Overlast van verkeerslawaai treft 189 'Na het snoeien is het veel erger' Zwemmen, spelen en motorrijden 18 Vrijdag 27 februari 2009 PZCS Niet alleen het wegverkeer op de N59 geeft lawaaioverlast. Ook de bussen in de wijk zelf dragen daar aan bij. foto Ronald den Dekker Decibellen In de wijk Malta hebben 189 woningen last van verkeerslawaai van de N59 De meeste overlast is bij 43 woningen in de De Kanterlaan en de Schuur- beque Boeijesfraat. Deze huizen liggen vlak bij de weg en daar is tussen de 58 en 63 decibel gemeten. Zestig decibel is vergelijkbaar met het geluid van een televisie op 1 me ter afstand. Dan staat het geluid op normaal 'huiskamerniveau'. De grootste groep woningen (89 stuks) ligt even boven de grens van 48 dB. Dat is een geluidswaarde die algemeen aanvaard is als acceptabel. Dit geluidsniveau is vergelijkbaar met een gesprek wat op op één meter afstand wordt gevoerd. De overige woningen (57 stuks) zitten hiertussen in. Geluid plant zich voort door golven. Door de golven te verstoren ontstaat er minder geluid Of geluid hinderlijk is, is heel persoonlijk. Gehoorbesehadiging treedt op bij een korte blootstelling aan 120 dB. Hoeveel hinder ondervinden bewoners van huizen langs de N-wegen op Schouwen- Duiveland van het verkeer. De eerste resultaten van een onderzoek hiernaar zijn inmiddels bekend. door Melita Lanting Wat iedereen eigenlijk al lang wist, is door een onderzoek nog eens bevestigd. In de wijk Malta in Zierikzee staan 189 woningen binnen een zone waarin geluidhinder wordt erva ren van de Rijksweg, de N59. Binnen deze groep woningen heb ben 43 woningen last van ernstige geluidhinder. Het zijn vooral de woningen aan de De Kanterlaan en woningen die daar aan grenzen, die veel overlast hebben. Op verzoek van de gemeenteraad wordt een onderzoek gedaan naar geluidhin der bij woningen die langs de N-wegen staan. De resultaten voor de wijk Malta zijn als eerste bekend gemaakt. De resultaten van de andere woonge bieden zijn er nog niet. De fractie van Alert! heeft zich heel sterk gemaakt voor dit onder zoek. „Wij hebben hier om ge vraagd", zegt Jos Hoeijmakers. „Ik was wel heel erg verbaasd dat de uitkomsten er al zijn. Ik had daar nog niets van gehoord. Ik heb het rapport ook nog niet gezien. Ik weet dus nog niet exact hoe ik de cijfers moet interpreteren." Hoeijmakers kreeg de cijfers min of meer toevallig onder ogen tij dens een informatieavond over de herinrichting van de wijk Malta. De lijsten met de meetresultaten per woning waren die avond ter in zage voor de bewoners van de wijk. Over de consequenties van de meetresultaten werd verder niets gezegd. Wethouder Gilles Houtekamer (milieu) heeft het rapport ook nog niet gezien. „Ik kan daar nog niets van zeggen. Ik weet dat het rap port binnen is maar ik weet nog niet hoe ik de cijfers moet interpre teren." Hoeijmakers is content dat er nu een rapport ligt. „Niet met de uit komsten natuurlijk. Laat dat hel der zijn, maar de uitkomsten zijn voor mij niet verrassend. Via Rijks waterstaat hebben we al de globa le geluidslijnen gezien. Nu we dit rapport hebben, kunnen we de woningen tellen waar het om gaat. We weten nu van ieder huis hoe het zit met de geluidsbelasting." Als het aan Hoeijmakers ligt gaat de gemeenteraad nu aan de slag met de uitkomsten van het onder zoek. Iets waar hij al verschillende keren voor heeft gepleit in de ge meenteraad. „We kunnen de kop nu niet meer in het zand steken. De feiten liggen op tafel. Sommige fracties deden aan struisvogelpoli tiek. Ze zeiden 'bij ons zijn geen klachten bekend', maar die klach ten zijn er wel. Er zijn mensen ziek van geworden." De geluidsoverlast is de laatste ja ren toegenomen want het verkeer saanbod op de N59 is veel groter geworden. Maar alleen de toena me van verkeer is geen reden voor de rijksoverheid in dit geval eige naar van de weg) om geluidswe- rende maatregelen te nemen. Eventuele maatregelen zoals ge luidsschermen of geluidswallen plaatsen worden pas genomen op het moment dat de weg ingrij pend wordt aangepakt, zoals een verdubbeling bijvoorbeeld. Hoeijmakers vindt daarom dat de raad zelf het initia tief moet nemen om de hinder te verminderen. „We kennen de ISV- gelden voor stedelijke vernieu wing. Daar valt geluid van wegver keer onder. Dit is een project wat prima voldoet aan de voorwaar den." Hij pleit er dan ook voor om geld uit deze pot proberen te krij gen bij de volgende ISV-subsidie- ronde. Welke maatregelen uiteindelijk ge nomen moeten worden laat hij zich niet over uit. „Dat laat ik aan de deskundigen over." 'We kunnen de kop nu niet meer in het zand Steken. De feiten liggen Op tafel' Jos Hoeijmakers, Alert! De familie La Grand woont in de Schuurbeque Boeijestraat. In een van de huizen in de wijk die het zwaarst belast worden. De familie woont al zestien jaar in het pand en heeft het lawaai horen toenemen. „Pas de laatste jaren valt het erg op", zegt Karin La Grand. Hun huis staat ter hoogte van het fietstunneltje rich ting Noorderpolder. Het geluid vanaf de Rijksweg heeft vrij baan en dan is er nog het verkeer door de straat voor de woning. „De Calandweg is misschien nog wel erger", zegt La Grand. „Een buurman heeft eens de bussen geteld die door de straat gaan. Hij heeft 108 bussen op een dag geteld. Het is niet alleen het lawaai, ook de trillin gen zorgen voor veel overlast. Om 23.30 uur gaat de laatste bus door de straat, dan lig je gewoon in je bed te trillen. En dan heb je 's nachts nog de trekkers." Volgens La Grand rijden er overdag maar ook 's avonds laat en 's nachts regelmatig tractoren met ho ge snelheid door de straat. Deels verkeer van boeren uit de omgeving, deels grondtransporten. Maar de N59 geeft ook veel hinder. „Vooral in de zo mer. Als het dan druk is dan heb je veel last van de optrekkende vrachtwagens en hoor je alleen maar au toradio's van de mensen die in de file staan." De overlast is volgens la Grand ook erger geworden na het snoeien van de groenstrook langs de weg. Dat is volgens milieuambtenaar Peter van Santé onzin. „Blaadjes houden geen geluid tegen." TNO weerlegt de bewering van de gemeenteambte naar. „Groen is zeker een natuurlijke buffer", zegt een woordvoerder. „Door de blaadjes wordt geluid ver strooid en is er minder hinder." De familie La Grand heeft ook gevraagd wat de ge meente nu gaat doen. „Die ambtenaar zei dat een geluidsscherm er zeker niet zal komen. Dat is volgens hem te duur. Bewoners van de huizen op de hoek van de Calandweg/Schuurbeque Boeijestraat hebben extra last van verkeerslawaai, foto Ronald den Dekker door Dewi Gêgengack ZEEWOLDE - 'Neem je zwemspul len mee. De rest is een verrassing.' Dat was het enige dat de familie Van Boven uit Burgh-Haamstede te horen kreeg voor ze naar de Su per Opkikkerdag in Center Pares de Eemhof gingen. De vierjarige Elmer van Boven, zijn zusje Yvonne, zijn ouders en opa en oma werden daar samen met 49 andere gezinnen een hele dag in de watten gelegd door de Stichting De Opkikker. Deze stich ting geeft gezinnen met een lang durig ziek kind een dag 'om nooit te vergeten'. „Elmer is geboren met een retino- blastoom. Dat is een vorm van kan ker in het netvlies", vertelt zijn moeder Liesbeth van Boven. „Tus sen zijn eerste en tweede jaar kreeg hij chemotherapie in het VU in Amsterdam. Uiteindelijk heeft hij een kunstoog gekregen." Na die hectische jaren kon het ge zin wel wat afleiding gebruiken, vond het personeel van de afde ling oogheelkunde van de VU. Dat gaf de peuter op voor een verwen- dag van De Opkikker. Van Boven: „We dachten eerst dat we er niet voor in aanmerking kon den komen, want Elmer is nu weer een gezonde knul. Hij moet eens in de vier maand voor contro le naar Amsterdam, en regelmatig naar de kinderarts in Zierikzee, maar het ziet er allemaal goed uit. Toen we hoorden dat we mee mochten doen, was het zonde om dit te laten schieten." Trommelen, spelen in een kabou terhuis, zwemmen en rijden in een limousine: Elmer en zijn zusje Yvonne vonden het allemaal reu- ze-interessant. Moeder: „Het was een heel bijzondere dag." Stichting De Opkikker organiseert sinds dertien jaar Opkikkerdagen en Super Opkikkerdagen. Daarbij werkt de stichting samen met alle academische ziekenhuizen en bijna jaarlijks doen zij dit voor rond de duizend gezinnen. De Su per Opkikkerdag wordt georgani seerd voor vijftig gezinnen tegelijk. Er is van alles te doen: boeven van gen met de politie, een brandje blussen met de brandweer, vliegen in een helikopter, of verkleed als prinses in een koets met paarden ervoor. Alle belevenissen worden door een persoonlijke begeleider vastgelegd op foto'en video, om er later nog eens van na te genieten. De vierjarige Elmer en zijn moeder Liesbeth van Boven op de Super Opkik kerdag in Center Pares De Eemhof. foto Stichting De Opkikker

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 54