Meningen •jfe NIEUWS GETIPT VOOR U m N Admiraal de Ruyter 2 Admiraal de Ruyter 3 C02 Rinnooy Kan 4 Rinnooy Kan 5 ADHD Waterdunen Of urn m WMpees mv- Slim storten Europa Dinsdag 16 juni 2009 13 LEZERS SCHRIJVEN Brieven richten aan: Lezersredacteur PZC Postbus 91 4330 AB Middelburg 0118-434005 lezersredacteur@pzc.nl (max. 150 woorden) De ziekenhuizen boven de Wester- schelde gaan Admiraal de Ruyter heten. Ere wie ere toekomt, maar heeft niemand gedacht aan den on verschrokken Frans Naerebout, de held van de zee? Behalve in Vlissin- gen woonde hij ook nog als kust lichtwachter aan het Goese Sas en had daar uitzicht over de Ooster- schelde, waar hij aan de overkant Zierikzee kon zien liggen. Vlissin- gen, Goes, Zierikzee, de Ooster- schelde en de Westerschelde in één adem met een mensenredder. Toepasselijker kan al niet. Wim van Cilst Boogerdlaan 23, Kortgene Een nieuwe naam voor een zieken huis verzinnen is niet zo simpel. Maar om het helemaal simpel te houden vallen we terug op de meest oudbollige en 'verkeerde' naam die je maar verzinnen kunt. De Ruyter,.... geweldig hoor, hoe komen ze er op. Want we zijn na tuurlijk heel erg trots op Michiel. Marcel Vis Prinsenlaan 61, Middelburg We worden dagelijks geconfron teerd met de veronderstelde ramp zaligheid van dat gas. Zelfs een maaltijd bereiden schijnt een ang stig gebeuren te worden, omdat we dan reeds enge normen zou den kunnen overschrijden. Hoe veel weten we van de uitstoot ge daan door vulkanen? Het is slechts sinds enkele decen nia bekend, dat er een vulkanische bergketen van meer dan 65.000 km op de oceaan bodem ligt. Door de grote diepte, tot bijna 11 km, is daar nog weinig onderzoek naar gedaan. Daarnaast is het ef fect van methaangas dertig maal meer dan CO2. Vergistingsproces sen produceren methaan, bio-in- dustrie, zelfs het regenwoud. Hoe veel weten we niet. Kan het niet zo zijn dat onze CO2 angst bewust wordt aangewakkerd? Moeder aar de heeft gedurende haar 4,5 mil jard jaar geschiedenis nagenoeg al le stadia van atmosfeer composi tie, van temperatuur en zeeniveau doorlopen. Het is arrogant te veronderstellen dat de mensheid, die gezien in het licht van de geologische tijdschaal, geprojecteerd op 24 uur, slechts 1,3 seconde op aarde aanwezig is, hier iets aan zou kunnen veranderen. Piet Roskam Kelderweg 1, Meliskerke Over de stellingen van de heer Rin nooy Kan wordt in de krant ge sproken alsof het frisse ideeën zijn. Ik spreek liever over oude kof fie. Elk jaar komt er wel iemand uit de Randstad ons vertellen hoe het hier moet. Hij pleit voor rust en ruimte en de koers verleggen naar senioren. De heer Rinnooy Kan gaat nog een stapje verder door erbij te vertellen dat de oplei dingen in Zeeland zich hierop moeten aanpassen. Het klinkt mij een beetje te koloniaal in de oren in de trant 'wij rijke senioren ko men in Zeeland wonen en dan kunnen jullie fijn voor ons zor gen'. Ik denk dat hij eerder zijn ei gen wensen kenbaar maakt, rust en ruimte dus. Een verlangen dat veel senioren aan het eind van hun loopbaan willen. Daarom ben ik blij met het artikel van de heer Rutten (13 juni). Geen rollatorcity maar gemengd wonen en werken voor jong en oud en dat niet al leen in de seniorenzorg. Kees Foks Herenweg 30, Aardenburg Natuurlijk heeft Rinnooy Kan ge lijk met zijn stelling dat ontwikke ling van haven (en industrie) en de groenblauwe oase elkaar bijten. Het gaat er niet om dat het aan zicht van groen en blauw intact blijft en wellicht nog wordt uitge breid, het gaat om vieze lucht door continu laden en lossen van containerschepen en om een niet aflaatbare stroom vrachtauto's over de A58, die voor een onom keerbare sfeerverandering zullen zorgen. Want, laat u niets wijs ma ken, als de capaciteit van de bin nenvaart is benut, en die van het spoor, dan blijft de weg over. En als eenmaal winst gemaakt moet worden, kan niemand die vervoers stromen nog stoppen. De lol van een rit naar Zeeland is weg en het geloof in rust en ruimte eveneens. Schade voor de toeristische sector en het leefklimaat en daar weegt het argument van oud-burgemees- ter Rutten dat er zoveel geld om gaat in de sector niet tegen op. Hester van Rees Marktveld 7, Kloetinge Ongeveer tien jaar geleden heeft het begrip ADHD zijn intrede ge daan in de jeugd - geestelijke ge zondheidszorg. Drukke kinderen werden verwezen naar psycholo gen en/of psychiaters en ze kregen medicijnen om hun 'ziekte' te on derdrukken. Maar drukke kinde ren zijn er altijd geweest. ADHD is ontstaan door echtscheidingen, ouders die hun kinderen te veel vrijheid gaven, meesters en juffen die bij hun voornaam genoemd mochten worden waardoor het ge zag een eind verloren ging, enz. Vroeger, en dan praat ik over zo'n twintig jaar geleden, werd er nog helemaal niet gesproken over ADHD. Het was toen: 'Mond hou den en zitten!'. ADHD is verwor den tot een modeverschijnsel, waar talloze opvoeders door hun streven om de kinderen mondiger en assertiever te maken nu de wrange vruchten van plukken. Thijs Schipper Breeweg 8, Middelburg Reactie op artikel over 'koerswijzi ging' Waterdunen krant.van 13 juni. Niemand zal echt verbaasd zijn om te lezen dat Waterdunen ontoegankelijk wordt voor de streekbewoners en toeristen! Tot nu toe heb ik niet anders meege maakt: voorbeeld het natuurge bied de Zwarte Polder: werd uitge breid: die uitbreiding werd om heind. Ook het deel aan het strand is nu afgesloten. Verleden jaar ston den er paaltjes. Nu zijn die met el kaar verbonden door draad en voorzien van borden! De Belgen noemen dat sluipende 'salami-poli tiek'! Hoelang duurt het nog eer de toerist alleen tussen draad door naar de zee mag om te recreëren? Ik heb heimwee naar de Zwarte Polder uit de jaren 60 van de vori ge eeuw! Wordt het: vogeltjes vrij, de mensen in een kooi? En dan maar wachten op toeristen. Mary Coenjaarts-Dolmans Sint Jansdijk 3, Nieuwvliet De Tweede Kamer wil einde aan de verdiepingen van de Wester schelde (krant 15 juni). Zoals het nu gebeurt, kun je nog eeuwen lang bezig blijven met verdiepen. Voor mij is het gewoon zand ver plaatsen. 'Slim storten' heet dat te genwoordig; ja, slim voor het zand- zuigerbedrijf. Wat je vandaag weg haalt ligt er over twee maanden weer. Als men 600 ha buitendijks- natuurgebied wil, 'nieuw schor', dan moet je niet afplaggen afgra ven, maar bijmaken. Als men het zand wat nu verplaatst wordt ge bruikt om de schorren op te ho gen en uit te breiden, dan kunnen we prachtige natuurgebieden ma ken. Met hoogteverschillen, aan plant van helmgras en stort van schelpen kan het een eldorado worden voor vogels. Als ik het woord afgraven zie, word ik echt niet goed. Laat men eens proberen meerdere vliegen in één klap te slaan: Dat zand komt niet meer te rug in de geulen, men komt aan 600 ha nieuwe natuur, of het nu 'schor' genoemd wordt of niet. Ik hoop dat men eindelijk eens ver standig wordt en besluiten neemt waar de natuur wat aan heeft. J. Koeman Polderweg 5, Kruiningen Vanmorgen zag ik twee boeventro nies in de krant. Kadaffi heeft in Rome een ballentent opgeslagen samen met 300 (niet te geloven) volgelingen. Ze zijn uitgenodigd door Berlusconi. Deze laatste laat zich nog voor joker zetten door zijn gast. Berlusconi vertoont alle trekjes van ene Mussolini. Ook die was economisch, bestuurlijk en mi litair een ramp voor Italië en Euro pa. Wat is de volgende stap van dit heerschap? Libië voordragen als lid van de EU? De vetkleppen zijn er gek genoeg voor. Het gaat lekker met Europa! Wanneer moeten we weer stemmen? B.J. Meijs Kinderstraat 1, Zierikzee es Er goed uitzien is je goed voelen. Daarom heeft NIVEA for Men een uitgebreid assortiment verzorgingsproducten - van shampoo tot gezichtscrème en van scheergel tot deodorant. Zo ben je elke dag op je best. mivca «rr ImfWB HIVEA NIVEA for Men - Wat Mannen Willen Vul het diagram zo in dat in elke rij. elke kolom en elk vierkant van 3x3 vlakjes alle cijfers van 1 lot en met 9 precies één keer voorkomen 4 5 2 9 5 3 1 8 9 7 8 4 4 6 4 5 3 7 1 7 9 6 3 8 2 1 3 Nieuws getipt voor u! staat wekelijks in alle 20 titels van NRp Dagbladen (bereik 4.6 miljoen lezers: 2.9 miljoen boodschappers). E: info@nrp.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 33