Morres Wonen in Hulst failliet PZC Michiel de Ruyter in Vlissingen gestrand Vandaag in Buitengebied: Zien vissen doet vissen Spijbelen achter de haag 140 personeelsleden meubelzaak raken werk onmiddellijk kwijt. Word ook abonnee! WALCHEREN DINSDAG 16 juni 2009 - PROVINQALE ZEEUWSE COURANT - 251e jaargang nr. 139 - los Buien 20° De eerst bekende Neanderthaler in Nederland was een Zeeuw. Drie jaar geleden is een stukje van zijn schedel V opgediept in het Middeldiep, zo'n vijftien kilometer uit de kust van Schouwen. Het botfragment, dat ontdekt is door een amateur-paleontoloog, is uitgebreid onderzocht. De onderzoekers hebben de Neanderthaler, een jonge man, Krijn genoemd. Vanaf vandaag is het stukje bot te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Zie pagina 2 en 3: Krijn was een jonge Neanderthaler, mét tumor SBoaareëns I bron Rijksmuseum vari Oudheden door Harold de Puysseleijr HULST - Morres Wonen is failliet. De meubelwinkel aan de rand van Hulst sluit per direct. Dat is gistera vond meegedeeld door directeur Paul Morres aan de ruim honderd personeelsleden. „De kredietcrisis en de daaropvol gende recessie hebben het voor het bestaande bedrijf onmogelijk gemaakt om de financiële ballast uit het verleden verder te dragen", zei Morres. De ballast bestond uit de nasleep van de vorige reorgani satie waarbij het bedrijf de vesti gingen in Deventer en Zaanstad sloot, en de hoge financieringslas ten. De directie van Morres zoekt in overleg met de inmiddels aange stelde curator 'naar mogelijke alli anties met grotere partijen'. „Dit al les om een deel van de werkgele genheid te behouden en het be drijf een nieuwe fase in te leiden." Paul Morres zegt dat hij, gezien de kracht van het merk Morres en de geplande ontwikkeling van een groot woonthemacentrum onder WJj Woninginrichter Morres Wonen uit Hulst is failliet. De medewer kers staan per direct op straat. De directie van het bedrijf werkt aan een doorstart. de naam 'Life Style Village Hulst', hoopvol is gestemd om met krach tige partners een nieuwe toekomst te vinden voor het bedrijf Verder doet de directie op dit moment geen mededelingen. Meubelbedrijf Morres bestaat dit jaar honderd jaar. De bedrijfsresul taten verkeren al sinds het begin van de eeuwwisseling in een neer waartse spiraal. Negen jaar gele den telde het bedrijf nog bijna zes honderd arbeidsplaatsen. Die per soneelsomvang slonk door achter eenvolgende reorganisaties in de ja ren daarna tot 140 in 2008. De laatste grote reorganisatie werd aan het einde van 2007 aangekon digd. Toen moest Morres voor ruim honderd werknemers ge dwongen ontslag aanvragen. Het nettoresultaat van Morres kreeg klap na klap. Het verlies liep op van 1,6 miljoen euro in 2003 tot 6,8 miljoen euro in 2006. Het jaar daarop kwam het bedrijf volgens de jaarrekening uit op een negatief resultaat van 14,7 miljoen. De hoge reorganisatiekosten (7,2 miljoen) en dalende omzetten leidden zelfs tot een negatief eigen vermogen van bijna tien miljoen euro. Het personeel kreeg gisteren te ho ren dat de winkel met onmiddellij ke ingang dicht gaat. De komende zes weken krijgen de werknemers nog wel salaris via het UWV. pagina 21: abrupt einde aan dag je Moressen in Hulst ES VERDER Zeeland: 2 en 3,17 t/m 25; Binnen land: 4 en 5; Buitenland: 6 en 7; Beurs: 10; Economie: 11; Menin gen: 13; Weer: 14; Strips: 15; Cul tuur: 27; Sport: 29 t/m 33; Televi sie: 34 en 35. Bijlage: Buitengebied. Kamer kiest locatie museum Arnhem ^GGUWGll SpftfÊË V6Cl DEN HAAG - De Tweede Kamer be slist morgen waar het Nationaal Historisch Museum in Arnhem wordt gebouwd. Bij de )ohn Frost- brug, bekend van de Slag om Arn hem, in de binnenstad of naast het Nationaal Openluchtmuseum aan de noordrand van de stad. Minister Plasterk koos gisteren in een brief aan de Kamer voor vesti ging bij de brug. Maar hij stelt ook dat de Kamer het laatste woord heeft. Daar lijkt juist een meerder heid voor de bouw bij het Open luchtmuseum te bestaan. Plasterk meldt trouwens dat hij die locatie ook 'uitstekend geschikt' vindt. AL£\ pagina 8: Museale slag om Arn- shem MIDDELBURG - In Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland wordt ruim twee keer zoveel gespaard als in het noorden van het land. De inwo ners van deze vier provincies heb ben gemiddeld twintigduizend eu ro op hun spaarrekening staan. In de noordelijke provincies Gronin gen, Friesland en Drenthe staat ge middeld slechts 7500 euro op de re kening. Dat blijkt uit onderzoek, van MoneyYou, een dochter van ABN Amro. Pag'na 3: commentaar vpagina 4: de zuinige Zeeuw en de straatarme Drent Geld moet rollen reageer op www.pzc.nl reacties: 461 Hoge studieschuld is eigen schuld "ns WMÊÊÊM 70% 30% Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1