Oudste Nederlandse (112) overleden a PZC en verder OM eist boetes voor opslag biomassa Krakers veroorzaken onrust in Tweede Kamer Word ook abonnee! Een nieuwe technologische golf 12 en 13 Foppe de Haan gaat naar Ajax Cape Town Vandaag als bijlage bij de PZC INNINGSBUREAU Bij bijna 7000 zaken weigert één van de gescheiden partners kinderalimentatie te voldoen door Dick Hofland en Carine Neefjes DEN HAAG - Het aantal alimenta ties dat niet wordt betaald, stijgt explosief Alleen dit jaar al zijn er bijna 7000 kinderalimentaties niet voldaan door één van de geschei den partners. Als gevolg van de kredietcrisis zal dit aantal oplopen tot ruim 9500, een record. Dat zegt directeur Leo de Bakker van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Dit bureau treedt op als bemiddelaar als één van de gescheiden partners weigert alimentatie te betalen. Het LBIO valt wettelijk onder het mi nisterie voor Jeugd en Gezin en is bevoegd om beslag te leggen op roerend of onroerend goed, bij voorbeeld door loon in te houden. Het LBIO behandelt jaarlijks zo'n 7500 a 8000 zaken waarbij kinder alimentatie niet wordt betaald. Dit jaar verwacht De Bakker 9500 za ken' een stijging van twintig pro cent. „Dat is echt te hoog, de betalings- moraal laat te wensen over. Veel gescheiden ouders gebruiken de alimentatie om hun conflicten uit te vechten", zegt De Bakker. Als mensen door de kredietcrisis te weinig geld hebben om alimen tatie te betalen, kunnen ze bij de rechter een zogeheten wijzigings- verzoek indienen. Is het inkomen van de onderhoudsplichtige part ner gedaald, dan kan de rechter be sluiten dat de alimentatie omlaag moet. Op verzoek van de ministers Hirsch Ballin (Justitie) en Rouvoet (Jeugd en Gezin) int het LBIO sinds 1 augustus ook niet-betaalde partneralimentatie. In ruim twee maanden tijd zijn er al 400 zaken binnengekomen. Naar schatting 12.000 ex-partners zitten in de bijstand doordat de on derhoudsplichtige partner weigert te betalen. „Als ze dat na bemiddeling wel doen, scheelt dat de overheid veel geld", aldus De Bakker. Volgens Fred Schonewille, docent familierecht aan de Universiteit van Utrecht, ontstaan veel beta lingsproblemen door ondeskundig advies van scheidingsbemidde laars, ofwel mediators. „Iedereen kan mediator worden, het is geen beschermd beroep. Fa milierecht is echter heel ingewik keld en daardoor is het gevaar groot dat bij een scheiding met na me de financiën slecht worden af gehandeld. Mensen kunnen daar door gemakkelijk in betalingspro blemen komen." MIDDELBURG Het Openbaar Ministerie eiste giste ren boetes van elk 10.000 euro te gen Delta en Essent. Tien agrariërs uit Borsele en Middelburg moeten elk een boete van 3000 euro krij gen waarvan de helft voorwaarde lijk. Ook moeten ze het geld dat ze verdienden met de opslag van bio massa voor Delta en Essent terug betalen. Het gaat om bedragen die variëren van 129.848 tot 3092 euro. De opslag vond plaats in 2005, toen de EPZ-kolencentrale kampte met een storing. pagina 32: ambtenaar greep niet in mmmmmmwmmmmmimmmmmmmmmm fiiffïffifht j&'v'*-' r p' u- l ',f Alimentatie moet alleen voor kinderen worden betaald reageer op www.pzc.nl reacties: 329 Nederlands asielbeleid slaat door eens 47% oneens ..'-üflB 53% MIDDELBURG - De oudste inwoner van Nederland, mevrouw Grietje Jansen-Anker, is dinsdag op 112-ja- rige leeftijd overleden. Ze was de laatste Nederlander die nog in de negentiende eeuw was geboren. Mevrouw Jansen-Anker was sinds 2006 de oudste Nederlander. Ze woonde sinds vorig jaar in Rotter dam; daarvóór woonde ze in het Roggeveenhuis in Middelburg. Meestal besteedde ze weinig aan dacht aan haar leeftijd: de pers en zelfs de Middelburgse burgemees ter waren niet welkom op haar ver jaardag. Maar toen ze 108 werd, slaagde PZC-verslaggeefster Selma Osman er toch in, met de jarige te spreken. Grietje Jansen-Anker werd in 1897 in Vlissingen gebo ren. Hoewel ze later in 's-Graven- zande en Middelburg woonde, bleef ze zich op en top Vlissingse voelen. „Ik hou van iedere steen", zei ze op haar 108-ste verjaardag. Ze verlangde ze toen nog lang niet naar het einde. „Ik leef graag; ik zou mezelf missen als ik er niet meer was", zei ze. De nieuwe oudste Nederlander is de 107-jarige Bertha van Hasselt uit Breda. Zeeland: 2, 3, 25 t/m 33; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8 t/m 10; Beurs: 14; Economie: 15; Meningen: 17; Auto: 19 t/m 21; Weer: 22; Strips: 23; Cultuur: 35; Sport: 37 t/m 41; Televisie: 42 en 43. Bij lage: Wonen. DEN HAAG - Krakers richten een tentenkamp in op Het Plein in Den Haag. Boze krakers hebben gisteravond gezorgd voor onrust in de Tweede Kamer en rond het Binnenhof. Tijdens de stem ming over het wetsvoorstel dat kraken strafbaar stelt, protesteerden zij luidkeels vanaf de publie ke tribune. Kamervoorzitter Gerdi Verbeet schorste daarop de-vergadering. De Kamer stem de in met het initiatiefwetsvoorstel om kraken te verbieden. Krakers kunnen straks een gevangenis straf krijgen van een jaar, en maximaal twee jaar als zij geweld gebruiken, foto Robin Utrecht/ANP Zie bon op pagina 2 of bel 088 - 013 99 10 711688 555530 Af en toe regen 14° .plezant VRIJDAG 16 oktober 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT -251e jaargang nr. 244 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 WALCHEREN Alimentatie vaker niet betaald

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1