uïïanta karpetten lengte x breedte x hartstocht f0 Hoofdrol voor Yersenaar in Zaamslag Polders bij Philippine wacht een verkaveling FASHION-WEEK jffil 'De Piraat' Eerste kreeft voor Sergio Herman z PZC Vrijdag 27 februari 2009 21 - gewoon gezellig - STRANDPAVILJOEN Geopend: vrijdag - zaterdag - zondag Duinweg Oostkapelle Gebiedsplan krijgt na jaren vertraging toch een doorstart. PHILIPPINE - Gedeputeerde Staten hebben een adviescommissie inge steld voor de inrichting van het landelijk gebied Philippine. Dé commissie adviseert GS over de uitvoering van het in voorberei ding zijnde gebiedsplan GGA (Ge- biedsGerichte Aanpak) Philippine. Het gebiedsplan moet in de perio de tot en met 2013 worden gereali seerd. De Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft de opdracht een uit voeringsprogramma op te stellen voor het gebied. Het plan wordt in de eerste vergadering van de ad viescommissie in april vastgesteld. De commissie zal vooral kavelrui len als belangrijkste taak hebben. Daarnaast krijgen stukken agrari sche grond in de periode tot en met 2013 allerlei andere functies voor publieke doelen. Te denken valt aan de realisatie van de Ecolo gische Hoofdstructuur (EHS), ro buuste verbindingen, landschap (Staats Spaanse Linies), infrastruc tuur en water. De financiële gevol gen van het project worden straks aangegeven in het uitvoeringspro gramma. De kosten worden ge dekt door de bestaande budgetten voor investeringen in het landelijk gebied. Voor de kavelruilprojecten Posthoorn en Vogelschor is al Eu ropese subsidie toegekend. Hier door kan snel worden gestart met de uitvoering van deze projecten. In totaal is er bijna duizend hecta re grond bij de kavelruil betrok ken. Met het gebiedsplan krijgt het voormalige ruilverkavelingsplan een doorstart. Dat plan werd in 2003 in de ijskast gezet wegens ge brek aan geld en menskracht. Rinus Jasperse (66) jubileert bij toneelgroep Zaamslag Noord. door Marjon Sarneel Zaamslag - Toneelgroep Zaamslag Noord brengt het blijspel 'Tegen wind' in een huiskamerdecor, met op de achtergrond de fabriek waar het allemaal om gaat. „Dat is tenminste de bedoeling! We hopen dat dat allemaal lukt." Rinus Jasperse (66) houdt nog een slag om de arm, maar het samen oplossen van allerhande voorko mende zaken is voor hem een van de charmes van zijn lidmaatschap van de toneelclub. Dit jaar speelt hij zijn 25e voorstelling in Zaam slag. Hij jubileert daarmee een jaar later dan de club die nu 26 jaar be staat. Als jong ventje stond Jasperse al op het toneel in zijn geboorte plaats Yerseke. Na de sketches volg den de muscials en eenmaal werk zaam in het basisonderwijs begon hij zelf leiding te geven aan voor stellingen. Hij houdt van het uit beelden van extremen, maar toch had hij eerst wat moeite met zijn personage. In 'Tegenwind' speelt hij Steven Tibbema, een directeur van een fa briek in verlichtingsartikelen die bij de bank extra krediet probeert los te krijgen. Jasperse vindt Tibbe ma af en toe helemaal niet leuk. Niet alleen is de man vaak boos en chagrijnig, ook is hij oerconserva tief Hij vindt bijvoorbeeld dat vrouwen niet thuishoren in lei dinggevende posities in de zaken wereld. Zijn eigen vrouw mag dan ook niet in zijn bedrijf werken. Dit zijn zaken die Jasperse niet bij zichzelf herkent. Natuurlijk kan Tibbema de moderne tijd niet te genhouden. Zijn contactpersoon bij de bank is een vrouw. Dat be valt hem niets en dat laat hij mer ken ook. De komst van voddenkoopman 'Een leuke avond voor het publiek, maar er zit ook iets tragisch in het stuk' Nelis de Bok zorgt voor doldwaze situaties. Volgens Jasperse wil de toneelclub met dit stuk het pu bliek vooral een leuke avond te be zorgen. „Maar als je door het verhaal heen kijkt, zit er ook iets tragisch in ie mand, die vrouwen op zo'n ma nier behandelt.' Gelukkig wordt Tibbema in het tweede deel van de avond door een 'crisisteam' be hoorlijk op zijn nummer gezet. Tegenwind is de eerste voorstel ling van toneelgroep Zaamslag Noord die opgevoerd zal worden in zaal Het Podium, in de voorma lige gereformeerde kerk. De spe lers zijn erg blij met de ruimte. Ze hebben er de laatste tijd fanatiek gerepeteerd. Logisch, want de to neelgroep heeft een goede naam hoog te houden. 'Tegenwind', blijspel van ]o Soeren, regie Beppie Goossen, spel toneel groep Zaamslag Noord, te zien op 6 en 7 maart (uitverkocht) in zaal Het Podium in Zaamslag, bij voldoende belangstelling extra opvoering op donderdag 5 maart. Aanvang 20.00 uur. Informatie en kaarten via 0115 431513 of 0115 431697 LT-T. L"L"L Hierbij nodigen wij u uit voor onze nieuwe voorjaars zomercollectie 2009. Een nieuwe frisse collectie hangt voor u klaar en kunt u vrijblijvend bewonderen tijdens onze Fashion-week. Deze wordt gehouden van 28 februari t/m 7 maart 2009. Zaterdag 7 maart zijn er mannequins aanwezig om u de collectie te tonen. Graag tot ziens bij POSTSTRAAT 19 - 4301 AA ZIERIKZEE - TEL. 0111 - 415776 ZIERIKZEE - Topkok Sergio Herman uit Sluis krijgt donderdag 26 maart de eerste Oosterscheldekreeft van het seizoen aangeboden. Het kreef tenseizoen wordt traditioneel geo pend in Zierikzee. Bij het Nunnen- plaatje op de Oosterschelde haalt visser Jan van Westenbrugge de eerste schaaldieren uit de fuik. Commissaris van de koningin Kar- la Peijs en Sergio Herman zijn de eersten die ze mogen proeven. De sterrenkok arriveert en vertrekt per helikopter. Het is de negende keer dat het kreeftenseizoen wordt geopend. In Zierikzee worden ruim vierhon derd genodigden verwacht. - 4543 BJ ZAAMSLAG - TEL. 0115 - 431979 bas+mardejaaer kerkplein 57 kapelle 0113 343810 www.basmar.nl De komst van voddenman Nelis de Bok zorgt voor dolkomische situaties bij Toneelgroep Zaamslag Noord. foto Camile Schelstraete

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 69