Andries Knevel biedt EO-leden excuses aan 'Statenlid heeft recht op 23 procent meer' Wilders weert pers bij toernee Soestdijk wordt na sluiting geen museum Man belt 293 keer met 112 Miep Gies honderd jaar f\ HOE! 4 Maandag 16 februari 2009 PZC Presentator zegt leden gekwetst te hebben met visie scheppingsverhaal. HILVERSUM - Andries Knevel biedt morgen in het omroepblad Visie de leden van de Evangelische Om roep zijn excuses aan. De EO-pro- minent stelt in een open brief dat hij mensen heeft gekwetst door op televisie het letterlijke schep pingsverhaal in twijfel te trekken. Zijn verklaring heeft in de achter ban van de omroep voor veel be roering gezorgd. De EO heeft zaterdag een bericht daarover in het Reformatorisch Dagblad bevestigd. „Als u gelooft in een schepping van zes dagen van 24 uur, krijgt u door mijn ac tie misschien het gevoel dat u nu niet serieus wordt genomen", schrijft Knevel. „Dat wil ik niet overbrengen, integendeel. Het gaat bij de schepping om iets heel groots waar ik me juist heel klein bij voel, maar waar ik wel vragen bij heb. Daar wil ik graag met ge loofsgenoten over spreken." Ook betuigt Knevel er spijt over dat hij de indruk heeft gewekt dat hij met zijn uitspraken een stand punt van de EO heeft uitgedragen. Dat is niet het geval, beklemtoont hij. „Het gaat om mijn persoonlij ke zoektocht. De missie van de EO is geschaad." De presentator betreurt het dat zijn uitlatingen afleiden van de kern van het geloof en vraagt ver giffenis aan de leden van de om roep. „Ik hoop dat u mij dit wilt vergeven en ik zie uit naar een ge zamenlijk proces van leren, ver wonderen en verdiepen in relatie met Hem." EO-directeur Lock stelt in een reac tie dat het doen van de uitlatingen door Knevel getuigde van een hoogmoedige houding. „Wij had den dat nooit zo mogen uitzen den." De omroep heeft besloten dat Kne vel geen dagvoorzitter meer zal zijn op een mede door de EO geor ganiseerd Darwincongres op 16 mei. pW Andries Knevel biedt de leden van de Evangelische Omroep verontschuldigingen aan voor de manier waarop hij op televisie inging op het scheppingsverhaal. DEN HAAG - De belangenorganisa tie van de provincies IPO (Inter Provinciaal Overleg) wü de Twee de Kamer onder druk zetten om de beloning van Statenleden deze week met 23 procent op te krik ken. De verhoging vloeit voort uit een advies van de commissie-Dijk stal over de rechtspositie van poli tieke ambtsdragers. „Een Statenlid PETER AMSTERDAM - Miep Gies, hier op archieffoto, is gisteren honderd jaar geworden. De vrouw die in de Tweede We reldoorlog de familie Frank hielp onderduiken in Am sterdam vierde haar verjaardag in stilte. Zij leeft nog in goede gezondheid op zichzelf in de hoofdstad. Media over de hele wereld besteedden aandacht aan haar hon derdste verjaardag. Mevrouw Gies liet gisteren weten al die aandacht overdreven te vinden, foto Steve North/AP krijgt met 12.433,63 euro bruto per jaar net zo veel als een raadslid in een gemeente met 40.000 inwo ners, maar is daarvoor wél 21 uur per week in touw. Hoewel er al ruim vijf jaar over wordt gepraat vreest de IPO dat het er niet van komt, nu de economische crisis mi nisters er vorige week al toe bracht om af te zien van salarisverhoging. DEN HAAG - Geert Wilders laat geen pers toe bij zijn eerste kiezers bijeenkomst vanavond in Wad- dinxveen. Hij vindt dat de bezoe kers vrijuit moeten kunnen spre ken. De aanwezigheid van came ra's en journalisten zou dat in de weg kunnen staan. Bovendien is het aantal aanmeldingen voor de PW-bijeenkomst zo groot, dat er voor is gekozen de achterban voor rang te geven. De PW ontkent dat de persboy cot is ingegeven uit vrees voor al te rabiate teksten uit het publiek. „We verwachten niet dat de men sen gekke dingen zullen zeggen", zegt een woordvoerder. Op de eerstvolgende bijeenkomst, in Ven- lo, zijn de media volgens hem wel welkom. De gemeente Waddinxveen neemt extra maatregelen om de PW-bij eenkomst zo goed moge- 3ONGE-N5, WANTROUW PE.Z-E1 C-IJFE-R-S Paleis krijgt na 2010 nieuwe functie als wetenschapsinstituut. DEN HAAG - Paleis Soestdijk gaat na 2010 definitief dicht voor het grote* publiek. Het krijgt een nieuwe functie als wetenschappelijk insti tuut. Onduidelijk is nog op welk gebied. Paleis Soestdijk wordt in geen geval een museum, aldus een woordvoerder van de Rijksgebou wendienst. Een openbare functie zit er voor Soestdijk niet in. „We willen niet dat het een hotel, conferentieoord, saunacomplex of partysalon wordt", zegt de woordvoerder. Ook een museum is volgens hem 'niet aannemelijk'. „We begrijpen wel dat veel mensen dit graag zou den zien, maar we hebben al een oranjemujeum, Paleis Het Loo." Het paleis krijgt een nieuwe be stemming als instituut. Dit kan zijn op het gebied van duurzaam heid, zoals water-, energie- of kli maatproblematiek of wetenschap of zorg. Een andere optie is een topmanagementsinstituut dat in het paleis kan worden gevestigd. Wat het precies wordt is nog onbe kend. De Rijksgebouwendienst voert daarover nog gesprekken met diverse partijen. Het paleis zou aanvankelijk van 2006 tot 2009 geopend zijn voor publiek. In die tussentijd zou er' door de Rijksgebouwendienst en de stuurgroep Herbestemming Pa leis Soestdijk een nieuwe bestem ming voor het paleis gevonden moeten worden. Dat is tot nu toe nog niet gelukt. Het kabinet heeft daarom besloten de openstelling van het paleis te verlengen tot eind 2010. Schrijfster Thera Coppens van de actiegroep 'Salve Soestdijk' die het in slechte staat van onderhoud ver kerende paleis tot museum wil ma ken, noemt het een 'hele domme beslissing'. „Zo'n historisch pand moet open blijven voor publiek." Ze hoopt dat de Rijksgebouwen dienst terug komt op het besluit. „Door de langere openstelling heb ben zij meer tijd om na te denken. We moeten de hoop nog niet op geven." Volgens haar wordt het pa leis wél een conferentieoord. Dat zou paleisdirecteur Jan Altenburg tegen haar hebben gezegd. Sinds de openstelling kregen circa 300.000 bezoekers een rondleiding in het voormalige woonpaleis van koningin Juliana en prins Bern- hard. Het is vooral geliefd onder ouderen omdat het_ herinneringen oproept aan het bloemendefilé dat daar tot 1980 jaarlijks plaatsvond. Dagelijks zijn er 24 rondleidingen met maximaal vijftien bezoekers per keer. De groepen mogen niet groter zijn omdat een aantal ruim tes te klein zijn om met meer men sen tegelijk doorheen te lopen. lijk te laten verlopen. Zo is al van af de middag in de omtrek van za lencentrum Het Trefpunt een par keerverbod van kracht. Burgemees ter Henk Roijers (WD) heeft de inwoners gewaarschuwd voor la waaioverlast. Hij verwacht onge veer veertig demonstranten, onder wie leden van de Antifascistische Actie. Zij hebben een speciaal voor de gelegenheid afgezet vak toege wezen gekregen. DEN BOSCH - Een 35-jarige Bossche naar is zaterdagochtend doorge draaid. Hij belde 293 keer met het alarmnummer 112. De man ging hiertoe over nadat een ambulance al naar de woning van zijn vrien din was gekomen om haar te on derzoeken. De vriendin had naar het oordeel van de ambulancebroe ders onduidelijke klachten en werd geadviseerd om naar de huis artsenpost te gaan als de klachten zouden aanhouden. Daar was de Bosschenaar het niet mee eens. Daarom begon hij met een beloffensief. Na 293 met de meldkamer bellen vonden ze het daar genoeg en werd de man door de politie opgepakt. Ook de aan houding leverde problemen op. Aanvankelijk beledigde en bedreig de hij de agenten. Daarna mishan delde hij ze ook. Toen de Bossche naar naar een andere kamer werd overgebracht, brak hij een arm van een agent. Kantoorinrichting van hoek tot hoek GOES - YERSEKE showroom T0113-57 29 07 Marconistraat 13 info@piethoekman.nl 4461 HH Goes www.piethoekman.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 4