Mo Maatje en de geheimen 261 zeeland KllLS. Zure Zult (Hoofdkaas) hT™" 1MB ijdfeaae Speelstad Vlissingen in de prijzen Vlissingsche Gasfabriek r* mum m mm, Dienstverlening SDW voortaan ook online Braakballen uitpluizen bij De Mikke Computeravond in Paauwenburg Open dag bij Walchers likeurmakersgilde Oefenconcert voor muziekconcours OPEN ARCHIEVENDAG 'Vlissingse' Nazi-vlag bij wijze van uitzondering te bekijken knurs 0 mmiw. lilAAIR fXSMRSS vrijdag 16 oktober 2009 w VLISSINGEN Cliënten van de Sociale Dienst Wal cheren kunnen voortaan inloggen op de website van de SDW om de eigen gegevens in te zien, te wijzi gen en aanvraagformulieren in te dienen. Mensen die nog geen klant zijn, kunnen via de website ook be paalde aanvragen indienen. Ook aanvragen voor sociaal-culturele bijdragen en de bijdrageregeling voor chronisch zieken en gehandi capten zijn online beschikbaar via het digitale loket. Q www.sdw.nl MIDDELBURG Kinderen die geïnteresseerd zijn in roofvogels kunnen woensdag 21 ok tober bij vogel- en zoogdierenop- vang De Mikke in Park Tooren- vliedt in Middelburg braakballen komen uitpluizen. Kinderen leren er welke vogels roofvogels zijn, hoe ze eruit zien, wat ze roven en hoe ze dat doen. Ook wordt er geke ken of De Mikke roofvogels in de opvang heeft. Leerkrachten zijn ook welkom om de leskisten Roof vogels en Uilen van De Mikke te be kijken. Deelname is gratis. VLISSINGEN De Zeeuwse afdeling van de lande lijke vereniging van computerge bruikers HCC houdt maandag 19 oktober haar maandelijkse club avond. Die begint om 20.00 uur in wijkcentrum Open Hof aan de Alexander Gogelweg in Vlissingen. Wie met computerproblemen kampt, advies wil of andere infor matie nodig heeft, kan op de club avond terecht. Zowel leden als niet-leden mogen gratis naar bin nen. Q www.hcczeeland.nl KOUDEKERKE Leden van het Walchers Wijn, Bier en Likeurmakers Gilde geven zater dag 17 oktober een demonstratie bierbrouwen tijdens de jaarlijkse open dag in Koudekerke. Naast het brouwen van bier wordt ook ge toond toe appels voor de wijn ge perst worden. Zelfgemaakte drank jes kunnen er eveneens geproefd worden. De open dag vindt plaats van 9.30 tot 16.00 uur bij Tuinderij Kesteloo aan de Middelburgse straat 83a in Koudekerke. www.walchersgilde.nl DOMBURG De Domburgse Brassband Apollo en Harmonie Voorwaarts uit Kou dekerke geven vrijdag 16 oktober een try-out concert in de theater zaal van De Parel in Domburg. Apollo staat die avond onder lei ding van Patricia Geertse en Voor waarts wordt geleidt door Eric Pro voost. Het concert begint om 20.00 uur. Het optreden is de voorbereiding op het muziekconcours dat op za terdag 7 november door de KNFM gehouden wordt in Terneuzen. De geschiedenis van Vlissin gen raakt beter in beeld dan ooit tevoren. Zelfs tot in de allerkleinste lettertjes. Het gemeentearchief laat zater dag aan iedereen zien hoe hij dat doet. door Wendy van den Hurk Nog weinig mensen we ten het, maar sinds een tijdje kun je thuis van uit je luie stoel door honderdtwintigduizend pagina's Vlissingsche Courant en Vlis- singsch Weekblad heen bladeren. Digitaal, welteverstaan. Samen met het gemeentearchief van Vlissingen heeft de Zeeuwse bibliotheek alle Vlissingsche Cou ranten tussen 1835 en 1849 en tus sen 1872 en 1938 plus alle Vlis- singsch Weekbladen tussen 1863 en 1871 toegevoegd aan de kranten bank op internet. En in tegenstel ling tot de meeste krantenbanken geeft de Zeeuwse versie een inte grale weergave van volledige pagi na's. Even de linkermuisknop in houden en je scrollt zo de krant door. Je kunt zelfs zoeken op be paalde onderwerpen, zodat je ge makkelijk kunt ontdekken hoeveel slager Gillissen in 1938 rekende voor een pond rolpens. Hoe dat moet, demonstreren me dewerkers van het archief tijdens de open archievendag die morgen plaatsvindt. Maar je mag ook een kijkje nemen achter de schermen: in het archiefdepot, waar alle waar devolle documenten van Vlissin gen worden bewaard. Er zijn rond leidingen om 10.30 uur, 11.30 uur, 13.30 uur en 14.30 uur. Tevens is er een tentoonstelling ge wijd aan de bevrijdingsdagen in Vlissingen, 65 jaar geleden. De fo to's geven een helder, maar con fronterend beeld van hoe de stad destijds is achtergelaten door de bezetter. De tentoonstelling loopt nog tot en met 12 november. En neem vooral de kinderen mee naar het archief aan de Hellebard- ierstraat. Zij krijgen er een boekje, waarin de stripfiguren Mo 8t Maat je erachter komen wat zich in Vlis singen heeft afgespeeld tijdens de oorlog. De fantastische tekeninge tjes zijn gemaakt door Koert Sta venuiter, die dat deed voor het educatieve bureau Onwijs. Maar Mo 8c Maatje maken vast niet alleen kinderen nieuwsgierig naar de Nazi-vlag, waar de strip om draait, en die ooit opdook op zolder van de Britse veteraan die 'em destijds hoogstpersoonlijk heeft gepakt nadat de Duitsers wa ren verdreven, iedereen mag het historische vaandel morgen van dichtbij bekijken. Een unieke gele genheid, want normaal gesproken ligt die keurig opgeborgen, ff) www.schatverhalen.nl www.krantenbankzeeland.nl M wij»* V&j* Mt#i» ~!>i ajfijf- ïióïl»myprtï-ta tMWACtS ÜUMW. MIPB&UH/RC. ttMMAT «uw VRffiïJ 3 *w, 36, ÜlHiffiUhl m ï&SiSi QastT&tfJs 4*>trri>«. firma j. houbaer. fep-Msrpisrs it &m it Btfeg-i tÜ^S^r stiver n-xm &,s SOKKEN. URgm&K svommmnm. S ACHT VEST MS KT.AOWK TRI'TEN. fes «1 Mm héémsi Hets- m MötöfköpjHüs Cadmi! KraagbesekcTiiKT i OlUSUtf I'WJCO "gitM, 3 Xdfftfte&XW, Lspsfetraa, aöüjg as is \m cfe Vhleromers. K<>clkakis«m IRodertj® TegeSplafen. Oac VtjUCKtt-f S «KÖWV-.S x3 .L- Sas» *4sS«l!®sKfc sSÖI&S. Ut'tK HaalMet Peffs-ilêfc 1. 'lYIHwiWtimijitr Si}. Wi, het nog Chocmute m t<; neboesi, Schspeiwef. •Jo. tS jigft Tjtcie'ncpvn zonder van allerlei ku«M> jt h H J.£.M RUUTffi12001 ■t A Ï.KTÏia, CÖK«S AAN AiHUEKSrit fi'tt* «3 UtVjt. V. -Mi ükS'K gtMStftJ. W 2X X tB&KSiJ? ttattrcwjKC. Ttfeis<w. JIStEUIISi", fabriek opgericht Anno 5709. Kcrste ZeeuwKclie 1 5tflflffl-Vl«5ch*»«af8brl<k, met moderne KopHimehüng. smAic; ««rroSni ----^SSSESSSSSr Rund-, Kalk- en Varkens*ieesch. I c. ~™a" OXZE It ER EX li li •m fteflsikes (ÈLU211 sast# >rt4tr «tnsf beden ptr Ijttclc at 1 lO cl. fier Ons. S9T CS it but rK KOOI- S.MLOEKtJ 3P ISXiSBVM.i' Stoerntrn mdieï- te huur: HtLNttSjEftlli;;». a-riM-i.-ir S Kuwa.sxt Kttóee. rn ®sö.vi- isMHitju:, Mb»» iwtra» „Vtb&ip O»,fes i s h'ittS^ifVeöèc- prijzen: Psr 1 BL. grof, vrij fahrsek f O-d? 10 - 550 I 1 gek lont- O iVi j 10 8 3 lokuit* bezorgd g«kl-207 10 - t> 7Ö I Otsze Coke worden ttit do bcete Engeieehe I Stoeukslea geioaakt e» wtirtltïu filtsdnitead met duinwater gefaltnc-ht. Soepen, Sascta, Jfsjools, |Grsttttt,?«ivrgckteticfiz.( OJJI ouahsiijk SUar- stmakl le iwrden i wn vtcesskfai 'ifioiliij, roost* <K« MAGGI'5 BOUILLON-BLOKJES 1 ®I1m» de<st «t fcefceMff auto# op t* gtetw^ in,»! I ovawiiilik ken wetdér) bwsii. Illj enkele blok/es terk:ri}</bu«r. Prijs riechtn ei, jxir blokje. .ifen lelie af> den mum „SïAÖ&l" fnbriehmerk s,Keniftler." Stoormrpm Walcfta Vo c->. vat. 't m&m Stmëm- 'jee. r.fcasi Advertentiepagina van de Vlissingsche Courant van 15 oktober 1909. Fragmenten uit de strip die Koert Stavenuiter tekende over de bezetting van Vlissingen. De plaatjes zijn niet alleen mooi, maar ook herkenba door Maurits Sep VLISSINGEN - „We hadden al be dacht dat we voor volgend jaar nieuwe hamers nodig hebben dus deze prijs komt goed van pas." René Ouwerkerk van Stichting Pal ladium is daarom zeer blij met de tweede prijs die Speelstad Vlissin gen heeft gekregen in een prijs vraag van Bouwend Nederland. De Bouw Maakt Het Trofee is woensdag uitgereikt in Breda. De Bouw Maakt Het is een imagocam pagne van Bouwend Nederland. Speelstad Vlissingen kreeg de twee de prijs: voor 1050 euro aan waar debonnen die besteed kunnen worden bij bouwmarkten. „Als we hamers hebben gekocht, blijft er best nog geld over. Wat we daar voor gaan kopen, weten we nog niet. Dat gaan we bespreken met de werkgroep vrijwilligers van Speelstad", zegt Ouwerkerk. Speelstad wordt elk jaar in de mid delste week van de bouwvak-va kantie gehouden. Kinderen kun nen er onder meer hutten bou wen. Het evenement wordt georga niseerd door zestig vrijwilligers, onder begeleiding van Palladium. Speelstad Vlissingen heeft de prijs gekregen voor de organisatie van het* evenement, legt Ouwerkerk uit. „Voor alles wat we gedaan heb ben om het mogelijk te maken." Ook de derde prijs ging naar Zee land: de kindervakantieweek Rom meldam in Kapelle. De eerste prijs ging naar een bouwdorp in het Brabantse Sint Michielsgestel. MEEST GELEZEN 1Middelburg breekt met COA 2. CDA Veere zet raadslid uitfractie 3. Jongelui beroven bejaarde man" STUUR UW TIPS NAAR redactie@pzc.nl Zet uw foto in het album www.pzc.nl/foto oveepeeveN? wacht yöu maap eens, vjoy,' 500N5Ê.' wat een vephaal, zee.' u 8ent een ECHTE HELP, sip? v dat van die vlas liokt Mto ovee- ppeven...

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 28