Ouderenregelingen afgeschaft Hedwige naar rechter <s 75 3AAR! Vrouw dood gevonden in Middelburg westslrate en verder Premier Berlusconi verliest zijn onschendbaarheid 8 en 9 En de winnaar van de Nobelprijs is... 10 en 11 Vandaag in de SENIORENVERLOF Werknemers boven 55 jaar behouden in nieuwe cao's veelal hun rechten Ludieke protesten tegen verhoging AOW-leeftijd Chi Coltrane wil weer aan de bak Kamermuziek met p, gitaar en computers l~iGiUs Met de wetenschap op reis naar het onbekende zie ook: www.pzc.nl/uit J DONDERDAG 8 oktober 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT -251e jaargang nr. 237 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 WALCHEREN door Jacqueline Steenwijk DEN HAAG - Ouderenregelingen, zo als extra verlofdagen voor 55-plus- sers, worden binnen enkele jaren afgeschaft. Nu al, geldt dit voor een kwart van alle cao's. Volgens de vakbonden en werkgevers zijn deze oude regelingen, door de ver grijzende beroepsbevolking, niet langer houdbaar. De extra verlofregelingen zijn in de jaren tachtig ingevoerd om meer jongeren aan het werk te hel pen. Er was toen grote jeugdwerk loosheid. Werknemers leverden loon in voor voor deze verlofda gen. In de nieuwe cao's, zoals die van de ziekenhuizen, geestelijke ge zondheidszorg, welzijn en metaal sector, behouden werknemers ouder dan 55 jaar veelal nog hun oude rechten. Iets jongere werkne mers worden deels gecompen seerd. Nieuwe werknemers vallen direct in de nieuwe regeling. Dat geldt ook voor ouderen die van baan wisselen. In plaats van het speciale ouderen- verlof krijgen alle werknemers voortaan, ongeacht hun leeftijd, extra verlofdagen toegekend die ze mogen sparen voor tijden waarin zij behoefte hebben aan meer vrije tijd. Het gaat gemiddeld om twee tot zes extra dagen verlof per per soon per jaar. „In het verleden hebben werkne mers loonruimte ingeleverd voor deze seniorendagen. Die waarde wordt nu teruggegeven aan alle werknemers", zegt een woordvoer der van FNV Bondgenoten. Volgens de bond moet het nieuwe systeem ervoor zorgen dat jongere werknemers meer rust kunnen in bouwen in hun werkzame leven. „Hiermee voorkom je dat iemand op zijn vijftigste al is uitgeblust." Tegelijkertijd moet betere loop baanplanning ervoor zorgen dat ouderen op latere leeftijd naar minder belastende banen kunnen overstappen. Werknemers van in de veertig lo pen de ouderenregeling groten deels mis. Maar volgens Abvakabo FNV hebben deze mensen geen recht opgebouwd op die dagen. ALk) pagina 3: commentaar pagina 4 en 5: extra verlof oude ren op de helling UTRECHT - Demonstranten voerden gisteren actie op het Jaarbeursplein in Utrecht, in het kader van de FNV-actiedag tegen de plannen van het kabi net de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar. Op een dertigtal plaatsen in het land werd op overwegend ludieke wijze geprotesteerd tegen de maatregel, waaronder ook in Terneuzen, als enige stad in Zeeland. De opkomst leek op veel plaatsen matig, maar volgens de vakcentrale zelf pagina 5: premier weigert nieuw overleg DE VEELZIJDIGE SPECIALIST lees er meer over in de bijlage! MIDDELBURG - In een woning in de Prins Hendrikstraat in Middelburg is gisteravond even na zeven uur het lichaam van een dode vrouw gevonden. Hoe zij om het leven is gekomen, kon de politie nog niet zeggen. Het kan een misdrijf zijn, zelfdoding, maar ook een natuur lijk doodsoorzaak, aldus de politie. De recherche onderzoekt het over lijden van de vrouw. Volgens een woordvoerster van de politie was de vrouw al een paar dagen niet op haar werk verschenen en is daarom polshoogte genomen bij haar huis. Wie haar hebben gevon den, wist zij niet. Omdat het on derzoek nog niet was afgerond, wilde de politie verder nog geen informatie vrijgeven. Seniorendagen zijn een overbodige luxe reageer op www.pzc.nl UI reacties: 269 Monument voor verdronken dorpen staat op ideale plek eeffHHHHHi 63% door Jeffrey Kutterink DEN HAAG - Eigenaar Gery de Cloedt van de Hertogin Hedwige- polder zal een kabinetsbesluit om te ontpolderen niet aanvaarden en op alle mogelijke wijzen juridisch aanvechten. Ook als de derde ver dieping van de Westerschelde daar door vele jaren vertraging oploopt. Dat laat De Cloedt weten via zijn juridisch adviseur Hans Mieras. De Cloedt vindt een kabinetsbe sluit tot ontpoldering onverenig baar met het besluit dat het kabi net op 17 april heeft genomen. Daarin stelde het kabinet dat het toch ontpoldert als 'buitendijkse alternatieven op onoverkomelijke (juridische) bezwaren stuiten in het kader van de EU-regelgeving'. Volgens De Cloedt is daarvan geen sprake. Het kabinet handelt vol gens hem onrechtmatig als het vrij dag besluit tot ontpoldering. De Cloedt zal dan aan de recht bank Den Haag vragen om de be trokken ministers, ambtenaren van de ministeries Algemene Za ken en LNV en de leden van de Commissie Nijpels te horen in een voorlopig getuigenverhoor. Mie ras: „Mensen leggen er onder ede een verklaring af Het doel daar van is om te kijken wat er nu alle maal precies is gebeurd. Die verkla ringen zijn de bouwstenen voor ju ridische vervolgstappen." De Cloedt heeft tegen de vergun ningen voor de derde verdieping van de Westerschelde beroep inge steld bij de Raad van State. Dat hebben nog zeven andere partijen gedaan: Zeeland Seaports, de Ne derlandse vereniging van zandwin- ners, Van der Straaten aannemings maatschappij (Hansweert), de ZMF, Vogelbescherming en twee particulieren. zouden landelijk zo'n 25.000 werknemers heb ben meegedaan. foto Robin Utrecht/ANP Zeeland: 2, 3, 21 t/m 31; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8 en 9; Beurs: 12; Eco nomie: 13; Meningen: 15; Weer: 18; Strips: 19; Sport: 33 t/m 37; Televisie: 38 en 39. Bijlage: Uit. oneens 37%

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1