Rust, structuur en positieve aandacht Pandjes wet is verouderd Bekendmaking PZC Maandag 16 februari 2009 9 Zorgorganisatie zoekt gastgezinnen voor kinderen met adhd. door Nadia Berkelder middelburg - Wie neemt er nou vrijwillig een hyperactief kind in huis? En dan nog wel in het week end, net op het moment dat er tijd is voor ontspanning? Die men sen zijn er, denken ze bij zorgorga nisatie Quo Vadis. De organisatie zoekt die gastgezinnen voor logeer- opvang van kinderen - om te be ginnen - in Zeeland. „Op dit moment worden kinderen met adhd, of bepaalde vormen van autisme, opgevangen in vakan- tiegroepen", vertelt Derk Nijkamp. „Maar vaak tegen te hoge bedra gen. Wij denken bovendien dat het voor die kinderen beter is om in een kleinschaliger omgeving bij een gastgezin te zijn dan in een groep op een vakantiepark." Gewoon logeren in een gezin dus. Het gaat om weekend- of vakantie- opvang, de kinderen komen af en toe een paar dagen langs, zodat hun ouders kunnen ontspannen of extra aandacht kunnen beste den aan hun andere kinderen. Hoe vaak ze komen logeren, is af hankelijk van de behoeften van het kind en de ouders en de moge lijkheden van het gastgezin. „Er zijn heel veel gezinnen die iets nuttigs willen doen", zegt Nij kamp. „Het opvangen van kinde Een jongetje met adhd rent door het huis. ren kan voor je gezin een verrij king betekenen." „Je kunt geld overmaken naar een goed doel in Afrika", zegt coördina tor Elisabeth Hijweegen. „Maar sommige mensen zoeken het dich terbij. Die willen een kind eefl warme en gezellige plek bieden." Iedereen kan zich aanmelden, maar niet iedereen die zich aan meldt, kan ook gastgezin worden. „Het is zeker niet voor iedereen weggelegd, daarom hebben we ook een screening. We kijken goed foto Merlin Daleman of mensen het wel aankunnen." Daarnaast moeten mensen naar de gemeente voor een verklaring omtrent gedrag. Verder stelt Quo Vadis geen eisen. Mensen die kin deren hebben, kunnen zich aan melden, maar ook mensen die al leen wonen. „In principe kan ie dereen het", zegt Nijkamp. „Maar je moet wel zelfinzicht hebben", vult Hijweegen aan. „Mensen moe ten ook kunnen aangeven als het niet gaat." De gastouders krijgen een onkostenvergoeding. „Die is ruim genoeg", vindt Nijkamp. -„Maar je wordt er niet rijk van." De kinderen hebben vooral rust en structuur nodig én positieve aandacht. Voor de ouders van de kinderen is het vaak een opluch ting dat het kind een tijdje weg is. „Zo'n kind vraagt vaak veel aan dacht van ouders, broertjes en zus jes. Een weekend weg geeft de ove- 'Die logeerpartijen kunnen nét voorkomen dat kinderen het huis uitmoeten' rige gezinsleden tijd om even aan elkaar toe te komen", vertelt Nij kamp. Voor het kind zelf is het ook goed. „Positieve aandacht doorbreekt de spiraal van negatie ve reacties waarmee zo'n kind te maken krijgt. Die logeerpartijen kunnen nét voorkomen dat een kind het huis Uit moet." Quo Va dis werkt met kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan. „Kin deren die wat meer aandacht no dig hebben", zegt Hijweegen. „Maar wel kinderen die in een nor maal gezin kunnen functioneren." www.weekendvakantieopvang.nl Sieraden in plastic doosjes bij een Gemeentelijke Kredietbank. foto GPD Critici pleiten voor meer toezicht op particuliere lommerd. door Aly Knol DEN HAAG - 'Wildvliegers' noemt Tweede Kamerlid Hans Spekman (PvdA) ze: commerciële pandhui zen met namen als Cash Conver ters en Used Products. Spekman en CDA-collega Liesbeth Spies ma ken zich zorgen over de woeker rentes bij particuliere pandhuizen. Die kunnen oplopen tot zo'n 20 procent per maand. Ter vergelij king: de enige resterende gemeen telijke pandhuizen, in Amsterdam en Den Haag, berekenen rond 1,3 procent. De Pandhuiswet uit 1910 zegt niets over maximale renteta rieven en toezicht ontbreekt. Spek man: „Er wordt misbruik gemaakt van mensen in een kwetsbare posi tie." De behoefte aan snel geld is groot, weet Jaap Rensen van Cash Con verters Nederland. „Laatst kwam er een vrouw met een kindje, die 20 euro nodig had om Pampers te kopen. Maar gelukkig is dit soort gevallen zeldzaam." Rensen wil binnen vijfjaar het aantal vestigin gen uitbreiden van de huidige ze ven tot dertig. Hoewel de in- en verkoop van goederen de kernacti viteit is, maakt intussen 70 pro cent van de klanten gebruik van het 'buy back-systeem'. Ze mogen hun goederen tot twee maanden na verkoop terugkopen. Rensen bestrijdt dat hij woekerren tes rekent. „Het is vergelijken van appels en peren. De gemeentelijke pandhuizen nemen alleen waarde vaste goederen aan als goud en zil ver. Wij accepteren ook laptops, cd'tjes of televisies." Een renteta rief van 20 procent is volgens Ren sen nodig om waardeverminde ring, opslag, verzekering en perso neelskosten te dekken. Bij het Haagse Pandhuis, onder deel van de Gemeentelijke Krediet bank, kwamen voorheen 180 nieu we klanten per maand. Sinds eni ge tijd ligt dat aantal ruim boven 'De voorwaarden van de commerciële pandjeshuizen vind ik niet zo netjes' de 200, aldus GKB-hoofd Jan van der Hulst. Per jaar gaat het om zo'n 100.000 beleningen. Bij het Pandhuis wordt 95 procent van de panden teruggehaald. De rest wordt elf keer per jaar bij opbod geveild. Is de opbrengst groter dan de schuld was, dan krijgt de vroe gere eigenaar het verschil betaald. Van der Hulst betreurt het dat mensen naar particuliere pandhui zen gaan. „De voorwaarden die zij hanteren, vind ik niet zo netjes." Hij stelt dat ze vaak lager taxeren dan het Pandhuis, dat over offi ciële taxateurs beschikt, en dat ze bij verkoop het overschot in eigen zak steken. Met Spekman en Spies bepleit ook hij aanpassing van de Pandhuiswet. Die geldt niet voor geleende bedragen boven 25 gul den, oftewel 11,34 euro nu. In 1910 golden hogere bedragen als zakelij ke. transactie. Van Hulst: „Het is wenselijk dat bedrag te schrappen. Ook de rente en overschotten moe ten goed worden geregeld." Het ministerie van Financiën over legt met alle betrokken partijen. Spekman gaat ervan uit dat de nieuwe wet medio april dit jaar in de Tweede Kamer komt, waarna nog de Eerste Kamer en de Raad van State wachten. Dit betekent dat de van kracht kan zijn in 2010. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Standpunt minister V&W en VROM N61 Kanaalkruising Sluiskil Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van de Tracéwet heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat mede namens zijn ambtsgenoot van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) een standpunt bepaald inzake de trajectnota/MER N61 Kanaalkruising Sluiskil. Voor het project N61 Kanaalkruising Sluiskil is tot nu toe een deel van de tracéwetprocedure doorlopen. De nu te nemen stap in deze procedure is het standpunt, dat is gewoonlijk de keuze voor een van de onderzochte tracés. Voor het project N61 Kanaalkruising Sluiskil komt het standpunt er echter op neer dat de Minister ervoor kiest om nietverdertegaan met deze procedure. De reden daarvoor is dat met de provincie Zeeland is afgesproken dat zij de bouw van de Kanaalkruising Sluiskil en de voor bereiding daarvan geheel voor haar rekening zal nemen. De gemeente Terneuzen zal daartoe in samenwerking met de provincie Zeeland een bestemmingsplanprocedure starten. De tekst van het bovengenoemde standpunt ligt van 17 februari 2009 tot en met 30 maart 2009 ter inzage op de volgende locaties: - het gemeentehuis Terneuzen (balies vestigingen in Axel, Sas van Gent en Terneuzen); - het informatiecentrum van de provincie Zeeland in Middelburg; - Rijkswaterstaat Zeeland in Middelburg; - de ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, beide in Den Haag. Voorvragen en/of nadere informatie kunt u contact opnemen met Hans Koevoets (projectleider) of PieterTon, telefoon 0118 -.62 20 00. Het standpunt is te downloaden van de website www.kanaalkruisingsluiskil.nl of op te vragen bij Rijkswaterstaat Zeeland, telefoon 0118-62 20 00.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 9