Zeeland Ridder Lenny jaagt zijn droom na Kredietbank helpt Borsele handje 'Politie heeft niets tegen openbaarheid' ELEKTRO-FIETS INFODAG PROFIL— AO k Verzamelen van spullen uit de middeleeuwen gaf geen voldoening. Korpsbeheerder denkt wel na over hoger beroep tegen uitspraak. Kom morgen van 10.00 tot 17.00 uur naar de bij Profile Van den Driest en ervaar de kracht van elektrisch fietsen! SPARTA, BATAVUS KOGA MIYATA Speciale elektro aktieweek van 7 t/m 14 maart. www.profile-vandendriest.nl w PZC Vrijdag 6 maart 2009 21 \J>5 Opslag voor bedrijf en particulier Middelburg 0118-613713 www.city-store.nl HEINKENSZAND - De gemeente Bor sele besteedt de schulphulpverle- ning uit aan de Kredietbank Wal cheren in Vlissingen. Het aantal mensen dat op eigen kracht niet uit de schulden kan ko men, is de afgelopen jaren ge groeid in Borsele. Ze kloppen bij de gemeente aan, die het echter moeilijk kan bolwerken, mede om dat er steeds hogere kwaliteitsei sen aan schuldhulpverlening wor den gesteld. De Kredietbank Wal cheren neemt die taak nu over. Daarvoor is donderdag een over eenkomst getekend. Voor een aanvraag kunnen Borse- lenaren overigens gewoon op het gemeentehuis in Heinkenszand te recht. Een medewerker van de af deling sociale zaken vult het for mulier samen met de cliënt in en stuurt het door naar Vlissingen. De Kredietbank Walcheren voert al de schuldhulpverlening uit voor Walcherse en Zeeuws-Vlaamse ge meenten. door Miriam van den Broek MIDDELBURG - Driehonderdvijfen zestig dagen woont Lenny Vries in zijn varend kasteel. Het is zijn huis. En wat voor één! Het is een middeleeuws kasteel zoals die er- tlit zien in sprookjesboeken. De burcht is te betreden via zware houten deuren. De buitenmuren zijn voorzien van kantelen en ui teraard prijkt bovenop het bouw werk een toren met daarop een rid der in harnas. De uit Suriname afkomstige Len ny jaagt zijn droom na. Jarenlang verzamelde hij spullen uit de mid- 'Dit is mijn huis. Hier ben ik gelukkig, samen met mijn lieve heks' deleeuwen en reed hij de Benelux door om de voorwerpen tentoon te stellen in oude kastelen. Maar Lenny wilde méér. Zeven jaar gele Ridder Lenny Vries laat aan boord van zijn schip zien welke kunstjes zijn paarden kunnen. den hakte hij de knoop door en be gon zijn eigen varend kasteel te bouwen. Inmiddels vaart hij al ruim drie jaar door de Europese wateren en is hij volkomen geluk kig met zijn schip, maar ook met zijn Duitse levenspartner Christel Datller, die heks is. Lenny wil an foto Lex de Meester deren laten delen in zijn fascinatie voor de middeleeuwen en stelt daarom zijn schip open voor pu bliek dat daarin geïnteresseerd is. Museumschip De Vlotburg Het schip is tot 16 maart te be zoeken aan de Loskade in Mid delburg. Het is geopend van dinsdag tot en met zondag van elf uur tot zes uur. Volwassenen betalen vijf euro entree, kinderen tot en met 13 jaar betalen vier euro. Voor gezinnen met twee kin deren geldt er korting. Zij beta len vijftien euro. Eigenaar Lenny Vries geeft rondleidingen. De middeleeuwse werktuigen aan boord maakte hij bijna alle maal zelf. Een van de meest opmerkelijke dingen aan zijn schip zijn de twee paarden die aan boord leven. Spe ciaal voor het bezoek zadelt Lenny maandag Wodan even op. Hij laat zien welke kunstjes zijn paard kan. In ruil voor een worteltje gaat Wo dan op zijn achterbenen staan ter wijl Lenny op zijn rug zit. Het is duidelijk: Wodan is een ridder- paard. door Maurits Sep MIDDELBURG - Van 'onwil of onge hoorzaamheid' is volgens korpsbe heerder Koos Schouwenaar van de Politie Zeeland absoluut geen spra ke. „Wij hebben niks tegen open baarheid, maar de politie is geen gemeente. Opsporing, justitiële za ken, privacy, onze werkwijze, het zijn allemaal redenen waarom we niet altijd alles openbaar kunnen maken. Dan maken we onszelf het werken onmogelijk." Dat de rechter in Middelburg vindt dat de politie meer stukken moet vrijgeven over de demonstra tie van de Nationalistische Volks beweging tegen de bouw van een moskee in Middelburg dan zij tot nu toe doet, vindt Schouwenaar geen probleem. „Ik vind het niet schokkend dat hij de wet open baarheid bestuur net wat anders leest dan wij, dat hij de grenzen net wat anders trekt." De stukken zijn opgevraagd door het Juridisch Adviesbureau Maury W* Korpsbeheerder Schouwenaar vindt het 'niet schokkend' dat de rechter de grens anders trekt. Te veel openbaarheid maakt het werk wel onmogelijk, vindt hij. in Utrecht, dat is gespecialiseerd in procedures om overheidsstukken openbaar te maken. Eigenaar Hans van Drunen is ook betrokken bij Stichting Argus dat zich presen teert als een onafhankelijk persbu reau dat onderzoek doet naar 'poli tieke, economische, religieuze en maatschappelijke (machts)structu- ren'. De politie heeft meerdere ke ren geweigerd hem documentatie te verstrekken, maar Van Drunen heeft ook enkele keren gelijk gekre gen van de rechter. Die stelt nu vast dat de politie te terughou dend blijft en dat die bovendien te weinig heeft gedaan met eerdere uitspraken. Daarom heeft de rech ter het werk van de politie overge nomen en per onderdeel vastge steld of het geheim moet blijven of openbaar moet worden. De rechter blijft terughoudend met persoonlijke gegevens en met in formatie die het opereren van poli tie en justitie in de toekomst kan bemoeilijken, maar is tegelijkertijd veel toeschietelijker om werkwij- zes van de politie te openbaren. „Maar deze mijnheer wilde ook wel héél véél hebben", merkt Schouwenaar op. „De kopieerkos ten wegen vervolgens soms ook niet op tegen het individueel be lang." Schouwenaar wil bekijken of de uitspraak principiële kanten heeft die het nodig maken in ho ger beroep te gaan. Bij aankoop van een elektrische fiets uit eigen voorraad 3 jaar extra garantie geheel gratis, ter waarde van 149,-! Tevens ontvangt u bij aankoop een ijzersterke trendy boodschappentas kado! Voor meer merken en info verwelkomen wij u graag in onze winkel! Graag tot morgen! Zusterstraat 24 Middelburg Tel. 0118 - 61 24 10 ÜE FIBT0ÏPEQIALI3T Vwl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 23