meningen 117 brieven AOW vrijdag 16 oktober 2009 fiifvm'H Nieuwe uitpagm,,!! Brieven (max. 150 woorden) richten aan: Lezersredacteur PZC Postbus 91 4330 AB Middelburg 0118-434005 lezersredacteur@>pzc.nl Oranje Willem de Zwijger, die zweeg als hij had moeten praten. Maurits ver gaf van Oldenbarneveld nooit het afsluiten van het twaalfjarig be stand. Frederik Hendrik begon een grote hofhouding. Willem de 1\vee- de bereidde vergeefs een staats greep voor. Willem de Derde, wel licht betrokken bij de moord op de gebroeders de Witt, werd koning van Engeland, met hem begon de Ierse kwestie. Willem de Vijfde, de laatste stadhouder, had een wat ba zige vrouw, riep haar broer, de ko ning van Pruisen, te hulp tegen an dersdenkenden. Koning Willem de Eerste: door de grondwet en het verlies van België hield die het voorgezien. Stierfin Berlijn. Wil lem de Tweede liet vele schulden na. Willem de Derde wilde eerst geen koning zijn, maar later weer wel. Eerste huwelijk zeer slecht. Huwde als weduwnaar op 6i-jarige leeftijd met de 20-jarige Emma. Wilhelmina na de oorlog zeer te leurgesteld, dat alles weer op de oude voet verder ging. Haar huwe lijk met Prins Hendrik, geen suc ces. Juliana, een zeer bewogen le ven met Prins Bernhard. Beatrix be zoekt elke maandag de premier, maar kan of wil niets zeggen van het besprokene. Ons land en de Oranjes, een boeiend verhaal. N. van de Wekken Middestraat 1, Kats Delta 2 Welke overeenkomst is er tussen Delta en Obama? Als Delta blijft voortbestaan zal het de grote ener gie-leveranciers dwingen hun prij zen hier betaalbaar te houden. Oba ma probeert nu uit alle macht in de wereld van de gezondheidszorg de daar dubbel geworden prijzen omlaag te krijgen. Hij moet daar voor weer een publieke leverancier in het leven zien te roepen om een rol als van Delta te vervullen. Want waar weinig leveranciers zijn (voor een publieke voorziening) werkt het marktmechanisme niet meer, integendeel zelfs. De komen de generaties zullen de rol van on ze overheden op deze 'markt' dan ook zeer betreuren. Stuk maken is zelden een groot probleem, maar opnieuw beginnen een heel ander. Vraag het Obama. Reinier Scheele Energiestraat 11, Terneuzen Zeeuwse Landschap 2 In de krant van 15 oktober schrijft Peter H. de Dreu, dat ik het niet goed door heb gehad. Alleen Vogel bescherming en ZMF zouden naar de Raad van State zijn gestapt om tegen de vergunning om de Schel de te verdiepen te ageren. Ik heb het echter juist wel goed doorge had. Ook het Zeeuws Landschap zat aan tafel bij de Raad. Welis waar gaat het besluit van de Raad van 28 juli alleen in op het beroep van Vogelbescherming en ZMF. Maar daar is een simpele reden voor: de rechter schorste de vergun ning om te gaan baggeren nav dat beroep. Daarmee was het andere beroep (dat van Het Zeeuwse Land schap) niet meer van belang en werd op dat beroepschrift niet meer beslist. Maar partij - en daar mee medeverantwoordelijk voor de nu ontstane situatie - was Het Zeeuwse Landschap wel degelijk. Sjoerd Heijning fractievz WD Staten van Zeeland, Beatrixlaan 7, Goes DSB Waar Dirk Scheringa c.s. aanvanke lijk op zeer constructieve wijze zijn imperium heeft opgebouwd vanuit het niets, heeft hij later he laas schijnbaar vele 'producten' ge voerd die niet 100 koosjer wa ren. Reeds jaren lang besteedden uitzendingen zoals Radar van An toinette Hertzenberg aandacht aan deze wanpraktijken, waarbij com- paan Hans van Goor altijd met dro ge ogen alle casussen kon weerleg gen, en diffuse toezeggingen deed. In al die tijd heeft De Scheringa Bende (excusez les mots) geen uit voering gegeven aan alle beloftes. De politiek, de AMF, de Nederland se Bank, heel Nederland zat erbij en keek ernaar. Verontwaardigde Pieter Lakeman heeft mogelijk iets te emotioneel een oproep tot opnemen van de gelden gedaan, waardoor hem vol gens velen tactloosheid en ondiplo matiek optreden kan worden ver weten, en krijgt hij nu het predi kaat van zondebok en aanstichter van alle leed voor de betrokkenen. Persoonlijk zie ik toch de zonneko ning van Wognum en omstreken als degene die half Nederland in tranen, sores en ellende heeft ge bracht, en was Lakeman slechts de katalysator. Monique Sturm Turkeye 16, Waterlandkerkje Vossen Ik heb helaas nog nooit een vos ge zien. Datzelfde geldt voor bijna alle Zeeuwen. Zou het niet mooi zijn als we eens zo'n vosje zouden zien met een paar spelende jongen. Zijn roodbruine vachtje glanzend in de zon en zijn prachtige staart par mantig in de wind. Als het aan de jagers in Zeeland ligt, zal ik echter nooit een vosje te zien krijgen. Een vos eet konijntjes, fazanten en een niet oplettende-gans of haas. De ja gers schieten op konijnen, hazen, fazanten en ook op ganzen, zoge naamd bij gebrek aan natuurlijke vijanden. De vos is een concurrent van de jagers en daarom moet hij dood, ook al zijn er maar een paar of slechts één. Jagers zeggen dat de vos een gevaar is voor pluimvee en weidevogels. Het maaibeleid, land bouwmethoden en roofvogels zijn echter een groter gevaar voor wei devogels dan een vos. Mensen met kippen en ganzen moeten gewoon zorgen voor een goed nachthok waar vossen en bunzingen niet in kunnen. Laat jagers voortaan on der toezicht als vrijwilligers wer ken in het slachthuis in plaats van dieren in de natuur te doden. Dan zie ik misschien ooit nog eens een vos in Zeeland. Marleen Drijgers Walstraat 103 d, Vlissingen Keurmerk 3 Helaas heb ik dezelfde ervaring als de heer Jobse. Een keurmerk is geen garantie voor fatsoenlijke zorg. Wij haalden mijn moeder uit Ter Schorre, omdat we vonden dat ze daar heel slecht verzorgd werd. We vonden de zorg grenzen aan verwaarlozing en mishandeling. Wie de moeite neemt, kan op in ternet zien hoe je aan een keur merk komt. Iedereen behaalt een keurmerk. Daar wordt dan ook een heel fors bedrag voor betaald. Geld dat ze beter aan de zorg zou den besteden. In de echte wereld is het zo dat niet iedereen die een rij bewijs krijgt zondermeer een goe de weggebruiker is. Keurmerken zijn bedacht om de buitenwereld de indruk te geven dat het binnen allemaal fantastisch is. Niets is min der waar. Keurmerken zijn er juist om de misstanden te verbergen. Keurmerk-bedrijven danken hun bestaan en inkomsten aan het ver strekken van keurmerken, niet aan het weigeren daarvan. H. Gericke Singel 65, Westdorpe Na creatief gereken en politiek gemuts wordt in 2026 de AOW-leeftijd op 67 jaar gebracht. De 'baby-boomers' veroorzaken enorme vergrijzing die dit soort be sluiten noodzakelijk maakt. Aldus onze volksmenners. In 2026 zijn de baby-boomers gemiddeld 77 jaar. De mannen van deze catego rie hebben dan statistisch nog één a twee jaar te leven. De dames stap pen gemiddeld zeven jaar later uit. In elk geval zijn in 2040 nagenoeg alle vergrijzing veroorzakende men sen verdwenen, op een enkeling na. Dan hebben we binnen 15 jaar na 2026 weer te veel geld in de AO W-pot. Kunnen de Haagse klun zen zich daar weer druk over ma ken. En dan nog wat: Van de door mij betaalde totale AOW-premie kan iemand tot zijn 102e jaar wor den uitbetaald, dan staan we pas quitte. Wie worden er 102? En waar is het resterende geld? B.J. Meijs Kinderstraat 1, Zierikzee Lotsy 2 Ook de op het onderwerp 'Sport in de Tweede Wereldoorlog' gepro moveerde dr. André Swijtink en prof. Herman Pleij, zijn met mij van mening dat Lotsy als sportoffi- cial veel te ver is gegaan in zijn sa menwerking met SS-ers en NSB-ers. Pleij spreekt zelfs van plat te collaboratie door de man die no ta bene pronkte met een eerbe toon van Hitier! Hier bovenop heb ik een zeer persoonlijke, al op 4 no vember 1940 door Lotsy geschre ven brief aan de hockeybond ont dekt, waarin hij meldt - alsof het om nieuwe hockeyballen gaat - dat joden niet langer welkom zijn in de besturen van hun clubs. Ik heb Van Kolfschooten gevraagd te rea geren op alleen maar dat féit. Een antwoord is uitgebleven. In plaats hiervan begint Frank steeds harder te roepen dat hij gelijk heeft. Al maar harder roepen, dat zie je wel vaker bij mensen die op hun vin gers zijn getikt. Matty Verkamman Dorpsstraat 4-6, Kats Westerschelde 99 In het schijndebat in de TWeede Ka mer van dinsdag is datgene ge beurd waar velen in Zeeuws-Vlaan- deren voor hebben gevreesd. Het CDA draait en gaat akkoord met ontpoldering. Het is duidelijk waar om; CDA en PvdA staan slecht in de peilingen en willen geen crisis! Zo kennen we het CDA; grote woorden en kleine daden! Echter; de Zeeuwse bevolking wordt in de steek gelaten, naar haar wordt niet geluisterd! De democratie wordt ge weld aangedaan. Duidelijk is ook geworden dat op het ministerie van LNV de groene ambtenaren re geren. Een regelrechte ambtenaren- dictatuur. De minister en ook de premier hebben geen enkele greep op het ministerie. Alle stukken en rapporten die niet stroken met hun doelstelling, ontpolderen, wor den opzij gelegd of in de doofpot gestopt. Een grondig onderzoek naar het functioneren van het mi nisterie van LNV en naar de be stuurlijke onmacht is noodzakelijk! Eventueel via een parlementaire enquête. Zo kan dit niet doorgaan! A. Rosendaal Bruggendijk 7, Zuidzande Wilt u ook adverteren in de volgende uitgave van de Ondernemer neem dan contact op met: Accountmanager Zeeland Marcel Schreur T (0118) 43 40 88 E deondernemer@bndestem-pzc.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 17