009 Huisartsen Huisartsenpost Walcheren Koudekerkseweg 86, Vlissingen tel. 0900-1985 (open ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur, in weekend of tijdens feestdagen, alleen na telefonische af spraak) De Veerse Huisartsen Patiënten huisartsen: Rullens, Bats, Ubels, Van Tol, Van Eede, Spekhorst en Schin- kelshoek. vrij 17.30-zat 12.00 uur:F. v. Eede, de Ca- sembrootstraat 24, Westkapelle, tel. (0118) 571234. zat 12.00 - ma 8.00 uur:W. Spekhorst, J.W. Schuurmanstraat 6, Domburg, tel. (0118) 581271. Tandartsen H. Giliam, Suikerpoort 7, Middelburg, tel. (0118) 613403. Spreekuur 11.00-12.00 uur. Verloskundigen Vlissingen 0118-471140 of via semafoonnr. 06-65029959 (24-uur bereikbaar). Middelburg 0118-626045 (24-uur bereik baar). Verloskundigenpraktijk Veere ia»®®®®®®®®®»®®»®®® 0118-584101 (24-uur bereikbaar). Apotheken Stadsgewest Vlissingen/Middelburg: 24-uursdienst (voor spoedrecepten): Kring-Apotheek Paauwenburg - Dienst- apotheek Vlissingen/Middelburg Dreesstraat 2a, Vlissingen, tel 0118-468707. Thuiszorg Stichting Werkt voor Ouderen, tel. 06-13223446. Zorgstroom, tel. 0118-684000. Dierenartsen Kleine huisdieren: A.L. Hoogveld en R.B.M. Meesters, Korte Noordstraat 61, Middelburg, tel. (0118) 637077.Spreek- uur zonder afspraak 11.00-12.00 en 17.00-18.00 uur. Landbouwhuisdierenpraktijk Walcheren (grote huisdieren), Oude Domburgseweg 33a te Oostkapelle tel. (0118) 633803, za. en zo. visites aanmelden van 08.00-09.00 uur. Dierenartsenpraktijk Meliskerke. R. Ros kam, Kelderweg 1tel. (0118) 592838. Vogel- en zoogdierenopvang De Mikke Het hele weekend bereikbaar onder tel. 0118 628288. Dierenambulance 0900-7673437 (24-uur bereikbaar). 11111111WËÈ WÊÊËÊÊ bij aankoop tegels bij aankoop van een badkamer G-low badmeubel 120cm wit hoogglans Van €3286 ^4-&v'o ertege/i Sphinx wandcloset combinatie Van €595 Meer dan akamer stellingen! Gastelseweg f52 4705 RB Roosendaal Telt 0155555 502 www.badentegel1rend.nl *informeer naar de actie-voorwaarden Gpsningsii; Ma gesloten ui t/m Do 9.30 t/m 17.30 uur Vr 9.30 tot 21.00 uur Za 9.30 tot 17.00 uur Diverse VLOERTEC vanaf 40m2 SCHERP GEPRIJST Sybaris 49x49cm Van €61,82 Bitder eoxeocm Van €65,39 NU VOOf €44,95 perm2

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 31