Zeeland PZC College wil openheid over Koegors 17 ZEEUW5-VLAANDEREN 18 21 Aparte zitting raad moet duidelijkheid geven over project. Kauwgom en sigarettenpeuken in destubsbag graag! 'Oostburg naar 6000 inwoners' Heroverleg over Ricas nodig Hospice in Terneuzen helpt mensen in hun laatste fase Dorpsraad Biervliet bepleit open houden route Braakman-Noord Vrijdag 6 maart 2009 Tip? zeeuws-vlaanderen@>pzc.nl door Conny van Cremberghe TERNEUZEN - Burgemeester en wet houders van Terneuzen willen de raad binnen twee weken volledig informeren over allerhande ont wikkelingen die zich hebben voor gedaan in de Koegorspolder. De hoofdofficier van justitie in Middelburg is gevraagd om tijdens een nog te plannen informatieve raadsvergadering tekst en uitleg te geven over de Checkpoint-affaire, een zaak die duidelijke raakvlak ken heeft met de ontwikkelingen in de polder. Een deel van de grond waarop het skihalcomplex staat, werd verworven van de eige naar van coffeeshop Checkpoint. Deze wordt vervolgd voor witwas sen van geld en het leiding geven aan of het lidmaatschap van een criminele organisatie. Recentelijk werden door justitie twee raadsleden (op persoonlijke titel overigens) gehoord in ver band met laatstgenoemde affaire. „De actie van justitie en de publici teit daarover heeft de raadsleden (CDA'er Siersema en PvdA'er Van Oyen) zeer geraakt. Al snel ont staat het beeld als zouden de raads leden iets met een witwasaffaire te maken hebben, wat niet het geval is. Wij hebben de officier van justi tie dan ook gevraagd om uitleg te geven waarom deze mensen zijn gehoord", aldus burgemeester Jan m Burgemeester en wethouders van Terneuzen zijn het rumoer rond Koegorspolder zat en willen alle ontwikkelingen in openbaar heid bespreken met de raad. Lonink. Lonink wil vooralsnog niets weten van een integriteitsdis- cussie. „De kwestie van integriteit van raads- en collegeleden is niet aan de orde. Wat we wel als colle ge willen is openheid van zaken ge ven, over wat er op het gebied van ruimtelijke ordening speelt en heeft gespeeld rond de skihal en al les wat er bijhoort. Doordat de pro vincie nog steeds niet officieel heeft besloten wat mag en niet mag in de Koegorspolder gaan bur gers zich zo langzamerhand afvra gen wat er allemaal aan de hand is. Dat is niet goed. Wij willen als bestuur transparant zijn." Het pre sidium sprak gisteren in besloten heid over de problematiek. Wat Lo nink betreft kan de raadsvergade ring een openbaar karakter krij gen. Overigens maakt het dagelijks pro vinciebestuur geen haast met een besluit over het al dan niet verle nen van een verklaring van geen bezwaar voor vestiging van groot schalige detailhandel in het skihal complex. Een woordvoerder van de provincie liet gisteren weten dat GS zich pas op 17 maart of la ter over de zaak uitspreken. TERNEUZEN - Tien 'ondernemers-studenten' van de Hogeschool Zeeland deelden gisteroch tend hun product - de stubsbag - uit aan het winkelpersoneel in en om de Noordfstraatpro- menade in Terneuzen. Een stuntje, onder steund door ondernemerskoepel Coördinatie £t Management en de gemeente. En ook een experiment, want is het kleurige zakje waarin je je kauwgom of je sigarettenpeuk kan opber gen een succes, dan wordt de Japanse vinding die door de mini-onderneming van de studen ten hier is geïntroduceerd, straks ook uitge deeld onder het winkelend publiek. Wethouder Jaap Bos (Afvalverwijdering) be loofde gisteren zich daar in elk geval sterk voor te maken. „Niet dat we de illusie hebben dat je de winkelstraten daarmee kauwgomvrij maakt, maar het is wel een signaal, een stukje bewustmaking. Zo van 'kauwgom weggooien, doe je niet; dat hou je bij je!' Bos gaf toe dat het gevecht tegen kauwgom op straat nauwe lijks te winnen valt. Maar het stubsbagje helpt misschien een beetje. Medewerkster Monique van een kledingzaak in de Noordstraat ont ving gisterochtend het eerste exemplaar uit handen van Sharmaine van de mini-onderne ming. Etten-Leur en Goes hebben ook belang stelling. foto Wim Kooyman OOSTBURG - De Vereniging Onder nemend Oostburg (VOO) wil dat 'alle middelen' worden ingezet om de krimp van de plaatselijke bevol king te stoppen. In een ambitieus plan zien de ondernemers kansen de stad te doen uitgroeien naar 6000 inwoners. Daarvoor is onder meer woningbouw nodig, met na me voor ouderen. Oostburg moet daarbij nog meer uitgroeien tot 'voorzieningenkern' van de ge meente Sluis. Wethouder Carien Bolijn zet meteen vraagtekens bij de visie. „Alle scenario's op basis van groei zijn niet waar te maken. Zesduizend inwoners is te hoog ge grepen. We hebben als gemeente niet het idee de krimp op korte ter mijn te kunnen keren." TERNEUZEN - De PvdA-fractie in Terneuzen vindt dat het college van B en W de bewoners van de Koegorspolder en Schapenbout op nieuw moet informeren over de ontwikkelingen rond het rampen- oefencentrum van Ricas. Vorige week werd duidelijk dat de bouw van het centrum maanden vertraagd is. Volgens de PvdA sug gereerde berichtgeving over de kwestie dat de vertraging te wijten is aan het feit dat bewonersgroe- pen bij de procedures rond het centrum betrokken wilden zijn. De bewonersgroepen distantieer den zich daarvan. De polderbewo ners zijn niet tegen de komst van het centrum. Integendeel. De PvdA verzoekt het college om de bewoners zo spoedig mogelijk over de laatste ontwikkelingen rond oefencentrum Underground bij te praten. „Omdat ze zich altijd zeer coöperarief hebben opgesteld hebben ze daar recht op", meent de sociaal-democratische fractie.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 53