PZCI .7 Goes zet in op wijkservicepunten Vissertoys Schildklierochtend in ziekenhuis BEVELANDEN-THOLEN 23 25 Dorpen en wijken moeten samengebalde voorzieningen krijgen. Leren over Ghana en Marokko SALONIKI Droog Vrijdag 6 maart 2009 Tip? bevelanden@pzc.nl/tholen@pzc.nl Feestvereniging heeft nog veel in petto voor Sint-Maartensdijk Nazomerfestival brengt Shakespeare naar de polder door Frank Balkenende GOES - Goes zet het idee om in dor pen en wijken servicepunten in te richten door. Welke voorzieningen de burger daar zal aantreffen, is nog onduide lijk. Het bureau Companen gaat daar onderzoek naar doen, heeft het college van burgemeester en wethouders deze week besloten. Goes beproeft momenteel de bi- blioservicebus in drie dorpen. Daarin kun je behalve boeken le nen ook een treinkaartje kopen, pinnen en bijvoorbeeld je chip knip opladen. Die proefis een tus senstap, als het aan het college, de gemeente en de Goese raad voor maatschappelijk ontwikkeling (een adviesorgaan) ligt. Het gemeentebestuur wil toe naar vaste servicepunten in wijken en dorpen. Ze kunnen worden onder gebracht in bijvoorbeeld dorpshui zen, wijkcentra, brede scholen en zorgcentra. De gemeente acht voorzieningen in wijken en met name de dorpen van belang, om dat er de laatste decennia veel ver loren zijn gegaan. Goes heeft niet precies voor ogen hoe een servicepunt er uitziêt. Kun je er behalve pinnen, ook naar een huisarts en fysiothera peut? Of zitten die al in de wijk of elders in het dorp? Bovendien zal niet elke bank staan te trappelen Goes laat onderzoeken of er in wijken en dorpen servicepunten komen, waar je terecht kunt voor bijvoorbeeld bankzaken, zorg, huisvesting en vervoer. om een pinautomaat te installe ren. Er is een minimumaantal pin- handelingen vereist om het renda bel te maken. In elk geval moet worden gedefini eerd wat de 'basisuitrusting' van een servicepunt moet zijn. Ook moet per wijk en dorp precies wor den vastgesteld aan welke voorzie ningen nog behoefte is. Zo krijgt bijvoorbeeld de wijk Mannee een soort wijkcentrum- pje, waarin een servicepunt kan worden meegenomen. In de wij ken Riethoek, Ouverture, Over- zuid en (straks) Aria zijn geen of nauwelijks voorzieningen. De loop- of fietsafstand tot bijvoor beeld het dichtstbijzijnde winkel centrum en gezondheidscentrum speelt een bepalende rol of een wijk een servicepunt nodig heeft. Al dat soort vragen moet Compa nen in het onderzoek beantwoor den. Nadrukkelijk wordt ook aanbod van zorg meegenomen, wat een moeilijke opgave is door de uit bouw van de Wet Maatschappelij ke Ontwikkelingen (WMO) en de afbouw van de Algemene Wet Bij zondere Ziektekosten (AWBZ). GOES - Leerlingen van de Holtkampschool en 't Noorderlicht in Goes keken gistermiddag sa men met wethouder Sophie van 't Westeinde nieuwsgierig wat er in de lespakketten over het Afrika-project zat. De Holtkampschool leert over Ghana, 't Noorderlicht over Marok ko. Op 30 juni laten alle Goese basisscholen hun creatieve resultaten aan het publiek zien op een manifestatie over het Goese Afrikajaar in Sportpunt Zeeland. I www.pzc.nl/afrikajaar foto Willem Mieras GOES - De Zeeuwse werkgroep van Schildklierstichting Nederland houdt op woensdag 11 maart tus sen ïo.oo en 12.00 uur in het Oos- terscheldeziekenhuis in Goes een contactochtend voor mensen met schildklierproblemen. Aanmelden voor de lotgenotenbijeenkomst kan via de telefoonnummers 0118-460463 en 0113-212171. Speelgoed Visser Langekerkstraat 2 Goes tel. (0113) 21 65 57 GRIEKS RESTAURANT PARTYCENTRUM Iedere donderdag en vrijdag 20% korting op de totale rekening tot max. 8 pers. Geldig tot 28 febr. 2009 Beestenmarkt 10 - Goes tel.(0113)215 715 www.saloniki.nl ZEEUWSE Zo af en toe laten ze zich eens lek ker gaan, dat stel uit Bruinisse. Dan wordt een chic etablissement bezocht voor een uitgebreid diner. Best belangrijk op zo'n avond: be leefd en hulpvaardig horecaperso- neel. Het pas ingestelde rookver bod doet sommige tafelbedienden echter wel erg doorschieten in hun poging de gasten van dienst te zijn, zo bemerkte de Bruse vrouw tijdens zo'n diner. Tip? redactie@pzc.nl Toen ze, ergens tussen voor- en hoofdgerecht, even van haar stoel opstond om een bezoekje te breng en aan het toilet, stond een van de obers binnen twee tellen naast haar. 'Gaat u maar onder die luifel staan, dan blijft u droog', adviseer de hij haar vriendelijk. De Bruse twijfelde daar niet aan, maar vroeg zich wel af of dat ook voor de andere gasten onder de lui fel zou opgaan. bezoek onze website: www.vissertoys.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 29