Zeel; n i PZCU 'Zo, ik hou het voor gezien' TOT 50% KORTING cw OP VEEL SHOWROOM MODELLEN 26 en 27 29 Superkeukens Goes Middelburg Grote controle in almanak Gravenstraat Sociaal on(te)recht WALCHEREN INLOOPAVOND Westkapelle trekt fel van leer tegen provincie en waterschap Mo Maatje en de geheimen van het gemeentearchief Vrijdag 16 oktober 2009 Meer samenwerking bij belasting Walcherse steden Tip? walcheren@pzc.nl Afsluiting Hogeweg Voorstel alternatieve route hulpdiensten pc over fietspad Af te sluiten I deel Hogeweg j door Annemarie Zevenbergen WESTKAPELLE - De koppen werden steeds roder en de gesprekken klonken gisteravond luider dan ge bruikelijk. De inloopavond van provincie over de gedeeltelijke af sluiting van de Hogeweg in West kapelle verhitte de gemoederen van de aanwezigen fors. Aan het begin van de avond ver trok een deel van de Westkappel- aars uit onvrede met de opzet van de bijeenkomst. 'Ik verwachtte een presentatie over de plannen en daarna gelegenheid tot discus sie' was de veelgehoorde reden voor het vroegtijdig afhaken. De provincie had echter een inloop avond bedacht waarop zij, samen met het waterschap, de plannen op panelen 'ter inzage' toonden. De dorpsbewoners wilden echter een algemene discussie. Toen na een half uurtje bleek dat dat er niet inzat, nam men de gele genheid te baat om flink uiteen te zetten waarom 'Westkapelle' te gen afsluiting van de Hogeweg, tus sen de Oude Zandweg en de par keerplaats nabij de Schelpweg, is. De vertegenwoordigers van provin cie en waterschap hadden heel wat uit leggen. Want: 'Waarom niet de K. de Vosweg afsluiten. De camping die daar ligt verdwijnt toch'. Of: 'Hebben jullie wel ge dacht aan het calamiteitenplan bij een ramp. Hoe evacueer je de men sen als de Hogeweg niet te gebrui ken is'. En: 'Dit beperkt de bereik baarheid van het industrieterrein en belemmert de groei ervan'. Veel gehoorde argumenten die met verve werden gebracht. Dat Westkapelle moeite heeft met de afsluiting bleek deze week. De dorpsraad deelde huis-aan-huis 1300 bezwaarschriften uit en ruim 500 dorpsbewoners zetten hun handtekening daaronder. De provincie wil het vogelrijke na tuurgebied Westkapelle-Vroon, aan weerszijden van de weg, onge stoord laten 'groeien' zonder auto verkeer en meent dat de weg een aantrekkelijk ommetje wordt voor fietsers en wandelaars uit het dorp. 'Ammehoela' was af te lezen op de gezichten van de meeste dorpsbewoners. 'Er is genoeg na tuur en zo verliest Westkapelle een ontsluitingsweg vanuit het dorp'. 'Vogeltjes hebben vrijheid, maar automobilisten hebben al ge noeg beperkingen'. De dorpsbewoners hielden een ka ter over aan de avond: „Dit was niks' was een algemene reactie. 'Ik hou 't voor gezien'. De provincie beloofde de argumenten mee te Camping g De Boomgaard f Brandweer j WESTKAPELLE natuurgebied i Felix Binicewicz, Rolant Quist nemen in de bezwarenprocedure. Het zingen van het Wasschappels volkslied na afloop nam een ge heel eigen wending toen een van de zangers uit volle borst het lied eindigde met: 'En ik laet m'n eige niet wegsture deur 'n plevier'. Westkapelle liet gisteravond flink van zich horen tijdens de inloopavond over de gedeeltelijke afsluiting van de Hogeweg. foto Izaak Verkeste CBW erkend Tip? redactie@pzc.nl Mortiereboulevard 20 - Middelburg - T: 0118 606671 - E: superkeukensmiddelburg@vanbel!ewonen.n! Marconistraat 28a - Goes - T: 0118-431278 - E: superkeukensgoes@vanbellewonen.nl MIDDELBURG - De politie heeft woensdagmiddag tussen 15.00 uur en 16.00 uur een grote verkeerscon trole gehouden in de Gravenstraat in Middelburg. De controle vond plaats na klachten van omwonen den over het fietsgedrag in de straat. In de Gravenstraat geldt het eenrichtingsverkeer ook voor fiet sers. Tijdens de controle werden tweeëntwintig fietsers, één snor fietser en een bromfietser bekeurd omdat ze via de verboden kant, de straat inreden. Gewend als hij is om havenbaron nen het vuur na aan de schenen te leggen, komt die ex-vakbondsman uit Zierikzee soms wat intimiderend over. Voeg daarbij zijn forse postuur en zijn op een scheepsbel gelijkend stemvolume en het beeld is compleet. Als er in de krant weer 'zo'n voortref felijk stuk' over sociale voorzienin gen staat, wil dit gestaalde kader wel eens het redactielokaal binnenlo pen om een extra krantje voor zijn archief. Daarbij geeft hij en passant zijn mening over de AOW-leeftijd in het bijzonder en het sociaal onrecht in het algemeen. Dat was ook gisteren het geval. Met het krantje in zijn hand bulderde de mgn: „Hoeveel mensen werken hier eigenlijk nog?" Denkend aan reorga nisaties en ontslag sprong de redac tiechef op en antwoordde: „Zes. Is daar wat mis mee dan?" „Neuh," luidde het antwoord. „Ik dacht. Ik breng eens wat mee voor bij de koffie."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 27