Zeeland 'Eerst maar kijken wat alles ons gaat Beter energielabel levert extra subsidie op Sloop Machinefabriek staat gepland voor na de zomer caramB*wl» Ongeval Achter de Houttuinen Het energieproject in Koudekerke loopt nog niet echt hard. kwijt aan *3,De jongste, 1 8 I Vrijdag 6 maart 2009 PZC W Echt verrassend is het 'energie-advies' voor de Koudekerkse familie De Boer niet. Isolatie levert besparing op. Dat weten ze. Maar ja, de investering- door Annemarie Zevenbergen Het is al lekker warm in het huis van de familie De Boer, maar een inspectie moet uitwijzen hoe het wooncomfort nog beter kan. foto Lex de Meester Voor niets gaat de zon op, in de Zeeheldenbuurt in Koudekerke, is een pi- lot voor het landelijke project Meer met minder. foto Lex de Meester Het is behaaglijk warm in de woning van Petra en Rico de Boer in de Koudekerkse Zeehel denbuurt. De zon schijnt naar bin nen en ondanks de 'HR-plus plus'-ramen dringt die warmte toch door in de woonkamer. Het gezin heeft deze week een ener gie-inspectie van het huis laten verrichten in het kader van het project Voor niets gaat de zon op in de Zeehelden buurt. Dit project is een Zeeuwse pi- lot van de landelijke campagne Meer met Minder om bestaande woningen energiezuiniger te ma ken. Aan de hand van de inspectie krijgt het gezin een op maat ge maakt advies waarin staat welke maatregelen een besparing in ener gie opleveren. Want, daar is ook Rico de Boer eerlijk in, het gaat tenslotte toch om de centjes. „Ik wil duidelijk weten wat we kun- ften besparen op onze energiereke ning en hoeveel ik daarvoor eerst moet investeren. Het is me nog niet duidelijk wat in mijn geval bij voorbeeld dakisolatie kost. En hoe veel ik kwijt ben aan isolatie van de spouwmuren, daar valt name lijk nog veel te verbeteren. Dat met die spouwmuren speelt overi gens niet alleen bij ons, maar in de ze hele wijk. Kijk maar eens in de woonkamers. In de meeste huizen zie je dat de bank niet tegen een buitenmuur staat. Te koud, tegen die buitenmuren staan open haar den of kachels." Het echtpaar De Boer is min of meer in het Koudekerkse project gerold na een informatiebijeen komst voor de wijkbewoners. „Ie dereen ging daar naar toe, dus wij hadden zoiets van 'dan gaan we ook maar even luisteren'. Maar ik weet eigenlijk nog niet precies wat de bedoeling is. Toen ons gevraagd werd of wij'wilden meewerken 'Nu de jongens ouder zijn, zijn we meer energie, met name voor stroom' aan de eerste officiële inspectie, hebben we gezegd 'oké, maar dan kost die inspectie ons dus niets'." Grinnikend vervolgt de man des huizes: „Het enige verrassende tot nu toe was die zeven man die de ze week opeens in de woonkamer stond voor die inspectie." Het echtpaar woont met drie zoons een jaar of acht in de wo ning. Daarvoor woonde het gezin in eenzelfde huis aan de Banckert- straat. Petra: „Dat was een huur- door Annemarie Zevenbergen KOUDEKERKE - Tot nu toe hebben zich 25 bewoners in de Koudekerk se Zeeheldenbuurt aangemeld voor het energieproject Voor niets gaat de zon op. Dat valt projectlei der Lisette Bron van energiebedrijf Delta wat tegen. „Maar we zien landelijk het sneeuwbaleffect. Als de inspecties afgerond zijn en men weet hoe en wat er kan, volgen er vaak meer. Soms wordt een twee de ronde ingesteld om meer wijk bewoners een kans geven mee te doen. Ik sluit niet uit dat we dat in Koudekerke ook gaan doen." De inspecties van de woningen zijn eind deze maand afgerond en dan krijgen de bewoners van de betreffende panden gelijktijdig hun op maat gesneden advies. De inspecteur neemt weer contact op en geeft aanvullende toelichting op wat de mogelijkheden zijn. De geïnspecteerde huizen krijgen een energielabel. Dat geeft aan hoe energiezuinig een pand is; klasse A is zuinig en klasse G is onzuinig, simpel gezegd. Het label heeft ook een kleurindeling. Van groen (zui nig) via geel (gemiddeld) naar rood (onzuinig). De woningen in de Koudekerkse wijk vallen over' het algemeen in klasse D. Deelne mers kunnen aanspraak maken op een subsidie van de gemeente Veere (300 euro) van de overheid Hoe meer bewoners meedoen, hoe lager de prijs van de bouwbedrijven in het kader van de landelijke cam pagne Meer met Minder (300 eu ro). Als woning na verbetering twee klassen stijgt, of naar klasse B gaat is er een aanvullende subsi die van 450 euro. Volgens inspec teur Thijs Mennes van Wolter Dros in Goes, is het mogelijk om die twee klassen te stijgen zonder 'gigantisch veel te investeren'. „Denk daarbij aan isolatie van vloer, gevel en dak. Want het is de schil, de buitenkant van de wo ning, die telt. Daaruit verdwijnt de meeste warmte. Dat stellen we vast aan de hand van een thermo- grafische foto die het warmtever lies toont met kleuren." Als het de finitieve aantal deelnemers be kend is, kunnen de deelnemende bouwbedrijven een prijsopgaaf doen. Hoe meer bewoners mee doen, hoe gunstiger die prijs. huis en we hadden dat graag wil len kopen, maar de eigenaar wilde het niet kwijt. Toen zijn we eigen lijk via via op dit huis gewezen en de koop was toen snel rond. We hebben destijds alle kozijnen ver vangen door kunststof met isole rend glas (HR plus plus glas)." Rico vervolgt: „Verder hebben we eigenlijk niets bijzonders gedaan. Er zit wel een tempexlaag onder de plafondplaten op zolder, maar echt isolerend is dat niet. Mijn oudste zoon Sylvano (16) slaapt daar. 's Winters voel je de kou ter wijl het zomers bloedheet is." „We merken wel nu de jongens ouder worden, dat je veel meer energie verbruikt. Met name stroom natuurlijk. We hebben drie computers, die staan dagelijks aan. Daarnaast de X-box, de playstation en de PSP, die staan soms allemaal tegelijk aan bij de middelste, Marcio Kiaro, is bijna 8 en wil met mooi weer nog wel eens buiten spelen." „En het waterverbruik. Ik roep al tijd: 'niet te lang douchen', maar ja..." vult Petra aan. Het stel ziet grote investeringen in een zonneboiler of voor zonnepa nelen op het dak niet echt zitten. „Weet je, ik vind die panelen niet mooi op het dak zitten. Als de he le wijk het projectmatig zou doen, dan misschien wel. Eerst maar af wachten wat alles gaat kosten. Dan zien we wel verder." Voor niets gaat de zon op De Koudekerkse Zeehelden buurt bestaat uit 230 wonin gen, waarvan 90 huurhuizen. De wijk is gebouwd is de jaren '60 en '70 en staat Uit gelijke doorzonwoningen. Betrokken bij het het energie project Voor niets gaat de zon op zijn de gemeente Veere, provincie Zeeland, Energiebe drijf Delta, Bouwgroep Peters, bouwbedrijf Flipse en installa tiebedrijf Wolter Dros. Doel van het project is te ko men tot energiebesparende maatregelen in de woningen. - Eind maart zijn de energie-in specties van de woningen afge rond en komen de op maat ge sneden adviezen. MIDDELBURG - Achter de Houttui nen in Middelburg heeft woens dag om 17.10 uur een aanrijding plaatsgevonden. Een 22-jarige Mid delburgse automobilist reed daa-r richting de Langevielebrug, maar hield onvoldoende rechts waar door hij een 24-jarige Middelburg se fietster niet zag en er tegenaan reed. Zij raakte gewond. door Miriam van den Broek VLISSINGEN - De Machinefabriek op het Vlissingse Scheldeterrein gaat op z'n vroegst na de zomer te gen de vlakte. Wel moet er vóór de zomer al een besluit worden ge nomen over de sloop. Dat zei wethouder Piet Polderman gisteravond tijdens de vergadering van de Vlissingse gemeenteraad. De CDA-fractie wilde via een mo tie afdwingen dat er gewacht wordt met de sloop tot het echt niet langer meer kan. Maar Polder man raadde af de motie in te die nen omdat het in de eerste plaats valse hoop zou geven. Daarnaast vindt de wethouder dat hij al 'ui termate coulant' is geweest. In no vember is namelijk besloten dat de fabriek gesloopt wordt, maar men sen hebben tot april de tijd gekre gen om met plannen en geld te ko men voor de invulling van de Ma chinefabriek. En zelfs als er pas half april een goed plan wordt in gediend, dan zal Polderman daar serieus naar kijken, beloofde hij. De wethouder stak niet onder stoe len of banken dat de sloop er echt zit aan te komen. „Wij moeten voortvarend te werk gaan met de ontwikkeling van het Scheldekwar- tier. En dat betekent dat we bin nenkort toch al besluiten moeten nemen over Fase 2, het gebied rond de Machinefabriek. In de aan loop daar naartoe ben ik nu al be zig met de voorbereiding van het sloopbestek van de Machinefa briek. Maar u hoeft echt niet bang te zijn dat u op een dag wakker wordt door een harde klap en dat de Machinefabriek er dan niet meer is. We zijn bezig met de plan ning en ik weet zeker dat het ge bouw deze zomer nog niet ge sloopt wordt. Maar laten we eerst maar eens met z'n allen afwachten tot april." Verschillende andere fracties vonden dé motie overbo dig omdat de wethouder al aangaf niet overhaast te zullen overgaan tot sloop. Het CDA besloot daarop de motie nog niet in te dienen, maar te bewaren tot er in april meer duidelijkheid is. Bruisend centrum voor bowling, biljart en brasserijen Ook voor uw evenementen tot 120 personen eten en/of bowlen buffetten of stijlvol dineren Da Vinciplein 14 4462 GX Goes 0113-227373 Naast de Zeelandhallen Open 7 dagen per week vanaf 14.00 uur (weekend vanaf 12.00 uur)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 20