Zeeland laatste fase: afscheid nemen bestaat wél D Vrijwilligers gezocht voor kookgroep hospice Terneuzen start project voor ondersteuning mantelzorgers Bestuursrechter akkoord met plaatsing zendmast bij Biervliet 'We proberen een bijna-thuis te zijn voorgasten uit heel Zeeuws-Vlaandèren. Wat ze thuis kunnen doen, dat kan hier ook' 'Iedereen heeft de mond vol van zorg op maat, maar hier brengen we dat echt in de praktijk' zielige mensen' 'Hier in het hospice liggen dus helemaal geen §e ™nsen voelen PZC Vrijdag 6 maart 2009 I 1 9 Een jaar geleden opende het hospice aan de Leeuwenlaan in Terneuzen. Er wordt hulp geboden aan ernstig zieke en lijdende mensen in hun laatste levensfase. door Eugène Verstraeten e door Omer Gielliet ge maakte houtsculptuur in de voortuin van het hospice is meer dan een kunstwerk. De houten kom ma zegt met veel symboliek pre cies waar het hospice voor staat. Wie er binnen treedt zet zeker nog geen punt achter het aardse bestaan, maar kan er wel op een waardige en persoonlijke wijze af scheid nemen van het leven. In het hospice kan de zorg voor de zieke - met behulp van familie, vrijwilligers en professionele hulp verleners - worden voortgezet. Net als in de huiselijke leefsituatie. Een 'bijna thuis', zeggen de Sandra Tanghe en Agnes Hinke, twee van de drie coördinatoren van de Vrij willige Palliatieve Terminale Zorg Zeeuws-Vlaanderen (VPTZ), waar onder het hospice valt. De organi satie heeft in de Blaauwe Hoeve in Hulst ook de palliatieve unit De Meander, een verpleeghuis met vier bedden voor mensen die niet thuis kunnen of willen blijven wo nen om te sterven. Verder is er VPTZ thuis, waar vrijwilligers zich al sinds 1996 inzetten voor termi naal zieke mensen in de thuissitua tie. Voor mensen die om uiteenlopen de redenen niet thuis kunnen ster ven is het hospice dus een waardig alternatief Er kunnen vier men sen verblijven en er is een uitbrei ding mogelijk naar zes kamers. „Maar je kunt hier alleen komen met een indicatie dat je uit- behandeld bent en terminaal. Met een levensverwachting van tussen de drie en zes maanden", bena drukken Hinke en Tanghe. „We kunnen hier ook geen 24 uur per dag verpleegkundige zorg bieden aan de gasten. Wie dat wil moet naar een verpleeghuis. Wat hier wel kan is alles wat mensen thuis ook kunnen. We zijn geen instel ling, geen ziekenhuis, geen ver pleeghuis. We zijn een thuis voor onze gasten. Om meteen een mis verstand weg te werken, hier lig- gen dus geen mensen die zielig zijn. Wij geven indien nodig on dersteuning voor de mantelzorg." Net als thuis krijgen familieleden van de gasten een huissleutel, ze kunnen komen zo vaak en wan neer ze maar willen om bij hun verwanten te zijn, ze kunnen ge bruik maken van de keuken en an dere voorzieningen, kortom doen alsof ze thuis zijn. En dat geldt ook voor de gasten. Die kunnen hun ei gen meubeltjes en privéspullen meenemen. Gasten mogen zelfs kunnen dat ook doen omdat we werken met vrijwilligers die er al tijd zijn om te helpen bij kleine dingen. Bijvoorbeeld even snel met de fiets een kroketje halen op de Dam. Het zijn vaak oud-ver pleegkundigen of die uit de zorg komen. Maar ook mensen die zelf veel hebben meegemaakt." Opmer kelijk is dat er bij de ongeveer 40 vrijwilligers slechts een man zit. De drie coördinatoren hebben elk een parttime baan van 16 uur per week. Volgens Ag'nes en Sandra bestaat er nog veel drempelvrees voor het Hospice. „Somrni- r 00 zich tekort schie ten als ze moeten toegeven dat ze hun vader, moeder of vrouw niet meer kunnen vezorgen. Het ge voel dat je het uit handen geeft. Maar dat is niet zo, want je houdt zelf de regie. We willen dat de mensen voelen dat dit een thuis is. Als mensen hier komen is de fase van hoop en vrees afgesloten. Het proces is onomkeerbaar. De kunst is om er met elkaar een goede tijd van de maken." Met een knipoog naar Marco Borsato: afscheid ne men bestaat wél. hun eigen huisdieren meenemen. Overdag draait het hospice op vrij willigers, vanaf tien uur 's avonds houdt een professionele kracht van de thuiszorg de wacht. Een vast team van de thuiszorg is er ook dagelijk in de ochtenduren. Sa men met de gasten worden afspra ken gemaakt wat voor hulp ze pre cies moeten bieden en wanneer. "Iedereen heeft z'n mond vol van hulp op maat, maar hier is dat echt zo", zegt Agnes Hinke. "We foto Wim Kooyman door Eugène Verstraeten TERNEUZEN - Het hospice in Ter- neuzen draait grotendeels op vrij willigers. Zij geven tijd en aan dacht aan de stervenden en man- telzorgers. „Sommige mensen vin den het eng om dat te doen, maar ze willen misschien wel een hand je toesteken in het hospice", zeg gen coördinatoren Agnes Hinke en Sandra Tanghe. Daarom willen ze in het hospice een kookgroep op zetten. „Dit houdt in dat we vrij willigers zoeken die één of twee dagen per week twee uur per dag willen besteden aan het verzorgen van de avondmaaltijd voor de gas ten en hun naasten." Bovendien zoekt het hospice nog handige vrij willigers voor allerlei klusjes en voor het onderhoud van de tuin. Ook voor VPTZ thuis en de pallia tieve unit De Meander in Hulst zijn nog vrijwilligers nodig. Ze zijn er om vragen te beantwoorden, ge sprekken te voeren, te helpen bij het geven van eten en drinken, om goed te luisteren naar de wen sen van mensen en daarnaar te handelen. Vrijwilligers ondersteu nen in beperkte mate bij het ge ven van lichamelijke verzorging en lichte huishoudelijke taken. Aan de vrijwilligers worden nogal wat eisen gesteld. Belangstellenden kunnen meer informatie krijgen bij de coördinatoren, van VPTZ via telefoonnummer 06-53161654.^ door Wout Bareman MIDDELBURG - In de achtertuin van bewoners van de Driewegenweg bij Biervliet mag een nieuwe vijfenzestig meter hoge zendmast worden geplaatst. Die moet wel zo onopvallend mogelijk in het land schap worden neergezet, maar als-ie er staat, is dat niet illegaal. De bestuursrechter in Middelburg staat, zo bleek gisteren uit het von nis, op het standpunt dat de ge meente Terneuzen als vergunning- verstrekker alle regels in acht heeft genomen. De procedures zijn afge handeld zoals het hoort en de ex ploitant van de zendmast, Broad cast Partners in Terneuzen, kan dus geen stroobreed in de weg worden gelegd. De protesterende bewonersgroep heeft direct besloten hoger beroep aan te tekenen tegen de uitspraak. Een woordvoerster: „Wij vinden nog steeds dat de gemeente erg on zorgvuldig tewerk is gegaan, in strijd met alle mogelijke planologi sche voorwaarden heeft gehandeld en dus moet worden teruggeflo ten. Er is hier sprake van groot on recht." De bestuursrechter vindt dat niet. Hij meent dat de bewoners onvol doende aannemelijk hebben ge maakt dat de zendmast ook best op een minder hinderlijke locatie verderop (het bedrijventerrein in Biervliet) had kunnen worden ge plaatst. Zwaar weegt volgens de rechtbank ook dat de provincie al eerder een verklaring van geen be zwaar afgaf door Eugène Verstraeten TERNEUZEN - In de gemeente Ter neuzen start een tweejarig project om mantelzorgers meer ondersteu ning te geven. Het project wordt uitgevoerd door welzijnsorganisa tie Aan Z die de komende tijd in ventariseert welke wensen en pro blemen er zijn en wat er nodig is voor een goede ondersteuning. Gisteren begon in Axel de eerste zogenaamde focusgroep Mantel zorg. Met deze discussiegroepen wil Aan Z de mantelzorg verder in kaart brengen. De komende we ken worden er in de verschillende kernen en wijken in de gemeente in totaal vijftien van dergelijke fo- cusgroepen geinstalleerd. „We roe pen alle mantelzorgers op om mee te doen aan deze discussiegroe pen", zegt directeur Annik Terryn van Aan Z. Op dit moment zijn er in de gemeente zo'n 400 mantel zorgers bekend, maar naar schat ting zijn er in de gemeente ruim 9.400 mantelzorgers aan de slag. „Veel mensen zijn zich helemaal niet bewust dat ze mantelzorger zijn. Het helpen van familieleden of kennissen is voor hen vanzelf sprekend. Het blijkt dat heel wat mantelzorgers overbelast zijn en dat ze geen beroep doen op de hulp die er is." Nellie Hamelink-Scheele uit Zaam- slag is één van die mantelzorgers die actief is. Ze verzorgt al jaren haar echtgenoot na een hersen bloeding. Ze vindt het een goede zaak dat ze af en toe een beroep kan doen op wat ondersteuning. Bijvoorbeeld iemand die met de auto mêe wil om boodschappen. Ze juicht het project dan ook toe. Het project wordt gefinancierd door de gemeente die voor mantel zorg 130.000 euro van het Rijk heeft gekregen. „We willen probe ren om meer structuur in de on- derstening van mantelzorgers te brengen", zegt wethouder Co van Schaik, tevens voorzitter van Aan Z. Meer informatie over het mee doen aan de focusgroepen of over het project bij Annik Terryn. 0115-563015 en via www.aan-z.eu. Kijkje in de keuken van het Hospice Zeeuws-Vlaanderen. foto Wim Kooyman

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 55