PZCIs Nogmaals in de bres voor Spuikom Twee ouderen beroofd met wisseltruc en bij pinautomaat ZEEUWS-VIAANDEREN 17 14 en 15 Open dagen ROC Westerschelde trekken ruim 1200 bezoekers Muziek, levende standbeelden en snert geven rommelmarkt net dat beetje extra Topkoks verzorgen diner op zestig meter hoogte Maandag 16 februari 2009 Publiek verbloost niet van scabreuze grappen tonpraoters Tip? zeeuws-vlaanderen@pzc.nl Spuikombewoners doen nog één keer beroep op Terneuzense raad. door René Hoonhorst PHILIPPINE - Voordat ze naar de Raad van State stapt, wil de Vereni ging Bewonersbelangen Spuikom park nog één keer proberen de Ter neuzense gemeenteraad te overtui gen. De gemeentebestuurders kun nen er nu nog voor zorgen dat het Spuikompark niet wordt verkwan seld aan een woonzorgcentrum, meent de vereniging. De raad heeft; zich om de tuin laten leiden en/of het bos in laten sturen door corporatie Woongoed en burge meester en wethouders van Ter- neuzen, willen de Spuikombewo ners aantonen in een acht pagina's tellende brief. De raad 'vergat' onder meer dat het beleid van zowel Rijk als pro vincie er op is gericht essentieel dorpsgroen als het Spuikompark te behouden of - als het even kan - uit te breiden. Bovendien schrapte de voormalige gemeente Sas van Gent al eind 2001, dik een jaar voor de herindeling, alle ideeën voor woningbouw in 'het enige openbare park in Philippine'. De huidige gemeente Terneuzen kan dat niet zomaar naast zich neerleg gen, stelt de bewonersbelangenver eniging. Het park herbergt niet alleen grote natuurwaarden, maar is ook een belangrijke verpozingsruimte voor Philippinenaren en (restaurant)gas- pw De Vereniging Bewonersbelan- gen Spuikompark wil nog één keer proberen de raad Terneuzen te overtuigen geen woonzorgcen trum te bouwen in het park. ten van buiten. Op allerlei andere plaatsen, ook in de gemeente Ter neuzen, krijgt behoud van het groen de hoogste prioriteit. Het college schermt daarnaast regelma tig met het argument dat besluiten al door voormalige gemeentebestu ren vóór de herindeling zijn geno men. In het aan de raadsleden ver zonden epistel geeft de belangen vereniging een aantal (nog door de onlangs overleden oud-gemeen tesecretaris van Sas, Walter Zwar- telé, verzamelde) voorbeelden van de vermeende willekeur. Het gemeentebestuur hoeft zich volgens de Spuikombewoners hele maal niet in vreemde bochten te wringen. De noodzaak voor een Philippiens woonzorgcomplex moet opnieuw worden aange toond, want de vraag naar wonin gen voor dementerenden en ande re hulpbehoevende ouderen loopt terug, stelt de bewonersvereniging. Daarnaast zijn er andere locaties als het Ankerhof en het Spamixter- rein. Op het terrein van de voor malige palletfabriek is nu toch wo ningbouw voorzien en daar is nog immer een zorgcentrum in te pas sen, menen de Spuikombewoners. HULST - 1\vee bejaarde Zeeuws-Vla mingen werden zaterdag op klaar lichte dag het slachtoffer van bruta le diefstallen. Een 80-jarige man werd zaterda gochtend even na tienen beroofd bij een pinautomaat op het Haven fort in Hulst. De oude man had net meer dan honderd euro ge pind. Maar voor hij het geld uit de automaat kon halen, werd hij weg geduwd door een onverlaat, die het geld weggriste en er vandoor ging. Een 86-jarige man ui; Hoek werd zaterdag tegen de middag het slachtoffer van een wisseltruc. In de Langestraat in zijn woonplaats vroeg een onbekende hem of hij geld kon wisselen. De hoogbejaarde wisselde het ge wenste bedrag. Toen hij even later de inhoud van zijn portemonnee nog eens natelde, miste hij ruim honderd euro. De man voor wie hij wisselde, was intussen gevlogen. TERNEUZEN - Met ruim 1200 bezoe kers kijkt het ROC Westerschelde tevreden terug op de open dagen. Vrijdag en zaterdag presenteerden alle twintig opleidingen én diverse aan het ROC verbonden leerbedrij ven zich aan leerlingen in spe en hun ouders. In de centrale'hal en de leslokalen van diverse opleidingen toonden leerlingen en leerbedrijven vol overgave wat hun opleiding of werkplek te bieden heeft. Woordvoerster Gerdie Krijger is vooral tevreden omdat veel kijkers zich al direct inschreven voor het volgen van een opleiding. „Wellicht dat de huidige maat schappelijke toestand en de vraag naar geschoolde krachten mensen eerder over de streep trekt", aldus Krijger. BIERVLIET - Kerstmarkten zijn er al genoeg, concludeerden medewerkers van het Dorps huis Biervliet in 2007. Dus sloegen ze de kerst activiteit eind vorig jaar over, om in het voor jaar sterk terug te komen met een aantrekke lijke tweedehandsmarkt. De erwtensoep, de 'levende standbeelden' van de toneelvereni ging, onder wie Willem Beukelszoon, en gele genheidsbandje Twööpe (op een hoopje) ver hoogden de sfeer aanzienlijk. Behalve de ver kopers, waren ook de Nederlands hervormde kerk en de activiteitencommissie van het dorpshuis daar blij mee. Zij delen de op brengst en kunnen daardoor ook in de toe komst in Biervliet leven in de brouwerij hou den. foto Peter Nicolai

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 61