Waterbouwers zijn op zoek naar C02-winst Klink zegt nog niets over fusie De allermooiste kleden tegen elk aannemelijk bod S*> ee*t tifrt omtt 6<wte*t e*t ee*t tifd <uut y&tut 'Provincie moet snel praten met Davaci' Goes en Veere proberen gelijk te halen in Landsbanki-zaak Swiss ^Sense8 oy<//( /«-si pzc Vrijdag 27 februari 2009 25 Situatie rond Zeeuwse ziekenhuizen baart minister wel zorgen. door Nadia Berkelder vlissingen - Minister Ab Klink (Volksgezondheid) spreekt zich nog niet uit over de fusie tussen de Zeeuwse ziekenhuizen. In een brief aan Wim Hirdes, de initiatief nemer van de demonstratie voor het behoud van ziekenhuis Wal cheren, zegt hij wel bezorgd te zijn over de situatie. De briefis het antwoord op de pe titie die namens de 3500 deelne mers aan de demonstratie naar de minister is gestuurd. In de petitie vroeg Hirdes de minister om de kraamafdeling terug te halen naar Vlissingen en zich uit te spreken en in te zetten voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis op Walcheren. Klink heeft eerder gezegd daar geen uitspraken over te willen doen voordat het onderzoek naar de financiële en bestuurlijke pro blemen van de ziekenhuizen is af gerond. De minister laat onderzoeken of het intern toezicht goed geregeld is, of er voldoende draagvlak is voor de fusieplannen en wat de ge volgen zijn van de fusie voor de fi nanciële situatie van de ziekenhui zen. PvZ wil dat provincie overlegt met ziekenhuisinvesteerder. middelburg - De provincie moet zo snel mogelijk gaan praten met het bedrijf dat een nieuw zieken huis op Walcheren wil bouwen. Dat zegt de Partij voor Zeeland (PvZ). Davaci, het bedrijf van voormalig Middelburger Arnold Slik, zegt een hypermodern ziekenhuis met tweehonderd bedden te willen bouwen in Vlissingen of in Middel burg. Volgens de PvZ is dat plan belangrijk genoeg om te onderzoe ken of het haalbaar is. De fractie wil van gedeputeerde George van Heukelom weten of hij voldoende op de hoogte is van de plannen. Yvo Provoost van het bureau Zeeweringen met monsters C-fix (links) en gelijmde steenslag. foto Lex de Meester Bureau Zeeweringen beproeft nieuwe blokken op glooiingen. door Ben Jansen MIDDELBURG - Degelijkheid en kos ten zijn niet meer alleen de norm bij de keus van materiaal voor de verbetering van dijkglooiingen in Zeeland. Het projectbureau Zeewe ringen van Rijkswaterstaat en de beide Zeeuwse waterschappen let ook steeds meer op de vraag of het milieuvriendelijk is. Neem nou C-fix. Yvo Provoost van het projectbureau zet het blok plechtig op tafel. Kloek, zwart én goed voor het milieu. Nou ja, be ter voor het milieu dan vergelijkba re blokken van beton. Het verschil zit 'm in het feit dat in C-fix een zware aardoliefractie zand en grind bindt. In plaats van cement. Het draait allemaal om C02-winst. Gebruik van het aardolieresidu in C-fix - de C staat voor carbon (koolstof) - betekent dat het niet hoeft te worden verbrand en dat geen cement nodig is. Voor de pro ductie van dat laatste moeten nog al wat fossiele brandstoffen wor den ingezet. En dan is er nog een voordeel van C-fix, dat misschien in Nederland minder tot de ver beelding spreekt, maar in het bui tenland wel. Bij de productie is veel minder water nodig dan bij de vervaardiging van traditionele betonnen dijkblokken. In het ge val van C-fix komt er alleen water bij kijken voor koeling en dat kan worden hergebruikt. Volgens Provoost is het bijkomen de effect van de introductie van C-fix: kloek, zwart en beter voor het milieu dan blokken van gewoon beton C-fix dat betonfabrikanten ook gaan nadenken over productieme thoden die per saldo milieuvrien delijker zijn. Ze experimenteren met betonmengsels met minder ce ment. Ook dat levert C02-winst op. Provoost: „Dit materiaal wordt al gebruikt voor prefab-elementen in de bouw. We gaan dit jaar op de dijk aan de Oud-Noord-Beve- landpolder bij Colijnsplaat een proefvak doen met deze cement-ar- me betonzuilen. Ze zijn nauwe lijks te onderscheiden van het ma teriaal dat tot nu toe is gebruikt. Wie erop let, zal zien dat ze iets lichter van kleur zijn." Op kleine schaal heeft het bureau Zeeweringen C-fix al toegepast: op een dijkvak bij Ellewoutsdijk. Pro voost: „We hadden dit jaar nog wel wat verder willen gaan met een proefvak van twee kilometer lengte. Het probleem is dat er nog geen producent is die C-fix in flin ke hoeveelheden in de door ons ge wenste vorm kan leveren." Bij de versterking van de Zeeuwse dijkglooiingen wordt nog een an der nieuw materiaal beproefd: ge lijmde steenslag. Dit materiaal is in de markt gezet door de chemi sche industrie als een nieuw afzet kanaal voor lijmen. Het is nog on duidelijk of de toepassing van ge lijmde steenslag net als bij C-fix leidt tot C02-winst. Provoost is en thousiast over de gebruiksmogelijk heden. „Je kunt het als asfalt ver werken. In speciale situaties, bij voorbeeld om de ecologische ver storing van een schor te voorko men, is het heel goed bruikbaar." DEN HAAG - De gemeentebesturen van Goes en Veere stonden giste ren, met een aantal andere ge meenten en provincies, voor de Raad van State om bezwaar te ma ken tegen het besluit van minister Bos. Die maakte het de overheden onmogelijk om beslag te leggen op de tegoeden van Landsbanki. Inmiddels zit de I)slandse bank in een mortuarium waardoor beslag legging onmogelijk is geworden, zei raadsman Niels Koeman na mens de gemeenten. Veere dreigt door het ingrijpen van Bos 3 mil joen euro te verliezen, Goes 12 mil joen euro. Koeman zegt dat Bos in strijd met Europese verdragen han delde. „Ons recht om naar de bur gerlijke rechter te stappen is zo maar ingeperkt." De reden daarvan was dat Bos in onderhandeling was met de IJs landse overheid om de tegoeden van particuliere spaarders veilig te stellen. Die hebben inmiddels voor het grootste deel hun geld te rug. „Wij zaten in een cruciale fase van de onderhandeling toen deze lagere overheden alleen in hun ei gen belang beslag wilden gaan leg gen", zei landsadvocaat Eric Daal der. Gevreesd werd dat de IJsland se overheid zou afhaken als Neder landse overheden aan het procede ren zouden slaan. De politieke beslissing om particu lieren te beschermen bleek giste ren een zwak punt, want alle schuldeisers zouden gelijk behan deld worden. Maar ook al haalt de Raad van State op dit punt het Ko ninklijk Besluit onderuit, daarmee hebben Goes en Veere hun geld nog niet terug. Er gaan dan waar schijnlijk schadedaimes richting minister Bos. De Raad van State doet over en kele weken uitspraak. BOXSPRINGS MATRASSEN Middelburg: Woonboulevard de Mortiere 18a www.swisssense.nl LUXE TOPDEKMATRAS T.W.V. 1500,- CADEAU

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 27