'Zo, dit varkentje hebben we Asiel in Zierikzee moet dicht Dansen zoals je lichaam je vertelt Diefstal grote Online actie voedselbanken sorteergrijpers 1 8 Vrijdag 27 februari 2009 PZC W Besmettingsgevaar voor dieren in ziekenboeg en in quarantaineruimtes. door Ton van den Ouweland ZIERIKZEE - Het dierenasiel aan de Zandweg in Zierikzee voldoet niet langer aan het Honden- en Katten- besluit. Wegens besmettingsgevaar heeft de Algemene Inspectie Dienst de ziekenboeg en de qua rantaineruimtes afgekeurd. Dat besmettingsgevaar allerminst denkbeeldig is, bewijst de uitbraak van niesziekte in 2006. „Dat was zelfs zo erg dat we een poosje moesten sluiten en geen dieren meer konden opnemen," zegt pen ningmeester Cora Jonker. Zieken boeg en quarantaineruimtes bevin den zich midden in het asiel. Dat werkt besmetting in de hand. Bo vendien zijn de quarantaineruim tes te klein. De dierenopvang wordt ook niet meer erkend door Dierenbescherming Nederland. Ook dat heeft met de te kleine ruimtes te maken. Tot op heden werd alleen ruimte gebrek opgevoerd als reden voor gedeeltelijke nieuwbouw. Nu blij ken ook de wettelijke voorschrif ten tot uitbreiding van het asiel te dwingen. Sinds 2007 ligt er een bouwplan op de plank. Aan de voorzijde komen vijf nieuwe ruim tes: vier voor quarantaine en één speciaal voor aanlevering door de dierenambulance. Verder komen er een nieuwe entree en een verga derruimte. De uitbreiding kost 150.000 euro. Daar komt 20.000 eu ro inrichtingskosten bij. Van de be nodigde 170.000 euro is iets meer dan de helft binnen: 80.000 euro aan legaten en een toezegging van 10.000 euro door de Stichting Ren- esse. „We gaan symbolisch stenen verkopen en verwachten in mei een bijdrage van het Men-evene- ment in Oosterland. Alles om het bedrag dat we moeten lenen zo klein mogelijk te houden," aldus Jonker. De verbouwing moet in het najaar beginnen. WOLPHAARTSDIJK - De crisis bij de voedselbanken gaat Wendy Mut- saers uit Wolphaartsdijk aan het hart. Na het nieuws dat zon zes honderd mensen geen volledig pakket meer kunnen krijgen, vond ze het tijd voor actie. Daarom is zij een online handtekeningenactie begonnen. Mutsaers wil de handte keningen overhandigen aan minis ter Klink van Volksgezondheid. Het magazijn van Zeeuwse voed selbanken in Rotterdam kampt met grote tekorten omdat bedrij ven door de economische recessie veel minder goederen leveren. De afdelingen van SP en D66 in Goes ondersteunen de actie van Mutsaers, maar concrete plannen zijn er nog niet. Voetbalvereniging VV Wemeldin- *ge schenkt de opbrengst van de voetbalclinic van afgelopen maan dag, 387,50 euro, aan de voedsel- bank. meer informatie over de actie: http://havz.come2me.nl. Op zorgboerderij Buyskêrke kan iedereen aan de slag. Van varkens wassen tot eieren rapen of werken in de tuin. door Annemarie Zevenbergen In een houten kar worden vijf gespeende biggetjes van de kraamstal overgebracht naar de biggenstal. Ze zijn het dui delijk niet allemaal eens met die overplaatsing en dat laten ze ho ren ook... Gillen als een mager speenvarken, het klopt inderdaad als je het roze spul te keer hoort gaan. Op de jubilerende zorgboerderij Buyskêrke (5 jaar) in Boudewijns- kerke, bij Zoutelande, is het ge woon handen uit de mouwen ste ken. Buyskêrke, van oudsher een veehouderij (varkensopfok), biedt dagbesteding aan mensen met een beperking. Het werk loopt uiteen van dierverzorging, onderhoud van erf en beplanting, schoonhou den van dierenverblijven tot werk zaamheden in de tuin en huishou delijke klusjes. Tot nu toe komen er voor het merendeel kinderen maar ook volwassenen zijn van harte welkom, benadrukt het echt paar Verhage (Juf Marry en boer Boer Jan, zo wordt hij genoemd door iedereen op de zorgboerderij. Een vriendelijk ogende boer die er wel de wind onder heeft als dat no dig is. Want iedereen die op Buys kêrke komt, helpt gewoon mee. „Je moet geduld hebben, oneindig veel geduld. Soms heb je een werkop dracht uitgelegd, keer op keer en na een jaar is zo'n kind dat van het ene op het andere moment helemaal kwijt. Dan moet je dus weer van vo ren af aan beginnen. Maar ik geniet van die 'guus', van hun spontaniteit, hun eerlijkheid." Ongedwongen bewegen staat zaterdag centraal in Middelburgse Palet. door Annemarie Zevenbergen MIDDELBURG - Het gaat erom dat je danst vanuit jezelf en niet alleen maar mooi beweegt voor een an der. Dat is het uitgangspunt van het dansfeest zaterdag in wijkcen trum Palet in Middelburg. „Vrij en ongedwongen bewegen, dansen zoals je lichaam je vertelt. Daar gaat het om", vertelt Tamara Jan) dat de zorgboerderij runt. „Ie dereen kan bij ons terecht, vanaf een jaar of vijf tot 'onbeperkt'. Als ze maar mobiel zijn. Anders wordt het heel lastig," legt boer .Jan uit. Ieder kind heeft z'n eigen rooster: helpen met de afwas, eieren rapen of bijvoorbeeld de hoogzwangere zeugen wassen. Ja, inderdaad echt wassen vóór de zeug gaat werpen. Niet met een washand natuurlijk, maar met de hogedrukspuit legt Gert (12) uit. „Eerst spuit je het var ken schoon met water en dat laat je even 'weken'. Dan ga je nog een keer wassen met sop en weer af spoelen met water." Hij geniet zichtbaar van het werk, maar hij mag ze niet allemaal 'doen'. Ieder een wast om de beurt een varken. Eerlijk is eerlijk en dat zien de kin- Het wel en wee op de boerderij Hij heeft een ontwapenende snuit en js superenthousiast. Gert (12) helpt heel graag mee op Buyskêrke. Hij voelt zich er helemaal thuis en draait zijn hand er niet voor om een zeug te wassen. „Ik vind het hartstik ke leuk hier. Je hebt allemaal ver schillende karweitjes en dat is fijn. SomS ben je binnen en soms heb je weer buitenwerk. Ik kom hier om de week op zaterdag en in de vakan tie vaker." Gert woont in Kruiningen maar voelt zich helemaal thuis op de boerderij. Hij weet inmiddels al veel over varkens. van der Hooft, een van de organi satoren van het evenement. „Je ziet dat deze manier van dansen al een trend is in de rest van ons land. Er zijn regelmatig dergelijke feesten in Amsterdam, Utrecht, Breda en Den Bosch. Ook in Ant werpen kun je daarvoor terecht. Het is de meest aardse manier om dat je op blote voeten, of alleen met sokken aan, danst." Op die feesten hebben de organisa toren Wim Noordhoek, Jan Snoey, Brenda Elenbaas en Tamara elkaar ook ontmoet. „We zijn allemaal deren ook. „Wij stellen voorop dat iedereen respect voor elkaar moet hebben. En dat sociale aspect gaat eigenlijk altijd goed", vertelt boer Jan. De in 2004 geopende zorgboerde rij werkt vanuit een christelijke vi sie. „Wij hebben een kerkelijke ach tergrond en de meeste kinderen die hier zijn ook. Maar dat is geen verplichting. Iedereen is welkom, alleen gaan wij niet sleutelen aan onze levensvisie." Op de achtergrond klinkt het ge luid van een vegende bezem en het gegiechel van Stefanie (19) die haar enthousiasme niet onder stoe len of banken steekt. Ze laat nog even zien waar de konijnen zitten en de honden, haar lievelingsdie ren. Als ze probeert hond Wilma Af en toe schiet Stefanie (19) spon taan in een giechelbui. En als je haar vraagt wat ze nu zo leuk vindt aan varkens, geeft ze een hele opsom ming over wat ze allemaal aan heeft, van pet tot bodywarmer en laarzen en wat ze nociig heeft om 'poepjes op te ruimen' in de varkens stallen. Want dat doet ze graag. De biggetjes vind ze 'superlief en 'ze voelen lekker zacht' aan. De grote varkens aait ze ook en die zijn vol gens Stefanie net zo zacht. Ze ver telt ook nog even dat ze straks de rijst gaat koken en geen soep wil. door dans en kunst gegrepen." Voorafgaand aan het dansen is er een meditatie om te komen tot vol ledige ontspanning. Dj Peter Demey draait muziek geïnspireerd door de vijf ritmes van Gabrielle Roth. De ritmes 'vloeiend', 'staccato', 'chaos', 'ly risch' en 'stilte' vormen in dans sa men een golfbeweging. Tamara: „Maar een nummer uit de hitlijs ten zal je ook af en toe wel horen." De meditatie (matje of kussen mee) begint om 20.30 uur en van af 21.30 uur kan gedanst worden. uit het hok te wurmen wordt haar geestdrift wat gedempt door bege leidster Jackeline. Dat mag de pret echter niet drukken en Stefanie roept vrolijk: 'Weet je dat ik rijst ga koken', en verdwijnt richting varkensstallen. Juf Marry: „Wij genieten echt van de kinderen hier. Ze zijn zo spon taan en zo eerlijk. Het is emotio neel best zwaar werk. Je moet con stant inspelen op wat er gebeurt. Maar het blijft fijn om te doen. Het geeft je zo veel. We hebben zelf acht kinderen en die staan alle maal achter ons werk. Dat moet ook, anders zouden we dit niet kunnen doen." Boer Jan: „Bijna vijf jaar geleden begonnen we met één jongen. Nu groeit het langzaam, maar we zou den ook graag volwassenen op de boerderij zien." Nog even een laatste blik in de var kensstallen. In de kraamstal ligt een zeug met pasgeboren bigge tjes. Routineus pakt de boer er een paar en spuit ze 'wat extra energie' in de bek. „Ze zien er nog wat zwakjes uit", verklaart hij. Gert hangt de kaarten met gege vens van de zeugen die binnen kort zullen werpen bij de juiste en geeft nog snel wat 'varkens weetjes': „Kijk, oornummer 900 is een jong vrouwtje, en deze, num mer 63, zit in het fokprogramma." Ruben (17) is druk in de weer met de gespeende biggen.» Die moeten weg uit de kraamstal. En gillen of niet, hij gaat onvervaard verder met het roze grut. Want wat gebeuren moet, moet gebeuren. Ruben komt nu zo'n tweeënhalf jaar op de boer derij en kent het klappen van de zweep inmiddels wel. Hij zit op de ZMLK Eben Haëzerschool in Kapelle en woont in Sint Laurens. De zorg boerderij is voor hem een fijne plek om te zijn. „Werken met dieren is fijn en ik leer ook heel veel van boer Jan. Da's ook goed." LEWEDORP - Aan de Noord Kraay- ertsedijk bij Lewedorp zijn dins dag tussen 6.00 en 23.00 uur twee sorteergrijpers gestolen. Ze moeten met groot materieel meegenomen zijn, want de grij pers wegen per stuk 850 kilo. Ze stonden bij Lewedorp voor werk zaamheden. Voorbijgangers kan de diefstal van de grijpers niet zijn ontgaan, denkt de politie. Die roept getui gen op zich te melden via telefoon nummer 0900-8844. De zorgboerderij Buyskêrke in Boudewijnskerke bij Zoutelande is in 2004 geopend en bestaat mei dit jaar vijfjaar. Buyskêrke is een christelijke zorgboerderij en biedt dagbesteding aan mensen met een beperking of bijvoorbeeld psychische problemen, burn out, autisme en kinderen met leerproblemen. De zorg-leer en werkboerderij heeft ruimte voor maximaal acht perso nen per dag, die werk doen binnen de mogelijkheden van de deelnemer. De begeleiders op de boerderij komen uit de zorg of het onderwijs. De zorgboerderij draait zelfstandig en ontvangt geen overheidssteun. Een dag in de week komt een groepje leerlingen van de ZMLK-school Eben Haëzer uit Kapelle stage lopen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 20