Buitenland Clinton wil luisteren en raadplegen Chinese overheid gaat meer uitgeven BEHIIffiHESB Verdachte Dendermonde herinnert zich nu toch steekpartij in crèche Europese rente naar dieptepunt Economische groei moet sociale onrust helpen te voorkomen. Navo-collega's zijn blij met andere koers Verenigde Staten. Kim de Gelder zweeg anderhalve maand over gebeurtenissen. PZC Vrijdag 6 maart 2009 7 PEKING - China gaat de overheids uitgaven met bijna een kwart op voeren om de pijn van de econo mische crisis te verzachten. Met dit uitgavenniveau mikt de rege ring op een economische groei van acht procent, wat in haar ogen genoeg moet zijn om werkgelegen heid te scheppen en de bevolking, die aan een toenemende levens standaard gewend is geraakt, tevre den te houden. „Hoe meer problemen wij krijgen, hoe meer aandacht wij moeten schenken aan het verzekeren van het welzijn van de mensen en het bevorderen van maatschappelijke harmonie en stabiliteit", zei pre mier Wen Jiabao gisteren in een twee uur durende toespraak tot het jaarlijkse Volkscongres. Uit de woorden van Wen viel zorg te be luisteren over sociale onrust in China, waar door de economische crisis twintig miljoen mensen werkloos zijn geraakt. De uitgaven voor plattelandsgebieden gaan twintig procent omhoog, voor on derwijs 24 procent, voor sociale ze kerheid zeventien procent en de fensie bijna vijftien procent. DEN HAAG - In een poging de eco nomische neergang te remmen heeft de Europese Centrale Bank gisteren de rente met een half pro centpunt verlaagd. Het belangrijk ste rentetarief staat nu op 1,5 pro cent, een laagterecord. Verlaging van de rente kan de eco nomie een impuls geven, doordat consumenten en bedrijven dan goedkoper kunnen lenen. Overigens zijn de banken de afgelo pen maanden opvallend traag ge bleken met het doorberekenen van de lagere rente aan hun klan ten. door onze correspondent Hans de Bruijn BRUSSEL - De nieuwe wind uit Washington heeft ook de Navo be reikt. Hillary Clinton beloofde de bondgenoten gisteren in Brussel een relatie waarin van Amerikaan se kant 'luisteren en raadplegen' centraal staat. Dat was een ander geluid dan de afgelopen acht jaar van de overzijde van de Atlan tische Oceaan klonk, en haar Na vo-collega's van Buitenlandse Za ken waren ermee in hun nopjes. „Zij straalt uit dat zij kans ziet om problemen aan te pakken", zei mi nister Maxime Verhagen na zijn eerste ontmoeting met Clinton, „De VS willen weer luisteren naar andere landen en niet geïsoleerd 'Zij straalt uit dat zij kans ziet om problemen aan te pakken' optreden. Er is bereidheid tot dia loog." De kans daarop krijgen de Na- vo-partners van de regering-Oba- ma volop. Volgende week al komt ook vice-president Joe Biden naar Brussel voor overleg. Dat gaat over Afghanistan. Terwijl Clinton de problemen in Afghanis tan in algemene zin besprak, komt Biden met het oogmerk om zaken te doen. De VS willen van de bondgenoten nu echt concrete toe zeggingen voor meer soldaten voor Isaf Maar die staan niet te trappelen en Washington voert de druk op. In vijf dagen de minister van Buitenlandse Zaken én de vi ce-president naar de Navo, dat is nog nooit vertoond. „Er is behoefte aan meer man kracht en middelen. Joe Biden komt om de last minute-menin- gen en bijdragen te horen", zei Clinton. Wat dat betreft kan de dia loog kort zijn, maar of de partners ook zullen leveren, valt te bezien. Gisteren ging het alleen over de tij delijke extra troepen die nodig zijn om de presidentsverkiezingen in augustus in goede banen te lei den. Nederland levert daarvoor mogelijk enkele tientallen soldaten extra. Wel is op Clintons verzoek beslo ten dat - vermoedelijk op 31 maart, in Nederland - onder VN-vlag een top over de toekomst van Afghanistan wordt gehouden, waarvoor ministers van zeventig landen (waaronder Rusland, Chi na, Pakistan en Iran) worden uitge nodigd. De Navo besloot ook om de betrek kingen met Rusland weer te nor maliseren. Die waren in de ijskast gezet na de Russische inval in Ge orgië in augustus vorig jaar. Het overleg in de zogeheten Na- vo-Ruslandraad wordt in april her vat. Vooral Clinton had daar op aangedrongen. Zij zei dat 'de tijd is gekomen voor een verse start met Moskou'. De Navo hoeft het niet in alles met de Russen eens te zijn om toch met ze te praten, stelde ze. Moskou verwelkomde het be sluit. Clinton herhaalde wel dat de Russische invasie en de eenzijdige erkenning van de onafhankelijk heid van de Georgische provincies Zuid-Ossetië en Abchazië onaan vaardbaar zijn. Vandaag zal Clin ton dat haar Russische collega Ser gei Lavrov nog eens inpeperen als zij hem in Genève ontmoet. „Wij accepteren geen denken in in vloedssferen." Secretaris-generaal van de Navo Jaap de Hoop Scheffer deelt na afloop van een vergadering een grapje met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton. foto Olivier Hoslet/EPA Goes Noord: Albert Joachimikade 33, T 0113 - 21 54 01 Vlissingen: Marie Curieweg 9-13, T 0118 - 69 00 25 www.logus.nl door onze correspondent Pascale Thewissen BRUSSEL - De verdachte van de moord op twee baby's en een kin derleidster op 23 januari in een crèche in Dendermonde, heeft ge deeltelijke bekentenissen afgelegd. Dat zegt de advocaat van de ouders van de baby's. Maandag had de 20-jarige Kim de Gelder al bekend een bejaarde boerin te heb ben doodgestoken, een week voor de slachting in de crèche. De Gelder zweeg anderhalve maand. Hij beweerde dat hij stem men hoorde in zijn hoofd en dat hij zich niets kon herinneren van het drama in kindercrèche Fabel- tjesland. Ook ontkende hij de moord op de 73-jarige Elsa van Raemdonck in Vrasene. Maandag ging De Gelder opeens tot bekentenissen over, tijdens een negen uur durende ondervraging. Hij gaf toe dat hij de boerin dood stak in haar slaapkamer. Woens dag tijdens een nieuwe ondervra ging bleek hij zich ook de steekpar tij in Fabeltjesland te herinneren. Justitie wil 'in het belang van het onderzoek' verder niets kwijt. Dat De Gelder zich nu opeens wel kan herinneren wat er die bewus te ochtend gebeurd is, voedt specu laties over zijn geestestoestand. Volgens zijn advocaat Jaak Hae- ntjes krijgt De Gelder sinds enkele dagen andere medicijnen, die 'goed aanslaan'. Een week geleden haalde de advocaat nog hard uit naar gerechtspsychiaters, die vol gens hem broddelwerk afleverden. Hij noemde de toestand van De Gelder toen 'verontrustend'. Maar steeds meer mensen die nauw bij het onderzoek betrokken zijn, vragen zich af of De Gelder echt psychisch gestoord is. Zo zou hij zich anders gedragen als hij het vermoeden heeft dat hij in de ga ten wordt gehouden, meldden ver scheidene media.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 7