Vlissingen Damherten 11 Bermongelukken Arie Boomsma JSF Verloskunde Ambulancedienst L eonardo-onderwijs Leonardo-onderwijs 2 Mijn notaris: altijd alert en actueel Netwerk Notarissen PZC Vrijdag 6 maart 2009 1 1 LEZERS SCHRIJVEN Brieven richten aan: Lezersredacteur PZC Postbus 91 '4330 AB Middelburg 0118-434005 lezersredacteur@pzc.nl (max. 150 woorden) Op zaterdag 28 februari een 'be zoek' gebracht aan Vlissingen. Met moeite het zo vaak geprezen Bel- lamypark gevonden via de uitge storven boulevard (PZC, 13-02). Ondanks de als zeer onvriendelijk ervaren borden dat parkeren al leen toegestaan is voor centrumbe woners, heb ik mijn auto op par keerterrein geplaatst en voorzien van een ticket uit de parkeerauto maat. Of ik hiermee als niet cen trumbewoner de parkeerregels overtrad, is mij niet duidelijk ge worden. De enige persoon die ik op het Bellamypark aantrof, wist mij geen uitsluitsel te geven. In het centrum onder de voet van de kerk trof ik zelfs rond 10.15 uur een desolate situatie aan. Een hon den uitlatende man verklaarde dat 'ze in Vlissingen de fut eruit heb ben gehaald'. Een grote onder grondse garage en een flink winkel centrum, echter zonder winkels. Teleurgesteld heb ik nog voor 10.30 uur Vlissingen achter me ge laten. Het ergste vind ik nog dat ik een paar heerlijke bolussen heb ge mist. Door frustratie op dat mo ment niet meer aan gedacht. De aanblik van het naoorlogse hotel Brittannia is met de situatie in het centrum van Vlissingen vergelijk baar en in één woord samen te vat ten: troosteloos. HJ. Legemaate Langevlak 50, IJmuiden In de maanden november t/m fe bruari zijn er 108 damherten ge schoten. In eerste instantie was er vergunning verleertd voor afschot van 325 damherten. Aangezien er in de randgebieden bijna geen damherten geschoten konden wor den, is er vergunning aangevraagd en afgegeven om 269 damherten af te schieten in de gesloten na tuurgebieden. Op zich is dat na tuurlijk zeer discutabel om in de kraamkamer van een gebied op damherten te schieten. Maar als er nu, zoals de jagers zeggen, dui zend damherten lopen in de Kop van Schouwen dan lijkt het toch niet zo moeilijk om er 269 te schie ten? Of zijn het slechte jagers? Voorzitter Ramondt van de Fauna- beheereenheid schreef mij vorige week in een brief dat de actieve ja gers deskundig zijn, dus is mijn conclusie dat de telcijfers verre van juist zijn. Ik hoop dat nu ook de provincie tot deze conclusie komt en in het vervolg onafhankelijke tellingen laat uitvoeren. Rob Ossewaarde Prins Bernhardstraat 25, Oud Sabbinge Het is bekend dat onze provincie qua wegennet niet erg schoon is tijdens de oogst en de wintermaan den. Vooral de binnenwegen zijn dan behoorlijk modderig. Op zich niet zo heel erg, want strepen aan de zijkant hielden je wel op de weg. Als er dan een slimmerik be sluit om die strepen aan de zijkant weg te halen, moet je jezelf niet af vragen waarom er meer bermonge lukken gebeuren. Cepko Prenger 't Maereltje 1, Domburg Ik heb een dag nodig gehad om een aantal artikelen tot me door te laten dringen. Hoe is het mogelijk dat iemand misschien gepromo veerd is op het onderzoek van schetenlatende mosselen. Gaat daar ons belastinggeld naar toe? Misschien valt er nu wel wat te la chen voor de mensen die in de mosselsector zitten. Dan het arti kel, mannen krijgen een erectie van rotte eieren (uw krant drukte het wat plastisch uit!). Kan Arie Boomsma alsnog in de paaseditie van het blad Linda zijn broek laten zakken, want kennelijk heb je niet alleen rotte appels, maar ook.... Maud Minneboo Margrietenlaan 33, Oostkapelle Het volk wacht in spanning af wat de heren uit de hoge hoed toveren om de crisis te lijf te gaan. Voor mij staat vast: dat Jan Peter Balken ende (christen) en Wouter Bos (so cialist) samen geen kans zien om de aankoop van de Joint Strike Fighter (JSF) af te blazen en de af trek van de hypotheekrente terug te brengen tot hypotheken van maximaal 500.000 euro, geen knip voor de neus waard zijn. Als klein landje kunnen we nog jaren voor uit met de F16 en desnoods de luchtverdediging overlaten aan gro te Navolanden. Nederland kan dan andere taken op zich nemen. Het is toch verschrikkelijk als men sen met de laagste inkomens straks bij de sociale dienst extra bij stand moeten vragen, voor zorg en medicijnen. Dat is echt niet denk beeldig, dat is al realiteit. Tot slot nog een lichtpuntje: de prijzen van grondstoffen (olie, staal, koper e.d.) zijn sterk gedaald. Waarschijn lijk zal dat positief werken als de wereldeconomie aantrekt. Leen Jobse Esdoornlaan 17, Middelburg Het op de voorpagina plaatsen van een artikel over het thuisbevallen van vrouw uit Middelburg, sugge reert dat dit een gevolg is van con centratie van verloskunde in Goes. Laat de feiten eerst maar uitwijzen wat er werkelijk aan de hand is. Het is voor mij niet voor te stellen dat welk ziekenhuis dan ook tegen een vrouw die aan het bevallen is zou zeggen dat ze niet mag ko men, zelfs niet het ziekenhuis in Goes. Ik heb het gevoel dat dit ge val, net als de 'snelwegbevalling' gebruikt wordt voor politieke doe len. De krant moet met dit soort berichtgeving oppassen dat ze geen partij wordt in de discussie over de ziekenhuizen in Midden- Zeeland. De onvrede over de als niet objectief ervaren berichtge ving in deze krant neemt toe bij het Goese ziekenhuispersoneel. Ze raken het beu om, zoals ook weer in dit artikel, te worden neergezet als incompetent. Dick ten Voorde Jachthuisstraat 17, Kloetinge Rondom de RAVZ is nogal wat te doen. Nu blijkt dat de medewer kers van de RAVZ er bij Con- nexxion flink op achteruit gaan. Dit verdienen zij niet. Toen ik be gin februari een hartinfarct kreeg en via het ziekenhuis Vlissingen naar Antwerpen werd vervoerd, hebben wij kennis kunnen maken met de professionaliteit van de me dewerkers op de wagens. Daar naast was ook de menselijke bena dering van patiënt en partner on gekend. Terwijl ik in Antwerpen werd geholpen door de artsen, hielpen beide RAVZ-medewerkers mijn vrouw bij het contact opne men met de kinderen. Mijn vrouw had in de consternatie geen adres boekje of mobieltje bij zich, maar via hun eigen toestel wisten de me dewerkers de nummers te achter halen. Zelfs tijdens de terugreis is de bijrijder bezig gebleven met het leggen van contacten met de fami lie. Dezelfde avond stonden de kin deren al aan mijn bed. RAVZ-me dewerkers bedankt! Jan Mijnsbergen Boekweitstraat 13, Arnemuiden Extra slimme kinderen van Wal cheren kunnen vanaf september terecht in speciale klassen van Ar chipel. Fijn voor hen, maar hoe zit dat met kinderen die eigenlijk niet in het regulier onderwijs thuisho ren? Die soms twee jaar lang de rust, orde en veiligheid verstoren van een hele klas? Die moeten zo lang mogelijk in de reguliere groep blijven, zodat er dagelijks geen op timaal onderwijs gegeven kan wor den aan een hele klas! Nee, Archi pel, ik zag liever dat daar eens meer tijd, energie en geld in ge stopt zou worden. Dan zouden die 'moeilijke' kinderen de aandacht krijgen die ze echt nodig hebben en alle andere 32 kinderen in de klas, normaal en rustig onderwijs in een veilige leeromgeving! Willy van Wageningen leerkracht Archipelschool 'de Lichtboei' Koudorpstraat 18, Westkapelle Extra slimme kinderen kunnen te recht in aparte klassen. De zoveel ste miskleun. Na de catastrofes van het vernieuwend onderwijs, het miljoenen kostende onderwijs voorrangsbeleid wat tot niets leid de en het totaal mislukte 'studie huis' op de havo moeten nu weer kinderen in een apart hokje ge duwd worden. Bij voorbaat een to tale mislukking Maar dat zal pas over een jaar of zes duidelijk wor den. Thijs Schipper Breeweg 8, Middelburg "Mijn notaris wijst mij op de laatste wijzigingen in regels die voor mij van belang zijn. Onder meer via de nieuwsbrief die ik per e-mail ontvang. Daarin informeerde de notaris mij dat de belastingen in 2010 veranderen. Schenkingen kan ik dus beter niet tot 2010 uitstellen omdat ik in 2009 nog van belastingvoordeel kan profiteren. Wilt u net als deze cliënt kosteloos onze nieuwsbrief ontvangen? U kunt zich aanmelden via onze internetsite. FRANTZEN ft VAN SISSEREN NOTARISSEN Frans den Hollanderlaan 10, 4461 HN Goes T (0113) 23 25 20,E info@notariszeeiand.nl JANSE DE JONGE a VAN W0UWE Wagenaarstraat 1, 4331 CX Middelburg T (0118) 65 96 00, E middelburg@jmwnotarissen.com KNOOK a SCHOT NOTARISSEN Hoogstraat 15, 4691 CA Tholen T (0166) 60 22 54, E notarissen@knookschot.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 11