Zierikzeese haven is kloppend Groen licht voor fietspad Schouwen krijgt 'voor niks' nieuwe borden Tentoonstelling over luchtoorlog in het Diekhuus 'Volgend jaar gaan we de Deltaweek uitbreiden in de richting van de Westerschelde. Het moet iets voor heel Zeeland worden' Cer-Jan van den Eisen, contactpersoon voor de Deltaweek bij Delta Gemeente legt bezwaren eigenaren grond naast zich neer. Elke duinovergang op Schouwen krijgt een nieuw informatiebord. 1 8 I Vrijdag 6 maart 2009 PZC door Piet Kleemans DEN OSSE - De realisering van het fietspad tussen Den Osse en de Dammenweg is een stuk dichter bij gekomen. De gemeente heeft de bezwaren van vier grondeigena ren tegen de aanleg van het pad naast zich neergelegd. Het nieuwe fietspad komt langs de waterloop tussen Den Osse en de Dammenweg. Het pad wordt 6.3 kilometer lang, maakt onderdeel uit van de landinrichtingsproject Schouwen-Oost en loopt over in totaal 25 percelen grond. Vier grondeigenaren - bij elkaar goed voor negen percelen - dienden een zienswijze tegen de plannen in. Door de aanleg van het fietspad ra ken ze landbouwgrond kwijt en daar wordt in hun visie onvoldoen de rekening mee gehouden. De ge meente weerspreekt dat. Ook vrezen de grondeigenaren dat de groene grasstrook naast het fietspad een 'enorme aantrekkings kracht' op ganzen zal hebben. Vol gens de gemeente loopt dat echter zo'n vaart niet en is er slechts spra ke van 'enige' aantrekkingskracht. Voor de gemeente geen aanleiding om maatregelen te treffen voor schade door ganzen. De aanleg van het fietspad start naar verwachting dit voorjaar. De kosten - geraamd op ruim 764.000 euro - worden gedragen door de gemeente Schouwen-Duiveland, Waterschap Zeeuwse Eilanden, de provincie Zeeland. Er is ook een Europese subsidie, bestemd voor vitalisering van het platteland, toe gezegd. Boten uit de klasse First 31.7 ronden een boei nabij de Zeeiandbrug. door Martijn de Koning RENESSE - De 21 informatieborden bij Schouwse duinovergangen wor den volgend jaar vernieuwd. Er komt dan ook informatie over de Voordelta op te staan. De gemeen te is spekkoper: ze hoeft er hele maal niks voor te betalen. Al duidelijk was dat dankzij een sa menwerkingsverband met andere Zeeuwse en Vlaamse kustgemeen- ten ('120 kilometer kustkwaliteit') de nieuwe exemplaren voor de helft door Europa worden betaald. Dat moment valt samen met een initiatief van de provincie om alle 'Voordeltagemeenten' te voorzien van nieuwe borden met daarop in formatie over (het belang van) die zeenatuurgebieden. Die komt nu op de borden die er toch al zou den komen. Die worden daarom voor de ande re helft door de provincie betaalt. Zowel de provincie als de gemeen te zijn daarmee een stuk goedko per uit. Op de borden komt, naast de weetjes over de Voordelta, onge veer hetzelfde te staan als op de huidige, zoals de naam van de overgang, wat voor soort strand er aan de andere kant van de duinen ligt en wat er daardoor wel en niet toegestaan is. De borden worden gemaakt door werkvoorzieningsschap Lété uit Middelburg. Ze moeten in het voorjaar van 2010 klaar zijn. De informatieborden bij de strandovergangen worden vernieuwd. foto Ronald den Dekker archieffoto Ronald den Dekker MIDDELHARNIS - Op initiatief van de Stichting WO2GO, Tweede We reldoorlog Goeree-Overflakkee, wordt zaterdag 14 maart in het Diekhuus in Middelharnis een pre sentatie gegeven van 10 tot 16 uur. Het gaat om schilderijen van de luchtoorlog 1940-1945 boven Goe ree-Overflakkee. Leden van de stichting geven daar uitleg bij. Ook worden authentieke vliegtuigon derdelen getoond en overige attri buten uit de oorlogsjaren. Op het plein voor Het Diekhuus staan tij dens deze dag zeven uit de oorlogs jaren stammende voertuigen opge steld. Ook worden diverse docu mentaires vertoond en worden er twee lezingen gegeven.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 42