Zeeland PZC17 Fraaie polder door landschapsplan SCHOUWEN-DUIVELAND 18 25 Ontwikkelingsplan is houvast bij verevening in het buitengebied. Perenstokken in de polder Vrachtwagenchauffeurs beboet op Brouwersdam Droog Zierikzeese haven is kloppend hart van Deltaweek nieuwe stijl Nazomerfestival brengt Shakespeare naar de polder Vrijdag 6 maart 2009 Tip? schouwen-duiveland@pzc.nl door Esme Soesman ELLEMEET - Met een zogenaamd landschapsontwikkelingsplan zet de gemeente Schouwen-Duive- land in op samenhang - en daar mee kwaliteit - bij ontwikkelingen in het buitengebied. Is sprake van verevening (de verplichting te in vesteren in de omgeving ter com pensatie van uitbreiding of nieuw bouw in de polder) dan kan het landschapsontwikkelingsplan als houvast worden gebruikt. Olaf Griffioen van de gemeente Schouwen-Duiveland verwacht dat nog voor de zomer (juni) een start met deze nota wordt ge maakt. Het landschapsontwikke lingsplan brengt ruimtelijke en cul tuurhistorische waarden van Schouwen-Duiveland in kaart. Daarop,kan onder meer worden te ruggegrepen als iemand niet op ei gen erf verevent, schetst Griffioen. „Misschien ligt er 500 meter ver derop wel een dijk - voor zover wa terschap of Rijkswaterstaat daar niet over gaat - waar iets mee te doen valt." De mogelijke invulling is gevarieerd. Gedacht kan worden aan het in oude luister herstellen van historische elementen in het landschap: van drinkwaterput tot haag. Maar ook het realiseren van publieke voorzieningen zoals een wandelpad behoort tot de moge lijkheden. Daar kan het land- De gemeente Schouwen-Duive- land wil nog voor de zomer aan de slag met het maken van een landschapsontwikkelingsplan: te gebruiken bij verevening. schapsontwikkelingsplan leidraad in zijn, blijkt uit Griffioens toelich ting. Bijvoorbeeld omdat het plan op een oude padenstructuur wijst. De verevening gaat onder meer kampeerboeren aan. Zij mochten recent van 15 naar 25 standplaat sen uitbreiden. Zij hebben de keu ze om op eigen erf te verevenen (voor 800 euro per standplaats) of samen te werken (voor 500 euro per standplaats). In het laatste geval wordt het geld in een fonds ondergebracht, waar mee grotere projecten kunnen worden gefinancierd. Ook kan het fonds worden aangewend om cofi nanciering te realiseren. Het van de grond tillen van deze aanpak duurt overigens langer dan voorzien. Dat heeft onder meer te maken met het streven van de ge meente de opzet van de vereven ing te verbreden. Ook het vele werk dat gemoeid is met het afron den van het bestemmingsplan bui tengebied speelt een rol. De mini- campinghouders hebben hun 25 plaatsen wel alvast mogen realise ren. De vereveningsverplichting gaat pas na vaststelling van het be stemmingsplan in. DREISCHOR - Ze zijn met eindeloos geduld neergezet: rijen stokken langs de Roterijdijk tussen Schuddebeurs en Dreischor. De stok ken moeten er voor zorgen dat de fruitboom- pjes die straks worden geplant, rechtgroeien. Het gaat om geoculeerde (op onderstammen geplaatste) perenbomen van Vruchtboomkwe kerij Jan Maas uit Nieuwerkerk. Volgend jaar worden ze 'ingeknipt', waarna ze - na drie jaar bij de kweker - klaar zijn voor verkoop. Maas is in de jaren negentig met een boomgaard be gonnen. Inmiddels teelt hij diverse soorten ap pel- en perenbomen op zijn 14,5 hectare gro te bedrijf. Per jaar worden zo'n 60.000 peren en 70.000 appelbomen gekweekt. foto Ronald den Dekker BROUWERSDAM - Elf vrachtwa genchauffeurs kregen woensdag een boete tijdens een afvaltrans- portcontrole van de politie op de Brouwersdam. Tussen 7.30 en 14.30 uur werden 740 voertuigen op de N57 ter hoog te van de Kabbelaarsbank gecon troleerd. De bekeuringen werden gegeven voor het gebruik van rode diesel, te hard rijden, overbelading en niet handsfree bellen. Verder bleek één vrachtwagen hoger dan toege staan. ZEEUWSE Zo af en toe laten ze zich eens lek ker gaan, dat stel uit Bruinisse. Dan wordt een chic etablissement bezocht voor een uitgebreid diner. Best belangrijk op zo'n avond: be leefd en hulpvaardig horecapersp- neel. Het pas ingestelde rookverbod doet sommige tafelbedienden echter wel erg doorschieten in hun poging de gasten van dienst te zijn, zo be merkte de Bruse vrouw tijdens zo'n diner. Tip? redactie@pzc.nl Toen ze, ergens tussen voor- en hoofdgerecht, even van haar stoel opstond om een bezoekje te breng en aan het toilet, stond een van de obers binnen twee tellen naast haar. 'Gaat u maar onder die luifel staan, dan blijft u droog', adviseer de hij haar vriendelijk. De Bruse twijfelde daar niet aan, maar vroeg zich wel af of dat ook voor de andere gasten onder de lui fel zou opgaan. noord, achterweg 58-79A - 4424 EG wemeldinge tel. 0113 - 621296 Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 8.30-12.00 uur en 13 00-17.30 uur (zaterdags 10.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur) vrijdags koopavond tot 20.00 uur/'s maandag gesloten

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 41