Zeeland Lekker weg in eigen 'Scheldeverdrag nakomen' PZC Doorgeejvoedsel De krant 5 weken voor 15 euro! Hoogleraar tot Kamer: onderzoek niet steeds opnieuw alternatieven. 2 Vrijdag 6 maart 2009 PZC EUTEN Herman is een deegje dat je elke dag moet verzorgen Gisteren werd hij opeens bij mij afgeleverd, compleet met handleiding: Herman. Voor niet-ingewijden: Her man is een deegje dat je elke dag moet verzorgen. Tot hij op dag tien veranderd is in een flinke klont zuurdeeg en de oven in gaat. Na een uur bij 170 graden heb je dan een smake lijk zuurdesembrood. Herman staat nu bij mij in de keuken. Tien dagen lang zal ik hem vertroetelen met melk, suiker en bloem, tot-ie groot en zuur is. Dan breek ik een stuk deeg af en geef het door, in een plastic bakje. Herman hoort tot de categorie doorgeefvoedsel. Ooit kreeg ik zo ook een stukje kefir, om zelf yoghurt mee te maken. En een jaar of tien geleden stond mijn bovenbuurman aan de deur met kombucha. De Nederlandse naam, theezwam, was veel dui delijker. Een theezwam drijft rond in thee en scheidt daarin zelf ook iets af Je voert hem groene thee en suiker en voert er lange gesprekken over met degene die hem aan je gaf Mijn buurman en ik kwamen zo na der tot elkaar. (Dat is ook het geheime doel van doorgeefvoed sel.) We bezochten elkaar om zwammen te vergelijken en leef den met elkaar mee als er eens een ziek leek te zijn. Soms za ten we alleen stilletjes op de bank te kijken hoe ze groeiden, zwevend in de kombuchadrank. Daarbij dronken we dan een glaasje heilzaam theezwamsap. Er kwam een moment dat mijn theezwam zo groot was dat hij nog het meeste leek op een olifantenfoetus op sterk water. Dat was het punt waarop ik mezelf er niet meer toe kon breng en nog iets van het zwammenvocht te drinken. Twee weken la ter kwam ik mijn buurman tegen in de gang. „Ik heb mijn zwam door de wc gespoeld", bekende ik. „Hij was beschim meld." Herman: voor jou ga ik beter zorgen. En daarna eet ik je op. Voor meer columns: www.pzc.nl/columns COLOFON PZC Park Veldzigt 35, Middelburg Postbus 91, 4330 AB Middelburg 0118- 43 4000 Uitgever/directeur Ad Verrest Hoofdredactie Peter Jansen pjansen@pzc.nl Arie Leen Kroon (adjunct) alkroon@pzc.nl Centrale redactie T: 0118- 43 4010 E: redactie@pzc.nl Redactie Walcheren Postbus 91, 4330 AB Middelburg T: 0118- 43 4050 E: walcheren@pzc.nl Redactie Bevelanden-Tholen Postbus 162, 4460 AD Goes T: 0113- 31 5670 E: bevelanden@pzc.nl tholen@pzc.nl Redactie Zeeuws-Vlaanderen Postbus 145, 4530 AC Terneuzen T: 0115- 64 5740 E: zeeuws-vlaanderen@pzc.nl Redactie Schouwen-Duiveland Postbus 80, 4300 AB Zierikzee T: 0111-45 4651 E: schouwen-duiveland@pzc.nl Advertenties VerkoopteamZeeland T: 0118- 43 4070 E: teamzeeland@bndestem-pzc.nl Business-to-business/de Ondernemer, Zorg Onderwijs. Educatie. Onroerend Goed. T: 076- 531 2277 E: segmentteam@bndestem-pzc.nl Familieberichten: 088- 0139 999 Personeelsadvertenties: 055- 5388 000 Kleintjes: 0900- 6743 836 Krant niet ontvangen? Wijziging van uw adresgegevens? Gebruik maken van de vakantieservice? Abonnement opzeggen? Vul het formulier in op: www.pzc.ni/lezersservice of bel: 088-013 99 10 Toets 1bezorgklachten (vanaf 07.00 uur) Toets 2: informatie over uw abonnement Toets 3: informatie over LezersExtra Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur Zaterdag: 08.00 - 12.00 uur PZC Lezersservice Postbus 3229, 4800 MB Breda U kunt uw abonnement beëindigen tot uiterlijk vier weken voor het einde van de betaalperiode. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Abonnementsprijzen Maand 23,50 (acceptgiro n.v.t.) Kwartaal 66,25 (acceptgiro €69,25) Jaar €254,00 (acceptgiro €257,00) Auteursrechten Alle auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant, onderdeel van Koninklijke Wegener NV. Publicatierecht beeldende kunst via Beeldrecht. Gegevensbescherming PZC is een uitgave van Wegener NV. Wegener legt van abonnees gegevens vast voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van andere onderdelen van Wegener en zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op informatie van de PZC of indien u uw toestemming voor het gebruiken van uw e-mail adres wilt intrek ken, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij PZC Lezersservice. Zie ook het privacy statement op www.pzc.nl Ja, ik neem de PZC en ontvang de eerste 2 weken gratis en neem aansluitend: een vast abonnement met automatische betaling van 66,25 per kwartaal (NA14) een vast abonnement met betaling per accept van 69,25 per kwartaal (NA14) ik neem een proefabonnement van 5 weken voor 15,-. Na deze periode stopt de bezorging vanzelf, (ik heb de laatste 3 maanden geen proef gehad) (P5) Stuur de bon naar: PZC, Afdeling Lezersservice, Antwoordnummer 54050, 5004 VB Tilburg. Bellen kan ook: 088 - 013 99 10 voorletters Postcode Woonplaats Telefoonnummer Emailadres Ik machtig de PZC om het abonnementsgeld van mijn rekening af te schrijven. Rekeningnummer Handtekening De PZC gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. In het colofon treft u nadeie informatie Staatssecretaris Heemskerk propageert vakantie in eigen land als middel tegen de recessie. Jaarlijks gaan 9 miljoen Nederlanders in het buitenland op vakantie. Als eenderde daarvan in eigen land blijft, levert dat miljarden op. Eng pattriotisme of goede promotie? door Claudia Sondervan en Jan van Damme Piet Hamelink, woordvoerder van Roompot Recreatieparken: „Meer in eigen land op vakantie gaan, dat soort oproepen hoor ik elke dag. Ik vind het niet zo aardig klinken. Het is een vorm van pro tectionisme. We hebben hier in Zeeland een behoorlijk aantal Duitsers in onze parken. Als ze in Duitsland hetzelfde gaan roepen, dan raken we hen misschien kwijt. Mensen die op vakantie wil len gaan, moeten zelf beslissen waar ze naartoe gaan. Zonder dat ze in een bepaalde richting wor den gedwongen. Mij maakt het niet uit waar onze klanten van- om in eigen land op vakantie te gaan. Staatssecretaris Frank Heemskerk hoort zijn verantwoor delijkheid te dragen. Dus dan is het goed dat hij op het belang van het eigen product wijst. Wij zijn zelf non-stop bezig met acties om mensen naar Zeeland te halen. We volgen de ontwikkelingen op de markt heel nauwgezet. Tot op heden merken we geen verschui ving in de doelgroepen, toeristen gaan niet meer of minder naar het buitenland op vakantie. Maar dat kan nog komen. Wij zijn er in elk geval klaar voor, met twee com pleet vernieuwde hotels in Vlissin- gen en Middelburg. Dat is de beste manier om op de markt in te spe len: zorgen dat je bij de tijd bent en kwaliteit kunt bieden." Harry van Waveren, dagelijks provinciebestuurder voor toeris me en economie: „Deze medaille heeft twee kanten. Ik ben blij dat de staatssecretaris eindelijk wijst op vakantiemoge lijkheden in eigen land. Hij heeft Piet Hamelink: „Het is een vorm van protectionisme." daan komen. Frankrijk, België, Duitsland, of uit Nederland, ze zijn allemaal even welkom. Ik zie nog geen toename van het aantal Nederlandse vakantiegangers. Voorlopig hebben Nederlanders hetzelfde bedrag als vorig jaar in hun portemonnee. Straks krijgen we weer de acties om alle vlieg- tuigstoelen vol te krijgen. De trend van de laatste jaren is dat er lang gewacht wordt met boeken. Dat is nog niet veranderd." Joost van Damme, directeur van de Amadore-hotels in Vlissin- gen en Middelburg: Het is positief dat er vanuit Den Haag een oproep wordt gedaan Harry van Waveren: „Medaille met twee kanten." tot nu toe altijd afstand gehouden tot het binnenlands toerisme, te veel volgens mij en ook in de ogen van de Tweede Kamer. Die wees vorig jaar zijn toeristische brief af omdat die enkel over buitenlands toerisme ging. Als wij de oproep als een omkering van beleid in die zin moeten vertalen, ben ik daar blij mee. Maar we moeten niet te rug naar een eng, nationalistisch economisch beleid. Dat is de ande re kant. Nederland heeft goed van de EU geprofiteerd. Het vrije ver keer van geld en goederen heeft de Nederlandse en de Zeeuwse econo mie een sterke impuls gegeven. Er wordt in Zeeland veel gewerkt aan verbetering van het toeristisch pro- dukt. Er wordt geïnvesteerd in ruimere kampeerplekken, in fraaiere aankleding van terreinen, er zijn wat nieuwe huisjesparken bijgekomen. De steden hebben veel gedaan aan hun voorkomen door Rinus Antonisse MIDDELBURG - Kamerleden moeten eens beter beseffen met welke ver dragen ze instemmen en wat de ge volgen ervan zijn. Voorbeeld: het Scheldeverdrag over de Ontwikke- lingsschets Scheldebekken, waarin meer veiligheid, een derde verdie ping en natuurherstel Westerschel- de (ontpolderen) zijn vastgelegd. „Dat verdrag is op democratische wijze tot stand gekomen. De Twee de en Eerste Kamer hebben zich eraan gecommiteerd", stelde hoog leraar waterrecht Marleen van Rijs- wick (Universiteit Utrecht) giste ren tijdens een bijeenkomst van Zeeuwse juristen te Middelburg. Ze had er moeite mee dat vanwe ge de emoties en een lobby uit Zeeland de Tweede Kamer inééns omdraait en almaar alternatieven wil onderzoeken. „Je spreekt iets af en de mensen re kenen daarop. En als het erop aan komt dan stel je het steeds weer ter discussie. Nu gaat het om ont- poldering, straks is het de veilig heid. Dan beroepen de Zeeuwen zich wél op beloftes en het recht dat men op veiligheid heeft", be- I** Hoogleraar waterrecht Marleen van Rijswick vindt dat Kamerle den niet moeten terugkomen op regels en verdragen waarmee ze hebben ingestemd. toogde Van Rijswick. Ze noemde het terugkomen op vastgestelde re gels door democratisch gekozen or ganen funest voor het vertrouwen in de democratie. De mensen moe ten erop kunnen vertrouwen dat wat in regelgeving wordt beloofd - en dus ook in verdragen wordt af gesproken - niet te pas en te ont- pas weer ter discussie wordt ge steld, meende de hoogleraar. Ze erkende wel dat de Europese natuurregels vrij star zijn. „Als je dat met z'n allen vindt, moet je ze aanpassen." Gemakkelijk is dat niet, gaf ze aan. „Bij de Habitat richtlijn leidt dat wel tot een enor me vermindering van het bescher mingsniveau en ik denk niet dat de .Europese Commissie er daar om aan wil." Strand bij Perry's Scharendijke.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 2