Openheid over hulp bij zelfdoding kpn Patiënt mag zelf budget beheren Ter Horst twijfelt over nut loonmatiging Op stap Vereniging psychiatrie geeft richtlijn vrij om discussie los te maken. Minister: Malafide bemiddelingsbureaus misbruiken zorggeld. Oudste foto Nederland bij toeval ontdekt Deze vrijdag: gratis Nokia E71 plus gratis navigatie PZC Vrijdag 6 maart 2009 5 KATWIJK - Een motoragent begeleidt een stier plaats even van zijn vrijheid genieten, voordat hij Op een naburig weilandje kon de stier even wach- die is losgebroken uit een weiland nabij Katwijk, door agenten - met de hulp van burgers - gevan- ten op zijn eigenaar. De stier kon gisteren in de Zuid-Hollandse kust- gen werd. foto Dick Hogewoning/CPD DEN HAAC - De Nederlandse Vere niging voor Psychiatrie (NVvP) maakt eind deze maand openbaar hoe psychiaters moeten omgaan met de doodswens van hun patiën ten. Deze richtlijn was eerder al leen op het internet beschikbaar voor psychiaters zelf Volgens de Nederlandse Vereni ging voor een Vrijwillig Levensein de (NWE) wordt hiermee het ta boe op hulp bij zelfdoding einde lijk doorbroken. De NVvP hield de informatie tot nu toe 'verborgen' uit angst dat meer patiënten deze hulp anders zouden vragen. Ook zou de buitenwereld bij het openbaren van de informatie het idee kunnen krijgen dat psychia ters te makkelijk omgaan met zelf doding. Maar de vereniging is hier niet meer bang voor en vindt het 'niet meer van deze tijd' dat alleen psy chiaters de richtlijn kunnen in zien. Er moet openlijker over hulp bij zelfdoding worden gedebat teerd en dat kan volgens de NVvP alleen wanneer iedereen inzicht heeft in de manier waarop de psy chiaters hiermee omgaan. Alleen patiënten die al jaren een ernstige psychische stoornis heb ben, geen uitweg meer zien en hun arts herhaaldelijk hebben ver zocht om hulp bij het sterven, ko men voor hulp bij zelfdoding in aanmerking. „Het openbaar maken van de richt lijn betekent niet dat psychiaters die hulp makkelijker zullen bie den. De richtlijn moet nog ge woon worden gevolgd en de afwe ging om al dan niet te helpen, blijft daarmee zorgvuldig", aldus een woordvoerder. Volgens de NWE betekent een grotere bespreekbaarheid van zelf doding niet dat meer mensen ook voor zelfdoding zullen kiezen. „Iemand die alleen nog maar dood wil, kan door een psychiater ook op andere ideeën worden ge bracht", aldus een woordvoerder van de NWE. „Het belangrijkste is dat een pa tiënt er met zijn arts over kan pra ten." Jaarlijks vragen driehonderd pa tiënten hun psychiater hen te hel pen bij het beëindigen van hun le ven. Gemiddeld wordt zo'n ver zoek in twee tot vijf gevallen uitge voerd. De NWE pleit voor een zo breed mogelijke toepassing van de be staande wettelijke mogelijkheden van een vrijwillig levenseinde en streeft naar erkenning van de keu ze daarvoor en de hulp daarbij. DEN HAAC - Staatssecretaris Iet Bus- semaker (Volksgezondheid) wil dat het persoonsgebonden budget (pgb) in de toekomst op de reke ning van de patiënt wordt gestort en niet langer op die van bemidde lingsbureaus. Ze wil voorkomen dat malafide bemiddelingsbureaus zorggelden misbruiken. Patiënten moeten zelf voortaan hun budget beheren, de bureaus regelen dan al leen nog de zorg. De staatssecretaris volgt het advies dat het College voor Zorgverzeke ringen (CVZ) deze week gaf om pgb-geld niet meer aan bemidde lingsbureaus over te maken. Het uitbesteden van budgetbeheer ver groot volgens het CVZ de kans op fraude. Het bemiddelingsbureau is dan controleur van zijn eigen uit gaven. Bijna tien procent van de ruim honderdduizend zieken met een pgb schakelt een bemiddelingsbu reau in. Een deel van deze bureaus levert zorg en beheert ook het geld van de patiënt. Langdurig zieken, die van de administratieve romp slomp af willen, weten echter niet op hoeveel geld en zorg ze recht hebben en kunnen niet controle ren of het ingeschakelde bemidde lingsbureau het geld goed be steedt. Eerder werd al bekend dat enkele bemiddelaars minder zorg regelden dan nodig was of goedko pere zorg inschakelden dan waar de patiënt recht op had. Het ver schil staken deze bemiddelaars in eigen zak. De staatssecretaris erkent dat het pgb soms vooral wordt gezien als een 'buidel met geld'. „Er is helaas een aantal perverse uitwerkin gen." Om misbruik te voorkomen werkt ze daarom aan een uitge breid plan. AMSTERDAM - Per toeval is in het archief van de befaamde Haarlem se drukkersfamilie Enschedé de oudste Nederlandse foto ontdekt. De foto is in 1839 gemaakt van een pasteltekening met het portret van Johannes Enschedé III. De foto da teert van een halfjaar na de uitvin ding van de fotografie. De afbeel ding is te zien in fotomuseum Huis Marseille in Amsterdam. DEN HAAC - Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) be twijfelt of bij de aanpak van de re cessie loonmatiging 'de meest voor de hand liggende maatregel is, zeker bij de overheid'. Bij BNR Nieuwsradio wees Ter Horst er gisteren op dat loonmati ging weliswaar geld oplevert, maar ook belastinginkomsten scheelt. Als minister is Ter Horst verant woordelijk voor de ambtenarensa larissen. De PvdA-bewindsvrouw ziet het niet zitten om bestaande loonaf- spraken open te breken. In de politie-cao zijn loonsverho gingen afgesproken van 3,3 pro cent dit jaar en 3,25 procent vol gend jaar. Rijksambtenaren krij gen zowel in 2009 als in 2010 een salarisverbetering van 3,4 procent. Minister Piet Hein Donner reageer de verbaasd op de uitlatingen van Ter Horst, omdat is afgesproken dat het kabinet niet met verschil lende standpunten naar buiten zou komen. TopaanDieu'-y- vo°' ondernemers. bij een nieuw 2-jarig zakelijk mobiel abonnement'. Verkrijgbaar via kpn.com/casualfriday 0800-0105 KPN business partner sluifje aan

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 5