IS ui i te# n I ci i^i d Hongersnood bedreigt Darfur Rasmussen genoemd als Navo-topman Zorgen om nieuwe gasoorlog Filmmaker filmt met camera in oogkas Franse ouders sluiten hun zoontje jaren op Twee miljoen dollar voor spullen Ghandi de ndernemer Amnesty vreest voor leven van 2,2 miljoen mensen. Oekraïne voldoet op laatste moment Russische gasnota. investeren, juist nu Deense premier grote kanshebber opvolging De Hoop Scheffer. Michael Jackson kondigt allerlaatste concerten aan PZC 6 I Vrijdag 6 maart 2009 PZC brussel - Een Canadese filmma ker gaat met een minifilmcamera in zijn oogprothese een documen taire maken, zodat mensen besef fen dat de maatschappij door ca mera's in de gaten gehouden wordt. Dat heeft de 36-jarige Rob Spence, die als tiener een oog ver loor door een ongeluk, gisteren in Brussel gezegd. De filmmaker be nadrukte dat hij geen realityshow wil maken. millau - In Frankrijk zijn gisteren een man en een vrouw opgepakt die hun zevenjarig zoontje jaren lang van de buitenwereld hebben afgezonderd. Hij zat opgesloten in een onverlicht kamertje dat op een cel leek. In de ruimte lag al leen een met urine doordrenkt ma tras. De jongen is lichamelijk zwak en heeft een ernstig tekort aan zin tuiglijke indrukken gehad tijdens zijn eenzame verblijf. new york - Persoonlijke spullen van Mahatma Ghandi zijn gisteren in New York geveild voor 1,8 mil joen dollar. Veilinghuis Antiquo rum zette de verkoop toch door, hoewel de eigenaar van de spulle tjes opdracht had gegeven de vei lig af te lasten wegens protesten uit India. Een Indiase zakenman is de nieuwe eigenaar van onder meer Ghandi's karakteristieke bril letje. Belastingaangi fte laat geen geld liggen. Maak een afspraak voor bij u thuis! 0111 671828 rdgroot&zeelandnet. nl khartoum - Nu de regering van Sudan meer dan tien hulporganisa ties het land heeft uitgezet, wor den 2,2 miljoen inwoners van de westelijke regio Darfur bedreigd door ziektes en honger. „Miljoe nen mensenlevens staan op het spel", stelde Amnesty Internatio nal gisteren. De Sudanese regering dwingt on der meer de Stichting Vluchteling uit Den Haag een belangrijk deel van de hulp aan vluchtelingen in Darfur te stoppen. Dat meldt de hulporganisatie. Woensdag werd al een tiental andere buitenlandse hulporganisaties het land uitgezet, waaronder Oxfam, Care, Save the Children en Artsen zonder Gren zen. Khartoum is verbolgen over het arrestatiebevel dat het Interna tionaal Strafhof (ICC) in Den Haag woensdag uitvaardigde tegen president Omar al-Bashir. Het hof wil hem berechten wegens oor logsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Stichting Vluchteling steunt sinds 2004 verscheidene projecten in Darfur. De hulpverlening is ge richt op medische zorg, watervoor ziening en veiligheid. Directeur Ti neke Ceelen: „De hulporganisaties bieden levensreddende hulp aan miljoenen mensen. Dat die hulp nu beëindigd moet worden, kan een humanitaire tragedie tot ge volg hebben." Sudan beschuldigde sommige buitenlandse hulporgani saties ervan bewijs te verzamelen voor het ICC. Volgens een hoogge plaatste functionaris zouden de or ganisaties 'valse berichten over ge nocide en verkrachting' hebben ge stuurd naar het Strafhof in Den Haag. De regering sluit niet uit dat nog meer hulporganisaties het land worden uitgezet. In Khartoum zijn gisteren duizen- W* Sudan heeft als reactie op het ar- restatiebevel tegen president Al-Bashir tientallen hulporganisa ties het land uit gezet. Een huma nitaire tragedie dreigt nu. LONDEN - De Amerikaanse zanger Michael Jackson heeft aangekondigd dat hij in juli tien concerten zal ge ven in Londen. De serie gaat 'This Is It' heten, de woor den waarmee Jackson gisteren de persconferentie open de. Hij bedoelde te zeggen dat het zijn allerlaatste con certen zijn. De kaartverkoop gaat vrijdag 13 maart om zeven uur 's ochtends van start via de site www.michael- jackson.com. De 02 Arena waar de concerten worden gegeven, biedt plaats aan 20.000 bezoekers. Jacksons laatste grote optreden stamt uit 2001. foto Joel Ryan/AP den mensen de straat opgegaan om hun ongenoegen te uiten over het arrestatiebevel. De Sudanese president leidde het massaprotest zelf „De echte criminelen zijn de leiders van de VS en Europa", schreeuwde Bashir de opgezweep te menigte toe. „We zeggen tegen de kolonisten dat we niet buigen." China liet gisteren weten het ICC-besluit te betreuren. China is de grootste buitenlandse investeer der in Sudan en een van de belang rijkste bondgenoten van het regi me. Het land vreest voor nog meer instabiliteit in Sudan. Rusland en de Afrikaanse Unie zijn dezelfde mening toegedaan. De Verenigde Staten en een aantal Europese lan den reageerden wel positief. brussel - De EU is bezorgd over nieuw geruzie over Russisch gas voor Oekraïne en daarmee voor Europa. Rusland dreigde gisteren om morgen opnieuw de kraan dicht te draaien wegens achterstal lige betalingen door Oekraïne. Het Oekraïense gasbedrijf Nafto- gaz betaalde daarop alsnog gauw vijftig miljoen dollar voor de reke ning over februari. De situatie bij het gasbedrijf is on duidelijk. Deze week deden gemas kerde agenten van de geheime dienst een inval in het hoofdkan toor. De Russische premier Poetin zei extreem bezorgd te zijn over de inval. In januari sloot het Russi sche gasbedrijf Gazprom de toe voer twee weken af Oostelijke de len van Europa zaten daardoor lang zonder gas voor bijvoorbeeld verwarming. door onze correspondent Hans de Bruijn brussel - Wie aast op een interna- tionaal-diplomatieke topbaan, doet er goed aan zijn belangstel ling niet te vroeg naar buiten te brengen. Daarom is het opvallend dat Polen niet verhult dat het mi nister van Buitenlandse Zaken Ra- doslaw Sikorski graag ziet als op volger van secretaris-generaal van de Navo, Jaap de Hoop Scheffer. Deze vertrekt op t augustus. Vorige maand pas ging het offi ciële Navo-verzoek naar de hoofd steden om, in het grootste geheim uiteraard, namen te noemen. In de wandelgangen zoemen die al rond. Grootste kanshebber lijkt de Deen se premier Anders Fogh Rasmus sen (56). „Als hij zegt: 'ik wil', dan krijgt hij het", zegt een hoge Na- vo-diplomaat. Maar Rasmussen houdt slim zijn mond. Hij is een van Europa's meest erva ren politici. Sinds 2001 leidde hij drie conservatieve regeringen. „Hij is niet bang en durft ook tegen gro te landen in te gaan", zegt de diplo maat. Maar hij steunde de VS bij de invasie in Irak, wat hem in Was hington populair maakt, maar niet per se in Europa. Hij spreekt goed Frans, wat in Brussel op prijs wordt gesteld. Te gen hem pleit de cartoonrel uit 2006, over spotprenten van Mo hammed in Deense kranten. Ras mussen koos vóór vrijheid van me ningsuiting, maar met Navo-troe- pen in Afghanistan en een islami tisch land als Turkije in de gelede ren kan zoiets gevoelig liggen. De Pool Sikorski is voor velen een gedroomde kandidaat omdat hij de eerste internationale topfunctio naris zou zijn uit een ex-commu nistisch land. Anders Fogh Rasmussen foto EPA Zijn pro-westerse instelling is on besproken: hij was lid van Solidari teit, leidde studentenacties tegen het bewind en vluchtte in 1981 naar Groot-Brittannië. Hij studeer de afin Oxford, kreeg de Britse na tionaliteit, werd journalist en ver sloeg de Russische oorlog in Afgha nistan. In 1990 keerde Sikorski (46) terug, ging de politiek in en werd staats secretaris op Defensie en Buiten landse Zaken. In 2005 werd hij De fensieminister en in 2007 minister van Buitenlandse Zaken. Hij wordt 'conservatief en slim, maar een polemisch type' genoemd. Hij maakt, kortom, gauw ruzie. Hij is hard tegenover de Russen, wat geen aanbeveling hoeft te zijn voor de topfunctie van de organisa tie die juist goede betrekkingen met Moskou wil. De 'mindere' kandidaten zijn de Canadese minister van Defensie Peter McKay, de Franse minister van Binnenlandse Zaken en oud-minister van Defensie Miche- le Alliot Marie (nog nooit bekleed de een vrouw deze baan) en de Noorse minister van Buitenlandse Zaken Jonas Gahr Store. Maar de kloof tussen hen en de toppers An ders Fogh Rasmussen of Radoslaw Sikorski wordt nu al veel te groot geacht. Lees er alles over op www.deOndernemer.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 6