CDA-instituut pleit voor één fiscaal tarief Cfflj 1 5 4 K 0 RTII MG LEEN BAKKER/ Bonus Essent ■mi 29% L_8 1 vloeren Beschoten 'rat' blijkt een kat te zijn Vandaag in de Zeeuws Museum op de pedalen Rock 'rond de brug' van Sas van Cent Winkelen waar het leven goed is zie ook: www.pzc.nl/uit Mbo'ers gaan onder hoge reisl 2 'Plukken' van internet blijft niet gratis 4 en 5 Vlaktaks 33,25 procent gaat in voorstel gepaard met verhoging btw. Word ook abonnee! DONDERDAG 18 juni 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT -251e jaargang nr. 141 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 WALCHEREN DEN HAAG - Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA bepleit een uniform belastingtarief van 33,25 procent voor alle inkomen uit ar beid. Om de dan met circa 16 mil jard euro teruglopende fiscale in komsten te compenseren, zouden onder meer het hoge en het lage btw-tarief verhoogd moeten wor den met respectievelijk 3 en 1 pro cent. Ook de vermogensrende- mentsheffing zou met 3,25 procent moeten worden verhoogd. De voorstellen behelzen ook een versobering en vereenvoudiging van het aantal heffingskortingen. De hypotheekrenteaftrek blijft in de plannen ongemoeid. Een vlaktaks heeft volgens het rap port veel voordelen. Zo zijn werk gevers verlost van een ingewikkel de administratie en kunnen werk nemers met de komst van een loonbegrip meteen op hun loon- strookje hun verdiensten zien. Eenheidstarief op alle inkomen uit arbeid leidt volgens CDA- bureau tot lagere werklast fiscus en levert bovendien ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen op. Ook de werklast voor de Belasting dienst neemt af De werkgelegen heid zou er bovendien met 1 pro cent (80.000 banen) op vooruit kunnen gaan. Volgens de opstellers van het rap port 'Een sociale vlaktaks' zijn de inkomenseffecten voor mensen be perkt. Hoge inkomens hebben een voordeel bij de aanpassingen, zo dat geopperd wordt een topinko menheffing in te voeren. Volgens het Wetenschappelijk Instituut (WI) is het aan de politiek om te bepalen vanaf welk inkomen de heffing moet gelden, maar hoe dan ook zal het volgens het WI een heel kleine groep betreffen. De heffing kan afhankelijk van het vlaktakstarief maximaal 5 tot 10 procent bedragen. Het is voor het Wetenschappelijk Instituut van het CDA wenselijk dat de margina le druk ook voor topinkomens maximaal 50 procent bedraagt. Dit betekent dat elke werknemer ten minste 50 procent van zijn (extra) inspanningen overhoudt. CDA-staatssecretaris ]an Kees de Jager van Financiën nam het rap port in ontvangst en reageerde po sitief „Zeer interessante voorstel len, ook goed voor de sociale part ners om ernaar te kijken." pagina 3: commentaar HEINKENSZAND - Een man uit Hein- kenszand heeft dinsdagavond.een kat neergeschoten aan de Fluite- kruidstraat. Dat werd de kat uitein delijk fataal. De man zag het dier aan voor een rat, een diersoort ARNHEM - Alle medewerkers van energiebedrijf Essent krijgen een eenmalige uitkering van 5000 euro wanneer de overname van Essent door het Duitse RWE rond is. Een woordvoerder van Essent noemde gisteren de uitkering een blijk van waardering voor getoonde inzet. De bonus geldt voor medewerkers met een volledig contract. waarvan hij al lang last heeft. Ach teraf voelde hij zich schuldig en schakelde de Dierenambulance Be- velanden in. Het twee jaar oude dier was in de keel geraakt. Na een opleving ging de kat gisteren ach- STELLING Man die kat neerschoot, is terecht aangeklaagd reageer op www.pzc.nl VESSES: reacties: 365 De Ramp is geen onderwerp voor een musical 71% teruit, waarna is besloten hem in te laten slapen. De Dierenambulan ce deed aangifte bij de politie, waarna het wapen in beslag is ge nomen. De zaak wordt voorgelegd aan de Officier van Justitie. Zie bon op pagina 2 of bel 088- 013 99 10 711688 555530 Zeeland: 2 en 3, 21 t/m 29; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8 en 9; Eco nomie: 12 en 13; Meningen: 14; Weer: 18; Strips: 19; Sport: 31 t/m 37; Televisie: 38 en 39. Bijlage: UitGids. o° www.leenbokker.nt MIDDELBURG - De eerste schooltassen gingen gisteren weer de vlaggenmasten in. Het waren de leerlingen van de eindexamen vmbo die als eersten te horen kregen of ze geslaagd zijn. Vandaag volgen de havo- en vwo-leer- lingen. Het Centrum voor Volkscultuur in Utrecht heeft onderzoek gedaan naar het aan vlaggenmasten hangen van tassen en is tot de conclusie gekomen dat het een typisch Nederlands fenomeen is. „De traditie van het ophangen van de boekentas lijkt in de jaren zestig te zijn ontstaan", zegt directeur Ineke Strouken. „Toen gin gen voor het eerst kinderen studeren uit families waar nog nooit iemand gestudeerd had. Als hun kipderen voor het eindexamen waren geslaagd waren de ouders zó trots dat zij aan de hele straat wilden laten zien: kijk mijn kind gaat studeren. Later hingen mensen de vlag er ook bij", aldus Strouken. Deze krant komt zaterdag 4 juli met een speciale bijdrage waarin alle Zeeuwse ge slaagden staan vermeld. foto Dirk-Jan Gjeltema

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1