Molens van zestig of negentig meter, Meer parkeerruimte bij De Stenge BH J 'Veel agrariërs hebben geen keuze, een nevenactiviteit is 1 8 Vrijdag 27 februari 2009 pzc B Bij de Kreekraksluizen komt een nieuw windturbinepark. De hoogte van de molens hangt af van een oplossing voor de verstoring van de radars van vliegbasis Woensdrecht. door Luc Oggel Het is voor automobilis ten en treinreizigers die Zeeland in- of uitrijden en schippers op het Schelde-Rijnkanaal een vertrouwd beeld: de 26 windturbines bij de Kreekraksluizen, die schijnbaar on vermoeibaar hun slagen in de rondte maken. Maar zo onvermoei baar zijn ze niet meer, want de in middels bijna dertien jaar oude turbines hebben regelmatig kuren. Ook is hun hoogte van veertig me ter achterhaald, aangezien er tegen woordig al windmolens van meer dan honderd meter op de markt zijn. Vandaar dat de energiebedrij ven Delta en Eneco, Winvast en een consortium van vier agrariërs uit de omgeving het park willen vernieuwen én uitbreiden. Niet al leen worden de huidige molens aan weerszijden van het spuika- naal vervangen door hogere exem plaren, ook komen er nieuwe bij aan de zuidkant van de A58, even eens aan beide kanten van het ka naal. Het voorontwerp-bestem mingsplan zet in op een park van 29 turbines met een tiphoogte van maximaal 137 meter en een ashoog- te van 80 tot 98 meter: zestien stuks ten noorden van de A58 en dertien ten zuiden ervan. Het park dat de initiatiefnemers voor ogen hebben, heeft vijf keer zoveel ren dement als het huidige en zal on geveer 60.000 huishoudens van stroom voorzien. Dat is ruim 35 procent van alle Zeeuwse huishou dens. Er is alleen nog één pro bleem. Molens van de gewenste hoogte zijn van invloed op de ra dars van de nabijgelegen vliegbasis Woensdrecht. Op dit moment wordt naar een oplossing gezocht. „Er is zwaar en intensief overleg tussen onder meer TNO, de minis teries van VROM en* Defensie en de Vereniging Nederlandse Ge meenten", zegt Ko Kloet van de af deling Ruimtelijke en economi sche ontwikkeling van de gemeen te Reimerswaal. „Deze problema tiek speelt niet alleen rond de Kreekraksluizen, maar op meer plekken in Nederland in de buurt van vliegbases." Omdat er nog onzekerheid is over de uiteindelijke hoogte, is het voor ontwerp-bestemmingsplan zo op gesteld dat er in elk geval wel mo lens van 62 meter hoog kunnen ko men. Kloet: „Wat betreft rende ment is het verschil tussen molens van zestig of molens van negentig door Rob Paardekam RILLAND - Vier agrarische onderne mers uit de omgeving proberen al enkele jaren een aantal windmo lens te realiseren langs het kanaal. Eerst op zichzelf, maar nu draaien ze mee in het grote plan. „Wij zul len straks zes of zeven molens ex ploiteren", zegt C. Hopmans uit Woensdrecht, die het woord voert namens de vier boeren. Hopmans is de man achter de gro te turbine, die sinds acht jaar een beetje plompverloren langs de A58 bij Woensdrecht staat. „Die draait fantastisch", zegt hij. „Ook als het om opbrengst gaat." Wat brengt zo'n molen dan precies op? „Tja, dat is een flinke rekensom. Laat ik het zo zeggen: het is een mooie ne ventak voor een agrarische onder nemer. In feite heb ik de collega's die nu ook meedoen er enthou siast voor gemaakt." Desondanks zijn er volgens Hop mans betere tijden geweest. De rijkssubsidie op windenergie is de door Harmen van der Werf heinkenszand - Congres- en sport centrum De Stenge in Heinkens- zand is bij tijd en wijle zo populair dat bezoekers in de wijde omge ving parkeerruimte in beslag ne men. Wat nogal eens tot ergernis leidt bij winkeliers in de Dorps straat. Aan 'die ellende' komt bin nenkort een einde. Aan de achterzijde van De Stenge, aan de kant van de nieuwe wijk Over de Dijk, wordt de parkeerge legenheid flink uitgebreid. Veertig gewone parkeerplaatsen komen er bij en zeven stuks voor invaliden. De Stenge heeft nu 'alleen' parkeer ruimte bij woonzorgcentrum Dijk- stede, waar zo'n 120 auto's terecht kunnen. Binnen enkele weken begint de aanleg van de nieuwe parkeerplek ken, met het gedeeltelijk afgraven met de Kraaiendijk. De grond die daarbij vrijkomt, kan mooi wor den gebruikt voor een geluidswal bij het toekomstige, vierde voetbal veld in Heinkenszand. Zo kan de aannemer - in vakjargon - 'werk met werk maken'. De verwachting is dat het nieuwe parkeerterrein tegen de zomer af is. De Stenge kan dan niet alleen over meer parkeerplaatsen beschik ken, maar die liggen ook veel dich terbij de hoofdingang. Die is nu vanaf het 'oude' parkeerterrein bij woonzorgcentrum Dijkstede niet goed zichtbaar. De Stenge zal de extra ruimte overigens wel moe ten delen, met gebruikers van de nieuwbouw die achter De Stenge verrijst voor de kinderopvang en Philadelphia Zorg. Dit pand moet begin 2010 gereed zijn. Vespers in Grote Kerk tijdens 40-dagentijd goes - Op weg naar Pasen, de 40- dagentijd tot het feest van de her rijzing van Jezus Christus, houdt de protestantse gemeente in Goes elke zondag vanaf 17,00 uur specia le vesperdiensten in de Grote Kerk in de binnenstad. De eerste vesper is komende zondag en de laatste is zondag 5 april. De Maria Magdale- na-cantorij treedt op. De 40-dagen tijd verwijst in de christelijke tradi tie onder meer naar de veertig ja ren die het Joodse volk met Mozes door de woestijn trok op weg naar het beloofde land Israël. Kwartet Kaleidoscope treedt op in Goes goes - Het kwartet Kaleidoscope geeft zondagavond een concert in de Bethelkerk van de vrije evangeli sche gemeente aan de Beatrixlaan in Goes. De vier zangers worden op orgel begeleid door Rudy Gors- se. Het thema van de bijeenkomst in de Bethelkerk is 'Ik wou dat ik kon geloven'. De dienst, die wordt gehouden door de werkgroep voor zending en diaconaat van de vrije evangelische gemeente Goes, be gint zondagavond om half zeven. Het optreden van Kaleidoscope is gratis toegankelijk. Het dertien jaar oude windmolenpark langs het Schelde-Rijnkanaal, ten oosten van Rilland, wordt vervangen én uitgebreid door nieuwe, hogere exemplaren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 42