'Een film waar je niet in wil zitten' Australiërs bang voor nieuwe bosbranden 1 O Vrijdag 27 februari 2009 PZC Zeventig mensen vorig jaar beveiligd door rijksoverheid. door Jan Salden Bedreigingen van publieke figuren zijn aan de orde van de dag. Soms zijn de dreigementen zo ernstig dat persoonsbeveiliging nodig is. Alleen al het afgelopen jaar gebeur de dat minstens honderd keer. 'Hé, wat leuk', denkt Roda JC-voor- zitter Servé Kuijer nog als hij tij dens de uitwedstrijd tegen Willem II wordt toegezongen door zijn ei gen aanhang. Maar als het gezang van de supporters even later tot hem doordringt, maakt de trots gauw plaats voor ontreddering. De fans eisen Kuijers vertrek. In hun ogen kan hij geen goed meer doen, sinds hij zich heeft uitge sproken voor een fusie met het ri valiserende Fortuna Sittard. In de weken die volgen verhardt de sfeer. Roda-aanhangers probe ren Kuijer op de tribune op te zoe ken. Foto's van diens huis verschij nen op internet. Bij Fortuna-collega Hans Erkens gaan de ramen aan diggelen. Tij dens een gesprek met politie en justitie krijgt Kuijer door hoe ern stig de situatie is. „De dreiging bleek niet alleen van de suppor ters te komen, maar ook uit ande re hoek. Groepen mensen uit be paalde wijken hadden het op ons voorzien." Roda JC huurt beveili gers in die 24 uur per dag voor Kuijers huis posten. „Je komt in een film terecht waar je niet in wil zitten. Je kijkt voort durend over je schouder. Het neemt je leven over." Die prijs wil Kuijer niet betalen. Vlak voor de Kerst maakt hij zijn aftreden bekend. Bedreigingen aan politici, bestuur ders en andere publieke figuren j zijn aan de orde van de dag. Denk aan toenmalig burgemeester van Schouwen-Duiveland, Jack Assel- bergs. In de meeste gevallen blijft het bij een enkele haatmail. Maar soms zijn de dreigementen zo ern stig dat beveiliging noodzakelijk is. In Nederland moet een persoon of diens werkgever in eerste instantie zelf voor bewaking zorgen. Als dat niet (meer) lukt, is de politie aan zet. Daarnaast is er de Dienst Konink lijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), die verantwoordelijk is voor het bewaken van personen met een 'bijzondere functie in de democratische rechtsorde'. De DKDB bewaakt 22 mensen perma nent, onder wie acht leden van het Koninlijk Huis en veertien po litici en andere prominenten. Daar naast deed de dienst vorig jaar 122 incidentele opdrachten; bij de helft gaat het om bedreigde men sen. Niet alleen politici en andere pu blieke figuren kunnen met beveili ging te maken krijgen. Ook het be drijfsleven kampt soms met serieu ze bedreigingen. Uit een rondgang langs de belangrijkste particuliere aanbieders van persoonsbeveili ging blijkt dat zij vorig jaar ten minste 35 keer werden ingescha keld, ongeveer even vaak als in voorgaande jaren. „Slachtoffers zijn niet alleen cap tains of industry", zegt directeur Hans Slaman van het bureau ISP in Lelystad. „Je moet eerder den ken aan een medewerker van een woningcorporatie die wordt be dreigd door een huurder die uit zijn huis is gezet. Of een hoofd per soneel dat het aan de stok heeft 'Pas in het hoogste niveau zijn de beveiligers zichtbaar aanwezig' met een ontslagen werknemer." Bedreigingen variëren volgens Sla- man van 'Ik zoek je kinderen op' tot 'Ik schiet je dood'. Persoonsbeveiliging betekent niet automatisch de inzet van lijfwach ten, zegt Slaman. „Dat stellen we het liefst zo lang mogelijk uit." Zo als de DKDB verschillende bewa kingsniveaus onderscheidt, doet ISP dat ook. In het laagste niveau ligt de nadruk op adviezen, bij voorbeeld hoe iemand het beste zijn auto kan parkeren. In het tweede niveau is er sprake van een vorm van persoonsbeveiliging die de buitenwereld niet ziet. Pas in het hoogste niveau zijn de beveili gers zichtbaar aanwezig. „Daarmee geven we bewust een boodschap af Dat het geen zin heeft iets te proberen." De markt voor persoonsbeveili ging nam vooral na de moord op Pim Fortuyn een vlucht, maar de rek is er inmiddels uit. Opleidings bureau RJ Security, dat sinds 2001 zo'n 150 beveiligers opleidde, is daarmee gestopt. „De markt is ver zadigd", zegt directeur René Jan sen. Ook de DKDB constateert een 'be trekkelijke rust'. „Maar de tijdgeest is onvoorspelbaar", aldus Dick Pijl, hoofd van de dienst. Vandaar dat de DKDB nog negentig extra bevei ligers wil aannemen. „Dan kun nen we alle scenario's aan. Nu Beveiliging Beveiliging van bedreigde per sonen is in beginsel een verant woordelijkheid voor het lokale bestuur. Bij personen en instan ties met 'een bijzondere func tie in de democratische rechts orde' zorgt de rijksoverheid voor beveiliging. Deze perso nen, gebouwen en diensten staan op de 'limitatieve lijst' van de Eenheid Bewaken en Beveiligen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrij ding (NCTb). - Op de lijst staan standaard le den van het Koninklijk Huis, ministers en Kamerleden. Ande re personen kunnen aan de lijst worden toegevoegd, zoals in het verleden gebeurde met strafpleiter Bram Moszkowicz na een anonieme doodsbedrei ging aan diens adres. - Een overweging die kan mee spelen om iemand aan de lijst toe te voegen is dat de per soon in kwestie niet zelf voor zijn eigen beveiliging kan zor gen en ook geen werkgever heeft die dat kan doen. - Een andere reden kan zijn dat de persoon in kwestie zich re gelmatig in verschillende poli tieregio's begeeft. Personen op die lijst staan er in principe tij delijk. Als de dreiging af neemt, wordt de beveiliging af gebouwd en uiteindelijk - met stille trom - opgeheven. ook, maar met hulp van andere po litiediensten." Om het tekort weg te werken mikt de DKDB op een andere doelgroep. Werd voorheen vooral geworven bij politie en De fensie, nu komen ook burgers in aanmerking. Dat past bij de veran dering van het vak, zegt Pijl. „Het gaat niet meer alleen om fysiek be waken, maar om inlichtingen werk. Inschatten wanneer de risi co's het hoogst zijn. Dat kan een goed opgeleide burger net zo goed als een politieman." Rampen zetten onbezorgde Australiërs aan het denken. door onze correspondent Arjen Zegers SYDNEY - In het zuiden van Austra lië vreest men voor het uitbreken van nieuwe bosbranden, vanwege aanhoudende hitte en harde wind. Australiërs leggen steeds vaker het verband met klimaatverandering. De afgelopen dagen zijn er nieuwe doden geteld als gevolg van de erg ste branden uit de geschiedenis, de teller staat al op 210, en het in kaart brengen van de menselijke el lende zal nog weken kosten. Ook heerst er zorg dat er nieuwe bran den uitbreken als gevolg van aan houdende hitte. Bij het evalueren van de catastrofe wordt meer dan bij eerdere natuurrampen een kop peling gelegd met klimaatverande ring. Het Australische-continent -lijkt al Australiërs moeten meer klimaatbewust worden. hard geraakt te worden door de wereldwijde klimaatverandering: tegelijk met de bosbranden in het zuiden, waren er grote overstro mingen in het noorden. Langzaam dringt tot mensen door dat de onbezorgde Australische le vensstijl - no-worries:-maak-je-niet foto Dean Sewel/GPD druk en geniet - gepaard gaat met een hoge C02-productie die de kli maatverandering versnelt. Austra liërs, blijkt uit onderzoek, gebrui ken hun auto de helft van de ke ren voor ritjes van minder dan vijf kilometer. Hun consumptiepatro nen worden steeds 'Amerikaan- ser'. Overal verrijzen enorme win kelcentra, waar klanten in grote au to's naartoe rijden. Fastfood rukt op, en Australiërs horen nu tot de dikste mensen ter wereld. Tim Flannery, een milieuweten schapper aan Macquarie university in Sydney, constateerde na de branden: „De bosbranden zijn een dodelijke herinnering aan het feit dat we de klimaatverandering moeten tackelen. Laten we hopen dat deze ramp Australiërs aan het denken zet over hun klimaatver- vuilende gewoontes." Klimatoloog Andy Short, werk zaam aan de universiteit van Syd ney, ziet wel dat de eerste stappen worden gezet in de richting van meer duurzaamheid. Er komt aan dacht voor openbaar vervoer en nieuwe woningen zijn milieuvrien delijker, zegt hij. Short was on langs drie maanden in Nederland, en werd getroffen door de kwets baarheid van beide landen voor klimaatverandering. „Het illus treert dat er wereldwijde samen werking nodig is om dit probleem aan te pakken. Burgers in Australië en Nederland moeten daarin nog heel veel stappen zetten." Penny Whetton, onderzoekster aan liet centrum voor Australisch weer- en klimaatonderzoek (CAW- CR), stelt dat de recente catastro fes door menselijke invloeden in de hand wordt gewerkt. Ze voor spelt meer rampen: „De opwar ming van de aarde gaat door, en in delen van Australië betekent dat meer hittegolven en droogte, dus meer bosbranden." Toch is de officiële Australische kli maatambitie een stuk minder groot dat bijvoorbeeld die van de Europese Unie. De Australische kli maatminister Penny Wong vindt een te drastisch schema van C02-reductie economisch onver antwoord. „Het vernietigt Australi sche banen, die verdwijnen naar landen die geen C02-beleid willen voeren." PW-voorman Geert Wilders wordt vierentwintig uur per dag beveiligd. archieffoto Evert Jan Daniels/GPD

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 10