Crisis tempert regionalisme in Spanje Iraaks-N ederlandse bomlegger accepteert 25 jaar gevangenisstraf Joegoslavië-Tribunaal spreekt ex-president Milutinovic vrij pzc Vrijdag 27 februari 2009 7 ACHTERGROND In de Spaanse deelregio's Baskenland en Galicië zijn zondag verkiezingen. De ei gengereide regio's moeten weinig van Madrid hebben. Gaan de Basken en Galidërs zondag voor zekerheid of houden ze ook dit keer vast aan hun nationalistische oer- gevoelens? Analisten verwachten dat de economische crisis (ruim 14 procent werkloosheid) de kiezers dit keer in de armen van Madrid drijft. De gewone man in de straat kan uit die hoek immers de mees te financiële steun verwachten. Voor Baskenland zou dit een ware revolutie betekenen. Sinds de dood van dictator Franco wordt de autonome deelstaat in het noor den van Spanje geregeerd door de nationalistische PNV. De huidige regeringschef Juan José Ibarretxe zit hem te knijpen. Volgens de laat ste peilingen kunnen de 'Spaanse' socialisten hem van de troon sto ten met de steun van de conserva tieve Partido Popular. Een mon sterverbond, want op landelijk ni veau is de vijandschap tussen die twee partijen groot. Maar om het nationalisme een kopje kleiner te maken is in de Spaanse politiek al les geoorloofd. Zelfs het mond dood maken van politieke par tijen. Op aandringen van de Spaan se regering heeft de rechter een aantal radicale nationalistische par tijen in Baskenland buiten de wet geplaatst, omdat ze weigeren het geweld van de terreurorganisatie ETA te veroordelen. Samen waren die partijen in het verleden goed voor bijna 10 van de 75 parlements zetels. De ETA, hoewel verzwakt door vele arrestaties, blijft een be langrijke factor in de Spaanse poli tiek. Dat bleek vorige week nog toen ze een partijkantoor van de socialisten opblies. Politici van Twee jongens spelen voor een bord vol verkiezingsposters in Hernani, een stad in Spaans Baskenland. foto Alvaro Barrientos/AP ellende zondag helemaal niet ge bruiken in Galicië, de geboorte grond van Rajoy. Vier jaar geleden moest de PP daar de macht afstaan aan de socialisten na het knullige optreden in de milieuramp met de olietanker De Prestige. Merkwaar dig genoeg speelde ook toen de jacht een belangrijke rol. Op het kritiek moment was president Ma nuel Fraga onvindbaar, diep ver scholen in de bossen, achter het wild aan. Galicië, in het uiterste westen, is minder nationalistisch dan Basken land. De uitslag in deze regio kan bepalend zijn voor de interne ver houdingen binnen de PP, de partij die floreerde onder de ijzeren disci pline van José Maria Aznar. Een negatieve uitslag kan voor Rajoy de genadeslag betekenen na een in terne machtsstrijd. door Henk van den Boom niet-nationalistische signatuur moeten hun campagne omgeven met zware veiligheidsmaatregelen. Voor de landelijke politiek is de uitslag van zondag ook interessant omdat het iets zegt over hoe het beleid van de regering-Zapatero in crisistijd wordt beoordeeld. De so cialistische premier, die in eigen kring graag wordt vergeleken met de Amerikaanse president Barack Obama, krijgt elders het verwijt veel te lang te hebben gewacht met het erkennen en aanpakken van de economische crisis. Daar kwam vorige week het ontslag van minister Bermejo van Justitie nog bovenop. Bermejo was een week endje op jacht geweest met de veel bekritiseerde onderzoeksrechter Baltasar Garzón. Het wegvallen van de scheiding der machten, ge symboliseerd in paginabrede foto's met jachtbuit - vier herten de man, de kranten stonden er vol van. Toen bleek dat de minister van Justitie ook geen jachtvergun ning had, was zijn politieke lot be slist. Het valt echter in het niet bij de spionageschandalen en de bouw fraude waarin de oppositie van Mariano Rajoy is verwikkeld. Een miljoenenzwendel waarbij top mensen uit het partijbestuur en PP-burgemeesters zijn betrokken. De Partido Popular (PP) kan deze Dankzij de bekentenis wordt verdachte een lagere straf opgelegd. washington - De Nederlandse ter rorismeverdachte Wesam al-D. ac cepteert in de Verenigde Staten 25 jaar gevangenisstraf Hij legde giste ren voor de federale rechtbank in Washington een bekentenis af Al-D. sloot daarvoor onlangs een overeenkomst met de Amerikaan se justitie, liet zijn Nederlandse ad vocaat Victor Koppe gisteren we ten. De Iraakse Nederlander is de eer ste verdachte van het leggen van bermbommen in Irak, die in de Verenigde Staten wordt bestraft. Met de bekentenis voorkomt hij een proces tegen hem en wordt hem een lagere straf opgelegd. Al-D. mag de straf uiteindelijk in Nederland uitzitten. Het Ameri kaanse vonnis wordt hier bij zijn terugkeer omgezet naar Nederland se maatstaf Dit waren de voor waarden van de Nederlandse auto riteiten om Al-D. in 2007 aan de VS uit te leveren. Deze voorwaar den gelden overigens ook voor alle andere Nederlanders die ons land aan de VS uitlevert. De Amerikaanse autoriteiten had den om zijn uitlevering gevraagd, omdat Al-D. betrokken zou zijn ge weest bij aanslagen op Amerikaan se militairen in Irak in 2003. De in Irak geboren Nederlander was naar Irak is gereisden hij zou daar hebben geholpen met het leggen van bermbommen om aanslagen op Amerikaanse militairen te ple gen. Hij zou dat hebben gedaan sa men met een groepering die zich 'Strijders van Fallujah' noemde. In de VS staat hier maximaal een le venslange gevangenisstraf op, maar door de bekentenis kan hij een lagere straf krijgen. Volgens Al-D. was hij in 2003 naar zijn ge boorteplaats Fallujah teruggekeerd om te trouwen. Toen hij daar was, is hij door strijders meegenomen en gedwongen om filmopnames te maken van explosieven die wer den ingegraven op een weg. den haag - Het Joegoslavië-Tribu- naal heeft gistermiddag ex-presi dent Milan Milutinovic van Servië vrijgesproken van de verdenking van oorlogsmisdaden in Kosovo. Volgens de rechters speelde de toenmalige president van de deel republiek Servië in 1999 slechts een ondergeschikte rol naast presi dent Slobodan Milosevic van Joe goslavië, waarmee hij 'geen nauwe persoonlijke of werkrelatie had', al dus de rechters. Het tribunaal deelde celstraffen uit van 15 tot 22 jaar aan Milutinovic' medebeklaagden, toenmalig vice- premier Nikola Sainovic, de Joego slavische bevelhebber Dragoljub Ojdanic, de Joegoslavische gene raals Pavkovic en Lazarevic en het hoofd van de politie, generaal Lukic. Alle zes werden er door aanklagers van beschuldigd te hebben samen gespannen om etnische Albane zen uit Kosovo te verdrijven en zo de Servische controle over het ge bied te behouden. Servische troepen doodden vol gens de aanklagers duizenden Al banezen en joegen achthonderd duizend mensen op de vlucht. Aan de vervolging kwam pas een einde na bombardementen van de Navo. Dat Milan Milutinovic nu vrijuit gaat is een grote slag voor de aan klagers. Actrice Are You Being Served (65) overleden londen - De Britse actrice Wendy Richard is overleden. De actrice, die in Nederland vooral bekend was als Miss Brahms uit de come dyserie Are You Being Served, over leed gisteren in een ziekenhuis in Londen op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In Groot-Brit- tannië was Richard 21 jaar lang da gelijks op televisie te zien als Pauli ne Fowler in de soap EastEnders. Geen rijbewijs met dagelijks een joint leipzig - Een Duitser die dagelijks blowt, raakt zijn rijbewijs terecht kwijt. Dat bepaalde een rechtbank in Leipzig gisteren. De twintiger was bij een verkeerscontrole be trapt. Hij trilde, was nerveus en had evenwichtsstoornissen. Hij gaf aan bijna dagelijks te blowen, waar na hij direct zijn rijbewijs kon inle veren. Hij klaagde bij de rechter, maar die gaf de politie gelijk. Omstreden bisschop biedt excuses aan londen - De omstreden bisschop Richard Williamson heeft zijn ex cuses aangeboden voor het ontken nen van de Holocaust. „Als ik van tevoren had geweten hoeveel pijn ze zouden veroorzaken, vooral voor de kerk, maar ook voor over levenden en nabestaanden van slachtoffers van de misdaden die onder het Derde Rijk zijn ge pleegd, dan had ik ze niet ge maakt", zei Williamson. Londen geeft geheime transfer verdachten toe londen - Groot-Brittannië heeft gisteren toegegeven dat het land betrokken was bij geheime trans fers van terreurverdachten. Tot nu toe had de regering elke betrokken heid ontkend bij de zogenoemde renditions door de Amerikaanse ge heime dienst CIA. De Britten droe gen in 2004 twee terreurverdach ten in Irak over aan de Amerika nen. Die brachten de twee over naar Afghanistan voor verhoor. Beeld van gesneuvelde Amerikanen mag weer washington - Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een einde gemaakt aan het publicatie verbod van beelden van Ameri kaanse militairen die sneuvelden in Irak en Afghanistan. De nabe staanden moeten wel toestem ming geven voor publicatie. Het verbod was in 1991 ingesteld onder de Amerikaanse president Bush senior, de vader van de vori ge president George Bush. De Gelder aangeklaagd voor moord op vrouw brussel - Kim De Gelder, die vori ge maand een bloedbad aanrichtte op een kinderdagverblijf bij Den- dermonde, wordt ook aangeklaagd voor de moord op een oude vrouw. Kort na zijn aanhouding werd hij al in verband gebracht met deze zaak. Hij zou de vrouw een week voor het drama bij Den- dermonde hebben omgebracht in haar huis in Antwerpen. In Den- dermonde stak De Gelder twee ba by's en een verzorgster dood. Kaaistraat 9-13 Kortgene Telefoon 0113-302430 www.dewoongalerij.nl OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 09.00-18.00 u zaterdag: 09.00-17.00 u

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 7