'Later AOW heeft geen zin' 200m2 Vrijlaten verdachten Weesp geëist Persoonsgegevens op internet ter inzage Prins weigert persgesprek SPUITCABINE Rijden na honderd pils en twee flessen wodka Nederlandse vrouw gaat voor carrièreman Ebbers wint Leids Cabaret Festival pzc Maandag 16 februari 2009 5 Hogere pensioenleeftijd heeft volgens econoom geen effect op crisis. amsterdam - Het verhogen van de AOW-leeftijd van 65 jaar naar 67 jaar helpt Nederland niet uit de economische crisis. Dat zegt eco noom Ward Romp op de site van de Universiteit van Amsterdam. „Het voorstel is om de AOW-leef- tijd vanaf 2011 elk jaar met een maand te verhogen. Op die ma nier is de 67 pas in 2035 bereikt. Er is geen enkele econoom die de cri sis zolang doortrekt. Ik heb daar om geen idee waarom de link wordt gelegd tussen de AOW-leef- tijd en de economische crisis." Voor langer vasthouden ontbreekt volgens advocaten rechtsgrond. weesp - De advocaten van de twee jongens die vastzitten voor bedrei ging van een school in Weesp gaan vandaag een verzoek tot vrij lating indienen. Dat hebben de raadslieden gisteren verklaard. Zij zullen de kinderrechter verzoeken de jongens vrij te laten uit de Am sterdamse jeugdgevangenis waar ze nu vastzitten. Beide twee juristen gaan met dit verzoek in tegen het besluit van de rechter-commissaris, die vrijdag meedeelde dat de jongens nog ze- Romp vindt dat de argumenten die worden gebruikt om de AOW-leeftijd te verhogen niet kloppen. „Een van de argumenten zou zijn dat zo de pensioenfond sen geholpen zouden zijn. Maar dat heeft geen direct effect. Met de ze maatregel nemen de verplichtin gen van de pensioenfondsen niet af en de bezittingen niet toe." Toch vindt Romp wel degelijk dat de AOW-leeftijd moet worden ver hoogd. „De economische crisis heeft het besef om de AOW-leef tijd te verhogen aangewakkerd. Het is nodig vanwege de vergrij zing, waar de huidige crisis niets mee te maken heeft." Andere lid staten van de Europese Unie voer den die maatregel jaren geleden in. ker twee weken vast blijven zitten. Hij zei hiertoe te hebben besloten omdat hij vreesde voor de veilig heid van de jongens als ze weer naar huis zouden gaan. De ver dachten zouden intussen op hyves al bedreigingen hebben ontvan gen. Toch willen de advocaten Sam Bharasingh en Lional Lalji dat hun cliënten weer naar huis mogen in afwachting van hun mogelijke ver volging. „Er is geen enkele grond om onze cliënten nog langer in be waring te houden", stelt Bhara singh. Zij treffen de jongens van middag en dienen daarna hun ver zoek in. Raadsheer Lionel Lalji liet zaterdag Een meerderheid van de bevol king (56 procent) staat open voor verandering binnen de AOW om de kosten in de hand te houden. Daarbij is het verhogen van de AOW-leeftijd favoriet bij de helft van hen. Bijna een kwart (23 pro cent) ziet meer in verhoging van de premie. Dat blijkt uit een enquête door TNS Nipo waarvan de uitkomsten gisteren bekend werden. Van de 1325 volwassen mensen die meede den aan de peiling, vond 44 pro- Door de financiële crisis moet de AOW-leeftijd worden verhoogd, zo wordt vaak gezegd. Econoom Romp vindt dat onzin, het effect zou pas in 2035 merkbaar zijn. al weten burgemeester Bart Horse- ling van Weesp te hebben gedag vaard om te getuigen voor de rech ter-commissaris. „Dan kunnen we zien wie de rechtsorde heeft ver stoord", verklaarde de advocaat. De jongens van respectievelijk 13 en 14 jaar oud zitten opgesloten omdat ze vorige week maandag te lefonisch een basisschool in Wee sp hadden bedreigd. Hen wordt verstoring van de rechtsorde ten laste gelegd. Bharasingh weet nog niet of hij zich zal aansluiten bij de dagvaar ding van burgemeester Horseling. Hij wacht eerst het antwoord van de rechter-commissaris op zijn ver zoek tot vrijlating af cent dat niet aan de oudedagsvoor ziening getornd*mag worden. On der gepensioneerden dacht 49 pro cent er zo over. Slechts 4 procent kiest voor een verlaging van de uit kering. Het vertrouwen in de regering is eind 2008 toegenomen. Meer dan de helft van de Nederlanders (55 procent) geeft de politiek in Den Haag een voldoende. In de zomer van vorig jaar was slechts 44 pro cent tevreden. Dat blijkt uit het Continu Onderzoek Burgerper spectieven van het Sociaal en Cul tureel Planbureau (SCP). Het gestegen vertrouwen is waar schijnlijk een gevolg van de moei lijke economische omstandighe den, stelt het SCP. den haag - Prins Willem-Alexan- der en prinses Maxima hebben vandaag geen persgesprek na het fotokwartiertje in het Oostenrijkse skioord Lech. De laatste jaren be antwoordde het paar na het pose ren met de kinderen steeds vra gen, maar dat'was volgens de prins geen recht. Het moet volgens hem ook geen automatisme worden. „Het was vorig jaar een puin hoop", verklaarde Willem-Alexan- der zijn weigering. De fotosessie verliep toen rommelig omdat rod delbladfotografen zich niet aan de afspraak hielden orn na de fotoses sie weg te gaan zodat het paar de pers te woord kon staan. SCHILDERSBEDRIJF VAN IWAARDEN voor alle spuitwerken (o.a. timmerwerk en industrie) Ampereweg 6 4338 PT Middelburg Telefoon 0118 64 0400 garderen - Een 20-jarige Pool, die naar eigen zeggen twee flessen wodka en bijna honderd biertjes had gedronken, is zaterdag in Gar deren aangehouden. Een agent zag hem slingerend rijden. De man had een alcoholpromillage van 2,5 en kon geen rijbewijs tonen. Zijn auto is in beslag genomen. AMSTERDAM - Nederlandse vrou wen vinden de 'carrièreman' het leukste type man. Dat blijkt uit een enquête onder duizenden vrouwen door datingsite Relatie- planet.nl. Ruim een derde van de vrouwen geeft de voorkeur aan een man die zijn leven wijdt aan zijn loopbaan. De levensgenieter bleef steken op 32 procent. Feest beesten hebben de voorkeur van maar een paar procent vrouwen. leiden - Maarten Ebbers uit Edam is zaterdag uitgeroepen tot de win naar van het 31ste Vara Leids Caba ret Festival. Het publiek koos ook voor hem. De jury noemde hem een goede energieke performer, die ook erg muzikaal is. „Hij scha kelt moeiteloos over van blueszan ger naar hardrocker en neemt al even moeiteloos het publiek mee in zijn absurde fantasiewereld." Het festival geldt als belangrijk po dium voor jong talent. Eerder won nen Najib Amhali, Lebbis 8c Jan sen, Sanne Wallis de Vries, Sara Kroos, Wim Helsen, lavier Guz man en Zak 8c As (met onder an deren Erik van Muiswinkel). den haag - Deelnemers van inter actieve websites zoals 'Je echte leef tijd', G0N0G0 en 'Waarde van je woning' hebben het recht inzage te krijgen in alle persoonsgegevens die van hen geregistreerd staan. Ook kunnen ze hergebruik van die gegevens op ieder moment la ten stopzetten. Dat meldt het College Bescher ming Persoonsgegevens in een reactie op het doorverkopen van de persoonsgegevens van 2,2 mil joen Nederlanders door mediacon cern Advance aan commerciële be drijven. Het concern verzamelt via de websites talloze intieme gege vens van deelnemers, waaronder seksuele voorkeuren en bet wel of niet lid zijn van een vakbond. De ze gegevens worden vervolgens doorverkocht aan bijvoorbeeld me dicijnfabrikant Pfizer van erectie pil Viagra. Volgens een woordvoer der van Advance gebeurt dit geano nimiseerd en met toestemming van de deelnemers. Alleen in uit zonderlijke gevallen worden te vens adressen meegestuurd. Dit bij voorbeeld wanneer deelnemers een gratis product zoals een boek kunnen krijgen. Het College Bescherming Per soonsgegevens liet dit weekeinde weten de zaak te onderzoeken. Deelnemers van de interactieve websites geven door het doen van een test persoonlijke informatie weg op grond waarvan commer ciële bedrijven hen kunnen bena deren. Voordat zij kunnen deelne men, moeten ze eerst akkoord gaan met een privacyovereen- komst. Volgens die overeenkomst geven deelnemers toestemming voor hergebruik van hun gegevens en het vastleggen van hun surfge drag op internet. Op dit moment tellen de websites van Advance 2,2 miljoen deelnemers. Belastingvoordeel geldt per jaar en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie Das Auto. Brandstofverbruik 6,0 - 6,3 L/100km (1L op 15,9 -16,7km), CO, uitstoot 138 -145 g/km. Wat 20% bijtelling op de Golf 1.4 TSI al niet oplevert. Dat is toch een mooi cadeautje.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 5