Achtergrond Hoe word ik weer een trotse man? Alimentatiebetalingen zijn dubbel aftrekbaar Mededeling van het waterschap 1 0 Vrijdag 6 maart 2009 PZC De afgelopen maanden zijn de eerste emancipatie cursussen voor allochtone mannen gehouden. Het project is bedoeld om allochtone mannen van de bank af te krijgen en hun zelfbeeld te verbeteren. door Eveline Domevscek Buurtregisseur Piet Zwa- nenveld kijkt de kring rond met zes allochto ne mannen op het poli tiebureau in het Am sterdamse stadsdeel De Baarsjes. „Laatst vroeg een jongen aan mij op straat: 'Vindt u het een beledi ging als ik u een klootzak noem?' Die jongen noemde me dus eigen lijk een klootzak. En dat zien wij steeds meer: jongeren zoeken on ze grenzen op. Sommige jongeren accepteren meer van een vader die hen op hun gedrag wijst dan van een agent. We kunnen jullie hulp goed gebruiken." De zes mannen kijken niet-begrij- pend naar de hevig gebarende poli tieagent. Nadat Zwanenveld zijn betoog drie keer in andere bewoor dingen duidelijk probeert te ma ken, veert de uit Afghanistan af komstige Shan Jahan Wahdat op. „Ja, is goed. Ik let wel op in de buurt." Mannen als Wahdat, die zonder werk zitten, de Nederlandse taal nauwelijks machtig zijn en daar door buiten de maatschappij staan, kunnen thuis alleen maar op de rem trappen, zegt Perihan Utlu van stichting Vizyon die de eerste emancipatiecursus voor al lochtone mannen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht ontwikkelde. „Je kunt emancipatieprojecten voor vrouwen blijven bedenken, maar als je de mannen er niet bij betrekt, dan helpt het helemaal niets. De aandacht die vrouwen hebben gekregen, hebben de man Zes allochtone mannen krijgen voorlichting op het politiebureau in het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes. Peri han Utlu van stichting Vizyon (I) geeft uitleg. foto Evert Elzinga/GPD nen nooit gehad. Sommigen lopen hierdoor dertig jaar achter in het emancipatieproces", legt Utlu uit. Voor de cursus kreeg ze geld van het ministerie van Onderwijs, Cul tuur en Wetenschap (OCW) en hulp van organisaties als het vader- centrum Adam en adviesbureau Movisie. Utlu: „De zwakke maatschappelij ke positie van deze mannen heeft effect op hun zelfbeeld en hun functioneren binnen het gezin. In hun visie gaan de vrouwen en kin deren, die vaak beter Nederlands spreken en meer contacten heb ben, razendsnel vooruit. Dat is frustrerend en bedreigend voor - met name Marokkaanse en Turkse - mannen, die aan het hoofd van een gezin willen staan." Het gevolg is dat de mannen zich 'ziek, zwak en misselijk' voelen en denken dat iedereen, werkgevers incluis, niets van ze moeten heb ben, zegt Utlu. „Ze gaan zich ge dragen naar het etiket dat ze soms krijgen opgeplakt." Om zestig mannen zo ver te krij gen deel te nemen aan de twee maanden durende pilot-cursus, schakelde Utlu onder meer mos keeën, welzijnsorganisaties, CWI's en maatschappelijk werkers in. „Ook werden we benaderd door wanhopige vrouwen die gek wer den van hun mannen die alleen maar thuis op de bank hingen. Als we eenmaal enthousiaste mannen hadden, dan vroegen we hen mini maal één buurman of vriend mee te nemen." Om dit bereiken werden de woor den 'emanciperen' of'iets leren' achterwege gelaten, maar werd hun de vraag voorgelegd: 'Hoe word je weer een trotse man/ echtgenoot/ vader?' Ze moeten ook niet het gevoel krijgen dat ze het van 'boven' opgelegd krijgen, zegt Trees Pels, onderzoeker multi culturele vraagstukken van het Ver- wey-Jonker Instituut. „Een cursus moet antwoord geven op hun pro blemen. Voor vrouwen is het an ders: ze hebben wat te winnen door emancipatie. Mannen den ken te moeten inleveren. Zij verlie zen aan macht, zeggenschap, ge hoorzaamheid van de vrouw. Daar willen ze wel wat tegenover zien: bijvoorbeeld kinderen die een voorbeeld in hem zien." Zondag, op internationale Vrou wendag, blikt Utlu terug op de in middels afgeronde pilots. Van de zestig deelnemers hebben er vijftig de cursus succesvol afgesloten door het doel te bereiken - zoals Programma Welke vragen komen er in het emancipatieprogramma Man-Gezin-Maatschappij on der meer aan bod? Een over zicht per thema. Cultuur, identiteit en samen leving: hoe kun je participeren in de Nederlandse samenleving met behoud van eigenheid? te Man-zijn en gezin: hoe ga je om met problemen in het ge zin en met je rol als vader? te Opvoeding: wat is je rol in het gezin? Hoe belangrijk zijn aan zien, moreel en hiërarchie in het gezin? Hoe reageer je op de emancipatie van je vrouw en dochters? te Religie: waar haal je voldoe ning en houvast vandaan? te Gezondheid: welke invloed heb je zelf op je eigen gezond heid? te Actieve deelname als burger aan de maatschappij: hoe kun je betaald werk vinden? Heb je bij- of omscholing nodig, wat en waarom? (bron: www.vizyon.nl) het vinden van (vrijwilligers)werk of een opleiding - dat ze van tevo ren hadden gesteld. Begin december kondigden de mi nisteries van OCW en Vrom aan bijna 2,5 miljoen euro te steken in ten minste tien nieuwe zogenoem de vadercentra. Het Haagse Vader- centrum Adam, waar mannen die in sociaal isolement leven elkaar kunnen ontmoeten en kennis en vaardigheden kunnen delen, werd - met 2500 aangemelde mannen - genoemd als 'succesvol' voorbeeld. De emancipatie van allochtone mannen lijkt hiermee op de agen da te staan. Toch durft Utlu nog niet tevreden te zijn. „Er is een lange weg te gaan. Ik ben blij met het begin, maar we moeten doorgaan. Het is zoals een van de cursisten het zei: we zijn dieselmotoren, als we een maal op gang zijn, willen we door." Het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden deelt het volgende mee: Ontwerplozingsvergunning Fa. M. Gunter en Zn in Sint Annaland Op 2 maart 2009 is ben ontwerplozingsvergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren vastgesteld voor de lozing van afvalwater afkomstig van Fa. M. Gunter en Zn op de sloot langs de Oudelandseweg in Sint Annaland. Het ontwerpbesluit ligt vanaf 9 maart tot en met 14 april 2009 ter inzage: bij de receptie van waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1 in Middelburg, elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken; In het gemeentehuis van de gemeente Tholen in Tholen, elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp lozingsvergunning. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg. Kanaalweg 1 Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg Telefoon 0118 - 621000 Fax 0118 - 621990 info@wze.nl www.wze.nl Waterschap Zeeuwse Eilanden Alimentatiebetalers kunnen tot duizenden euro's bespa ren op hun belastingaangif te. Bijdragen aan de kosten van het levensonderhoud van de ex-partner zijn dubbel aftrekbaar. Dat vloeit voort uit een uitspraak van de Hoge Raad. Deze bepaalde vorige week dat betaalde giften mogen worden afgetrokken (box 1) en dat toekomstige betalingen te gelijkertijd als restschuld mogen worden afgetrokken op het vermo gen (box 3). Volgens fiscale experts is de uitspraak ook van toepassing op alimentatiebetalingen. De regeling betekent dat een man die gedurende twaalf jaar 1000 eu ro per maand alimentatie aan zijn ex-vrouw betaalt, in het eerste jaar 12.000 euro mag aftrekken van zijn inkomen in box 1 (inkomsten uit werk en woning). De alimentatie die nog betaald moet worden (in dit geval 132.000 euro) mag wor den afgetrokken in box 3 (inko men uit sparen en beleggen). Voor vermogende ex-partners kan het voordeel fors zijn. Zij betalen meer en hebben ook meer bezit waarvan de resterende schuld af trekbaar is. Alleen zij die meer ver mogen hebben dan de belasting vrije voet van 20.315 euro mogen de restschuld aftrekken in box 3. Familierechtadvocaat Paul de Gier spreekt van een 'fiscaal cadeau'. Het ministerie van Financiën stelt dat de dubbele aftrek nog geen uit gemaakte zaak is. „De uitspraak heeft betrekking op giften. De vraag is of alimentatie daar ook on der valt. Wij studeren nog op de reikwijdte van de uitspraak." Blijft de dubbele aftrek gehandhaafd, dan kin dat grote gevolgen heb ben. De Gier: „Alimentatiebetalers zijn dan netto minder kwijt. De ex-partner kan zien dat de draag kracht toeneemt en meer eisen."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 10