van scabreuze grappen tonpraoters Leutvierders draaien warm in Hengstdijk het leven Gouden Jirizaag voor landschap Revivescentie nekt schrijvers z pzc Maandag 16 februari 2009 15 Theodorus den Delver: Juf Diana praat zo hard dat het lijkt dat ze les Gel Sassee heeft als bastaarddochter van wijlen prins Bernhard moet geven in Steen, terwijl ze zelf nog in Nieuw-Namen is. Perkpolder geërfd en wil er iets goeds mee doen voor de streek. Het 26e Hulster Buut- reednersfestival gaat de annalen in als een van de betere. Alle tonpraoters, óók de twee nieuwkomers waren uitstekend op dreef. door René Hoonhorst Wie en wat er op de hak wordt geno men op het Hulster Buutreednersfesti- val blijft altijd geheim tot de prao- ters daadwerkelijk in de ton staan. Sommige onderwerpen lijken ech ter onontkoombaar, omdat 'eel Ulst' er over jeremieert. Maar 'zekere' onderwerpen als de Zeeuws-Vlaamse vlag en de Bier kaaistraat kwamen er afgelopen weekeinde redelijk bekaaid af Bei de onderwerpen werden belicht, maar kregen minder aandacht dan verwacht. De 'muur' in de Bier kaaistraat (het nieuwe apparte mentencomplex) werd door geen der tonpraoters omvergetrokken. Maar verschillende buutreedners spraken wel de verwachting uit dat Hulst nog behoorlijk moet vechten tegen de Bierkaai alvorens de plannen zijn verwezenlijkt. De Zeeuws-Vlaamse vlag leek ver geten te worden totdat de laatste tonpraoter er uiteindelijk fier mee wapperde. Jopie den Pillendraaier vond dat Hulst er mooi uitsprong op de vlag. Het gele vlak met de Hulster leeuw is net zo groot als de golfjes van Sluis en Terneuzen bij elkaar. De 75-jarige nestor van de ton praoters had als geboren Hulsten aar - den Pillendraaier woont al een half leven 'op Klooster' - geen moeite met erotische toespelingen op de afbeelding van de leeuw in het Zeeuws-Vlaamse wapen. Maar het zat hem niet helemaal lekker dat het geslacht van de leeuw enigszins onder de Terneuzense golven schuil ging. „We moeten er als Hulstenaars natuurlijk niet aan denken dat die van Terneuzen met onze kloten gaan spelen." Den Pillendraaier was niet de eni ge die een wat scabreus onder werp aansneed. De meeste ton praoters repten over - al dan niet vermeende - seksuele gewoonten en afwijkingen van hen zelf, de Hulstenaar in het algemeen of be kende plaatsgenoten als kapper Berni Ottjes. Het publiek - naast burgemeester en wethouders en hun dames een dwarsdoorsnede van de Hulster be- Presentator Sloeber van Fiel van Camiel verrast in diverse gedaantes met actuele grappen en grollen. volking - riep wel eens ooohhh of aaahhh, maar toonde zich geen en kele keer echt geschokt. De beken tenis van prins Bernhard (in een filmpje) dat Gel Sassee zijn derde bastaarddochter was, bracht slechts een lachsalvo te weeg. Zo als meestal vielen de sneren naar gemeentebestuurders ook in goe de aarde. Wethouder Fons Dobbe laar en zijn voorganger Toon Maas moesten het het meest ontgelden. Opmerkingen over het zoetge vooisde stemgeluid ('juffrouw Dia na praat zo hard dat het lijkt alsof ze les moet geven in Sint jansteen, terwijl ze zelf nog in Nieuw-Na- men is') van wethouder Van Dam me waren getuige algehele hilari teit voor velen herkenbaar. De uit leg van Toon van Peet Vink over de onverwachte coalitievorming - 'Frank van Driessche koos eieren voor zijn wachtgeld' - was voor veel aanwezigen een echte onthul- ling. Den Pillendraaier, Sieske de Fliereflui ter (voor de gele genheid de Ballen- gooier), 't Kakke- nestje en iets minder oude rotten als 't Holle Vat, Toon van Peet Vink en Gel Sassee waren goed op dreef. Verrassend én verheugend was dat de nieuwelingen Theodor us den Delver en Sloeber van Fiel van Camiel moeiteloos bij hen aan leken te sluiten. Sloeber, die in de huid van vijf herkenbare stereo type bewoners en bezoekers van het Land van Hulst kroop, was als presentator niets minder dan een openbaring. foto Peter Nicolai HENGSTDIJK - De kop is er een week voor carnaval echt losbarst af Zaterdag kwamen leutvierders al goed aan hun trekken bij carna valsactiviteiten in Hengstdijk, Graauw en Hulst. In Hengstdijk trok, dankzij de in spanningen van wagenbouwersver eniging De Polderjongens, traditio neel de eerste optocht door de stra ten. Vanaf de plaatselijke basis school sloot een bont gezelschap van vooral kinderen zich achter een dweilband aan. De jeugd beeldde onder meer televisiehel den uit. De kleine Mega Mindy's en Piet Piraten hadden dolle pret en zorgden voor een kleurrijk schouwspel. Inspelend op Valen tijnsdag deelden twee smurfjes hartensnoepjes uit. Met de tekst 'veel liefs van de Valentijnsmurf- jes' ontroerden de kleine harten brekers het publiek. De prinsen en raden van elf uit Lamswaarde, Os- senisse, Vogelwaarde en Klooster- zande gaven allen acte de presen ce. De prinsenwagen van de Kloorianen sloot de stoet af. Bij het feest in de Schuur vermaakte een fakir de kinderen. In Hulst vierde de vereniging van ouders van kinderen met een ver standelijke beperking met haar le den carnaval in het gemeenschaps centrum Den Dullaert. Prins Caro- lus ging de Hulster Vossen voor -in de eerste polonaises. De Djerken uit Graauw zongen zich schor tij dens het songfestival. Uitslag stoet Hengstdijk: De muis winnaar individuelen; De Valen- tijnsmurfjes winnaar duo's; De Füntoppers winnaar groepen. Vooral kinderen geven kleur aan de traditioneel een week voor carnaval plaatsvindende optocht in Hengstdijk. foto Peter Nicolai uit Roosendaal) beiden al in West- dorpe, maar de vlam sloeg in 1947 echt ove'r tijdens het carnavalsfeest in Sas van Gent. Twee jaar later trouwden ze. Wat hen het meest kenmerkt, is hun lust in het leven en hun blijdschap met elkaar, me moreerden vele receptiegangers. Johannis werkte eerst als landarbei der in de buurt van zijn woon plaats. Later ging hij aan de slag in de textielfabriek van Sas van Gent. Na het faillissement van die fa briek schoolde hij zich om tot gra ficus bij de intussen ook verdwe nen drukkerij Vink (Rotadruk) in Axel. Toke runt het huishouden en houdt het huis nog zelfstandig aan kant, Johan klust in de sier- tuin en helpt op het kerkhof. Sa men wandelen en fietsen ze nog al tijd hele afstanden. nieuwvliet - De Stichting Land schapsbeheer Zeeland reikt zater dag 21 februari de Gouden Jirizaag uit aan een vrijwilliger die zich 'on misbaar heeft gemaakt' voor het beheer van het (Zeeuws-Vlaamse) landschap. De uitreiking vindt plaats tijdens de jaarlijkse vrijwilligersdag, die wordt gehouden op het landgoed De Morelleput bij Nieuwvliet. Vrij willigers knotten wilgen, zetten meidoornhagen af en planten of snoeien hoogstamfruitbomen. Ook kunnen ze deelnemen aan ex cursies en workshops, opdat ze die dag ook wat leren over landschaps beheer en nader met elkaar kennis maken. Om dat laatste te bevorde ren, kunnen ze zich ook uitleven in Vlaamse volksspelen. Gebiedsgerichte Aanpak West Zeeuwsch-Vlaanderen G G A WestZccuwsch-Vhunuicren De Gebiedscommissie West Zeeuwsch-Vlaanderen vergadert op woensdag 18 februari vanaf 19.30 uur in het kantoorgebouw van het Projectbureau Zwakke Schakels, Veerhaven 5 te Breskens. U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen. De onderwerpen die aan bod komen: Stand van zaken midtermreview; Ontwerp waterbeheerplan; Plan van aanpak recreatienatuur 's-Gravenpolder; Inrichtingsplan 1- fase dijkherstel De vergaderstukken zijn te raadplegen op onze website en liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis te Oostburg en de openbare bibliotheken te Breskens, Oostburg, Sluis en Aardenburg. Aan het begin van de vergadering heeft u de mogelijkheid kort uw mening te geven over de onderwerpen die aan de orde komen. Kijk voor meer informatie op www.gebiedsgerichteaanpak.nl sluis - In het belfort van Sluis meldden zich zaterdag 69 deelne mers voor de voorselectie van het Groot Nederlands Dictee 2009. Miniemen, oudere scholieren, lief hebbers en specialisten waagden zich aan de test die voornamelijk bestond uit meerkeuzevragen en het onderstrepen van foute woor den in zinnen. Iemand die weet wat een kakemo no (Japans schilderij) is, zal dit vaak juist spellen maar of revives centie helpt om zwoegende deelne mers tot leven te wekken? De Bres- kense taaifanaat Rein Leentfaar eindigde in Sluis bij de specialisten op de tiende plaats en denkt geen kans te maken op de finale van het Groot Nederlands Dictee op 21 maart in het Vlaams Parlement.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 63