PZCIl7 Vier brede scholen in 2015 Sportfonds voor jeugd Vlissingen 18 en 19 WALCHEREN 25 Vlissingen maakt binnenstad schoon Man met hond Op zorgboerderij Buyskêrke kan iedereen aan de slag Tip? walcheren@pzc.nl M? Een dijkblok dat beter is voor het milieu Vrijdag 27 februari 2009 Financiering voor plan huisvesting scholen Vlissingen niet rond. door Miriam van den Broek VLISSINGEN - Nee, hij is niet van plan om scholen op te heffen, zegt de Vlissingse onderwijswethouder Frans Prins verwijzend naar de on rust die een paar weken geleden ontstond in Ritthem. Of hij zich dan ook actief zal inzetten om de school voor de toekomst te behou den? „Laat ik het zo zeggen", zegt Prins, „Ik vind het een belangrijke voorziening voor Ritthem. Maar sluiting is niet aan de orde." Prins zegt dat tijdens een presenta tie van het nieuwe huisvestings plan voor scholen van 2009 tot 2015. In dat plan staat welke scho len de komende jaren vernieuwd of verbouwd moeten worden en waar er noodlokalen komen. Zo wordt de uitbreiding van 't Springtij nog dit jaar in voorberei ding genomen, krijgt de Louise de Colignyschool noodlokalen omdat de school door de uitbreiding van het aantal leerlingen twee lokalen tekort komt en wordt er gezocht naar een nieuwe locatie voor het CSW. Voor de Open Wijkschool Midden gebied verwacht Prins in mei de eerste paal te slaan. Wel moet eerst nog een overeenkomst wor den gesloten met woningcorpora tie l'Escaut die eigenaar van het pand wordt. Voor de bouw van de brede school in Souburg-Noord hoopt hij dat er in december een aannemer wordt aangewezen. Er is nog geen locatie gekozen voor de brede school in Sou burg-Zuid. De gemeente vond de Kromwegesingel een goede plek, maar de school vreest geluids- en milieuhinder door de nabij gele gen snelweg. „We bouwen geen school op een plek waar niemand hem wil", zegt Prins. „We zoeken daarom verder naar een oplos sing." Hoewel de financiering van de plannen in de nota nog niet rond is, verwacht de wethouder geen problemen. „We willen dat een aantal schoolgebouwen in eigen- Brede school in het Scheldekwar- tier in Vlissingen moet in 2014 open om te voorkomen dat de scholen in de binnenstad een nij pend ruimtetekort krijgen. dom komt van de woningcorpora ties. Wij zullen de gebouwen dan van ze huren. Ook onderzoeken we voor het voortgezet onderwijs de mogelijkheid om het geld voor onderhoud en gebouwen in han den te geven van de school. Die wordt dan zelf verantwoordelijk voor het pand." Een ander punt waar nog goed naar gekeken moet worden is de bouw van een brede school in het Scheldekwartier. Daarin moeten de huidige scholen uit de binnen stad komen. Om te voorkomen dat die scholen over een paar jaar een nijpend ruimtetekort krijgen, moet de brede school al in 2014 open gaan. Als dat niet lukt, zal de gemeente rekening moeten hou den met andere (tijdelijke) oplos singen. Geld voor contributie en sportkleding voor bijstandsgezinnen. door Marina Kalle VLISSINGEN - Het Vlissingse college van burgemeester en wethouders heeft besloten een Jeugdsport fonds op te zetten. Het fonds is be doeld voor kinderen uit een gezin met een laag inkomen. Zij krijgen hiermee de kans lid te worden van een sportvereniging. SportZeeland neemt de praktische uitvoering voor zijn rekening. Met de bijdrage kunnen contribu tie van een vereniging en de kos ten voor sportmateriaal betaald worden. Naar schatting bestaat de groep kinderen uit een gezin met een minimum inkomen in Vlissin gen uit 650 jongeren. 'Vlissingen in beweging' organi seert ook allerlei sportactiviteiten voor de jeugd. Een groot deel van de kinderen dat hieraan meedoet komt uit een sociaal zwakker mi lieu. Die activiteiten zijn voor hen vaak de enige manier om te spor ten omdat een vereniging te duur is. Een kind komt voor het fonds in aanmerking als de ouders op bij standsniveau leven. De bijdrage van het fonds kan dan oplopen tot 225 euro per jaar per kind. Het is mogelijk dat meerdere kinderen in één gezin in aanmerking komen voor een bijdrage. De contributie van een sportver eniging wordt door het fonds rechtstreeks aan de vereniging uit gekeerd. Een bijdrage voor sport kleding bestaat uit sportwaarde- bonnen voor één van de aangeslo ten sportwinkels. Het is voor ouders niet mogelijk hun kind zelf aan te melden. Dit gaat bijvoor beeld via school, de desbetreffen de sportvereniging of Jeugdzorg. De gemeente Middelburg heeft de regeling vorig jaar ingevoerd. www.jeugdsportfonds.nl VLISSINGEN - Om zes uur in de ochtend al trok ken de schoonmakers de Vlissingse binnenstad binnen, gewapend met brandslangen en stoomap- paraten. De gemeente Vlissingen is gisterochtend begonnen aan een schoonmaakactie in het cen trum. Als eerste waren de winkelstraten aan de beurt, waaronder de Lange Zelke en de Sint Jacobspassage. Maar ook de aanliggende straten worden grondig gereinigd. De schoonmaakactie is de aftrap van het project Intensivering Binnen stad-Schoon. Dat wil de binnenstad leefbaarder maken. En aangenamer om te winkelen. Hierna volgen schoonmaakacties in de Vlissingse wijken. Op 21 maart is de wijk Bossenburgh aan de beurt. foto Ruben Oreel Z££UWS£ Tip? redactie@pzc.nl Dat Schouwen-Duivelandse ge zin zag hem dagelijks voorbijko men met z'n viervoeter, die man uit de buurt. 'Man met hond', werd-ie al snel genoemd. Toen de heer des huizes in het ca fé kreeg te horen dat 'die man met die hond uit jouw buurt' was overleden, vond zijn vrouw het wel zo fatsoenlijk om even een condoleanceberichtje bij de getroffen familie in de bus te gooien. Ze was bijna op haar bestem ming, toen ze abrupt stilhield. Voor haar neus stond 'man met hond' nietsvermoedend de tuin te schoffelen. Er bleken nog een heleboel andere 'mannen met hond' in de buurt te wonen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 19