Veiligheid Schiphol Zwanenburgers wonen 1 in met samengeknepen billen 'Alle risico's worden geba gebeurt er: dat ding ploft Ik wil weg van deze onvei Vrijdag 27 februari 2009 PZC Het vrijwel onmogelijk geachte is waarheid geworden. Jarenlang hebben omwonenden en bedrijven rond Schiphol zich veilig gevoeld. Even ondoorzichtige als ingewikkelde kansberekeningen maakten een crash vrijwel hypothetisch. De luchthaven geldt dan ook als een van de veiligste ter wereld. Eventuele angstgevoelens werden diep weggestopt. Tot afgelopen woensdag. De neergestorte Boeing 737-800 van Turkish Airlines bracht de harde realiteit terug. Burgemeester Bert Bruijn van de kleine plattelandsgemeen te Haarlemmerliede en Spaarnwoude stapt de dag na de crash van een vliegtuig van Turkish Airlines om ne gen uur 's morgens het dorps huis van Spaarndam binnen. Zoals gebruike lijk houdt hij er spreekuur voor bewoners van zijn gemeente. Ze wonen op het grondge bied onder de aan- en afvliegroute van de Polderbaan en Zwanenburgbaan. Toen hij die ochtend zijn ambtswoning in Half- weg-Zwanenburg verliet, werd hij aangespro ken door de buurman. Het vliegverkeer naar en van de Zwanenburgbaan was in volle he vigheid hervat. „Die man zei: 'Waarom zijn ze nu al weer begonnen. Hadden ze niet een paar dagen kunnen wachten?' Ik heb hem nooit gehoord over vliegtuigoverlast. Bewo ners rond Schiphol die een beetje murw zijn geworden, zijn in paniek. Wij zijn niet zulke klagers, maar dit ongeval triggert sluimeren de angstgevoelens. En die nemen we niet meer weg door het aanscherpen van veilig heidsnormen." 'Veiligheid is ons grootste ge vaar' stond er vorige maand nog boven een artikel in de Nieuwsbrief Schipholbeleid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Fre- derik Blaauw van het programma Luchtvaart veiligheid van het ministerie legt uit dat de Nederlandse luchtvaart zó veilig is geworden dat het draagvlak voor nieuwe preventieve veiligheidsmaatregelen afneemt. „Dat is nou juist het gevaar. We moeten alles op alles zetten om de risico's beperkt te hou den. Als het een tijd lang goed gaat, bestaat de kans dat de aandacht verslapt, en er soepe ler met regels omgegaan wordt. De kredietcri sis kan de veiligheid rond Schiphol ook par ten gaan spelen. Als luchtvaartmaatschappij en moeten bezuinigen, zoeken ze naar manie ren om kosten te besparen." Het wrange is dat ongevallen als de crash met het toestel van Turkish Airlines nodig blijken om het systeem "scherp te houden. De veiligheidsdiscussie is de afgelopen jaren naar de achtergrond gedrongen door klach ten over de leefbaarheid rond de snel groeien de luchthaven. Dat komt volgens burgemees ter Bruijn omdat het veiligheidsvraagstuk veel te mathematisch wordt benaderd. Het is voor de leek bijna niet meer te bevatten. Het gaat over formules als de '10 tot de min vijf de' contour. Daarmee wordt de kans uitge drukt dat een persoon overlijdt door een vliegtuigongeval in de buurt van een vlieg- tuigbaan. In het rekenmodel is die kans eens in de 100.000 jaar. Maar met dergelijke cijfer matige verhandelingen moet je nu even niet in Zwanenburg aankomen. De onrust in het dorp is groot, vertelt Peter Vreeswijk, voorzitter van de dorpsraad Zwa- nenburg-Halfweg. „Bewoners hebben het zien gebeuren. Alle rekenmodellen ten spijt, heb ik altijd rekening gehouden met de moge lijkheid dat een vliegtuig bij Schiphol zou neerstorten. De gedachte: 'Dit gaat een keer gebeuren', speelde altijd in mijn achter hoofd." Volgende week komt de dorpsraad door Jacob van der Meulen illustratie Chantal van Wessel in een reguliere vergadering bijeen in Cultu reel Centrum De Olm. Verhalen doen de ron de dat de dorpen in actie zullen komen. Vreeswijk: „Er wordt al geroepen dat we met een stel Zwanenburgers Schiphol komen plat gooien. Maar dat lijkt me niet reëel." Voormalig huisarts Cees van Ojik uit Zwa nenburg was veertig jaar geleden de strijdba re woordvoerder van dorpsgenoten die on der de naam De Lastige Zwanenburger het gevecht met de luchthaven aanbonden. Ze lie ten ballonnen los om het vliegverkeer te hin deren. En muizen in de vertrekhal van Schip hol. Met zeven plagen wilden ze de ongebrei delde groei van de luchthaven een halt toe roepen. Van Ojik ontwikkelde zich van geëngageerde dorpsarts tot kritisch gespreksgenoot van Schiphol. De afgelopen jaren zat hij aan de Alderstafel waar de groei van de luchthaven werd besproken met omliggende gemeenten en bewonersorganisaties. Uiteindelijk legden zij een bovengrens vast van 510.000 vliegbe wegingen tot 2020. Van Ojik ziet vanuit zijn woning het neergestorte vliegtuig liggen. „Wist je dat onderzoek heeft aangetoond dat bij 70 procent van de mensen latent de angst leeft dat een vliegtuig neerstort. Die gevoe lens worden nu manifest. Maar het ebt ook weer langzaam weg. Zo zitten we als mens nu eenmaal in elkaar. Zwanenburgers zijn realistische mensen. Schiphol is belangrijk voor ons en hoeft ook helemaal niet dicht. Maar we moeten de bomen niet tot in de he mel laten groeien en de grens van 510.000 nu al weer oprekken. Er wordt al gesproken over een miljoen. Dit ongeluk bewijst dat dit on verantwoord zou zijn." Burgemeester Bert Bruijn scherpt de woor den van Van Ojik aan. „Is het werkelijk moge lijk om Schiphol in dit gebied in zijn huidige omvang te laten bestaan? Hoe gaan we met de schaarse ruimte om in dit gebied? De in vulling daarvan moet niet altijd worden aan gepast aan Schiphol. Ik denk dat delen van de luchthaven langzamerhand verplaatst moeten worden. Daar moeten we het over hebben en niet over het verder aanscherpen van veiligheidsnormen. Deze crash toont de grenzen van de groei aan. We willen hier al- les in een dichtbevolkt gebied. Neem de structuurvisie van de provincie. Daar n groeit de luchthaven. Net als het Amstei se havengebied. De bloemensector in A; smeer moet worden versterkt. En dan n ten hier ook nog eens tienduizend nieir woningen worden gebouwd. Dat kan ni lemaal. Ik hoop dat dit besef met deze r. doordringt. In die zin zou je kunnen ze dat het dan iets heeft opgeleverd." I Helemaal mee eens, zegt de Vereniging, menlijke Platforms, waarin een kleine 0 dorpsverenigingen, wijk- en buurtradel rond Schiphol zijn verenigd. „De ramp de Boeing 737-800 van Turkish Airlines dersteunt het standpunt van de Verenig Gezamenlijke Platforms dat voor de per na 2020 een nieuwe luchthaven moet w den aangelegd buiten dichtbevolkt gebit Aanvliegroutes Uitvliegroutes n n irc r - J-r i - f t f r' it - IV "*-> v - rVePyt-* n-v- Vr róA:,cnv

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 8