je het beste uit een band weet te halen muzikant kunnen we naar de ideale akoestiek zoeken ze^tantkrHn postbode Middelburg spreidt asielzoekers B PZC Maandag 16 februari 2009 1 5 nieuwe studio in Heinkenszand. „Muziek opnemen is voorlopig een hobby, maar misschien ga ik dat in de toekomst een paar dagen per week doen. foto Willem Mieras bijna altijd wel een antwoord. Nijs- sen, zelf een muzikant in hart en nieren, heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in live-registraties. Dat betekent dat hij met een mo biele studio in zalen of openlucht concerten opnamen maakt. Hij verzorgde live-opnamen voor on der meer de bekende Zeeuwse band Champagne Charlie: Mr. Charlies Blues. „Die cd verkoopt best goed en dat is natuurlijk altijd leuk." Nijssen en Rentmeester ken nen elkaar van vroeger, uit de mu ziek. „Toen Jos tien jaar geleden stopte met zijn studio, begon ik net. In die tijd is er op technisch gebied wel het een en ander ge beurd. Ik heb die verandering mee gemaakt en kan die ervaring in de ze studio inbrengen." In de nieuwe studio huist alle wen selijke moderne techniek. In prin cipe wordt er digitaal opgenomen, omdat er dan met de computer schoonheidsfoutjes kunnen wor den weggepoetst. „Maar", zegt ]os Rentmeester, „het is ook mogelijk bepaalde partijen analoog op te ne men. Vooral voor gitaar is dat meestal mooier, vind ik." De opnameruimte is niet totaal geïsoleerd, zoals vroeger in veel studio's het geval was of nog steeds is. Als je dat doet, help je het laatste restje akoestiek in een ruimte om zeep, zeggen Nijssen en Rentmeester. „Daarom ligt er een tegelvloer in. Om het geluid naar smaak te kunnen dempen, maken we gebruik van losse isola tiepanelen die naar believen aan de wand kunnen worden gehan gen of op de grond kunnen wor den gelegd. Zo kun je voor elke muzikant en band zoeken naar de ideale akoestiek." Rentmeester en Nijssen treden "desgewenst op als adviseurs bij op names. Vooral jonge bands met weinig studio-ervaring lopen nog al eens vast, omdat ze bijvoor beeld te veel noten of lijnen in een song willen stoppen. Of omdat er bij nader inzien iets schort aan de compositie. „Wij kunnen dat dan bijsturen. Meestal is minder meer." Rentmeester en Nijssen doen de komende maanden alleen proefopnamen om alle mogelijkhe den te ontdekken en na te gaan of er nog verbeteringen nodig zijn. „Formeel beginnen we pas na de zomer. De studio moet honderd procent in orde zijn." Damwanden Perrydok eerder de grond in VLISSINGEN - De damwanden voor de restauratie van het Dokje van Perry op het Scheldeterrein in Vlis- singen, worden eerder geslagen dan de bedoeling was. De gemeente had een wel heel gunstige inschrijving van aanne mers (de prijs is minder hoog dan begroot) en heeft daar nu een keu ze uit gemaakt. De uitvèrkozen aannemer hoopt het werk in april te kunnen beginnen. Omdat de damwanden gigantisch groot zijn, is het werk pas in het najaar afge rond. Daarna begint de restauratie. KOUDEKERKS - Dat honden en post bodes elkaar niet liggen, ervoer een 45-jarige Vlissingse zaterdag middag in Koudekerke. Zij was rond een uur of vier uur bezig met het bezorgen van post toen zij in haar bovenbeen werd gebeten door een loslopende hond. Omdat zij de hónd wilde ontwij ken door van hem weg te draaien, hield de postbode een pijnlijke heup over aan het incident in het Lange Weegje in het Walcherse dorp. MIDDELBURG - De gemeente Mid delburg werkt aan een nieuw asiel zoekersbeleid. Kernpunt daarin is dat asielzoekers straks niet meer aan de rand, maar in de stad wo nen, verspreid over enkele locaties. Volgens wethouder Albert de Vries is de gemeentelijke studie naar andere huisvesting van asiel zoekers in april klaar. Het nieuwe beleid moet in 201L ingaan. Het huidige contract tussen de ge meente en het Centraal Orgaan op vang Asielzoekers (COA) loopt in februari 2011 af De gemeente wil daarna een betere opvang van asiel zoekers, zegt De Vries. „Er is een kwaliteitssprong nodig bij de huis vesting. Het is niet meer verant woord dat we mensen op die ma nier laten wonen in de stad." Het is de bedoeling dat het asiel zoekerscentrum op het voormalig Arduinterrein bij de Stromenweg/ Koudekerkseweg in 2011 dichtgaat. Het terrein is bestemd voor wo ningbouw. De asielzoekers worden daarna gehuisvest in woningen op zo'n vijf locaties jn de stad. Op dit moment is Middelburg de enige Zeeuwse plaats met een asiel zoekerscentrum, behalve dan de tij delijke opvang van bijna vijftig mensen in Serooskerke (W). In Goes komt deze zomer een op vang. De Vries wil meer samenwer king met de andere Zeeuwse ge meenten en de provincie. Hij gaat uit van zo'n duizend asielzoekers plaatsen in heel Zeeland. „Goes wil naar 300 tot 350 mensen en Terneuzen denkt ook na over op vang. De andere gemeentes kun nen dan elk 25 tot 50 asielzoekers opvangen."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 31