Vrijwilligers voor de Laatste week breekt aan voor Het kost me Huichelen PZC De krant 5 weken voor 15 euro! 2 Maandag 16 februari 2009 PZC WIM KOFMAN Soms denk ik wel eens dat het toenemen van huichelarij een soort vooruitgang van onze beschaving is. Meer hui chelarij betekent in ieder geval dat men zich meer gaat schamen. Feitelijk betekent het echter geen verbetering. Vroe ger stelde men mensen terecht in een theater of op een po dium of men zette een verdacht persoon in een kooi op de markt. Iedereen kon het zien en het zijne ervan denken. Dat men nu in het geniep mensen martelt met gebruikmaking van allerlei verfijnde technieken, lijkt mij geen teken van zedelijke vooruitgang. Oorlog blijven we voeren. Politici hebben daar blijkbaar niet altijd echt moeite mee. Maar ze nemen niet zelf de wapens op. Ze gaan niet zelf 'Iedereen kon het naar het front'Ze noemen het iedereen Kon net wegsturen van jónge soldaten zien en het zijne naar een vreemd land liever een vredesmissie, ervan denken Dat het in een moderne oorlog steeds meer gaat om het ver moorden van gewone burgers, vergeet men ook maar liever. Of men zegt dat we ergens iets gaan opbouwen, terwijl het op de keper beschouwd gaat om het trotseren van bermbommen, sluipschutters en zelfmoordaanslagen. Het vervelende is wel dat je op den duur gaat denken dat politici altijd huichelen en liegen. Als politici bijvoorbeeld zeggen dat de criminaliteit af neemt, denkt men meteen aan het aanbrengen van veiligheids sloten en alarminstallaties. Als er geopperd wordt dat de zorg voor de patiënt of de student moet toenemen, dan zie je dat bijvoorbeeld ziekenhuizen of scholen juist gaan fuseren, met als gevolg dat er een grotere afstand ontstaat tussen de steeds meer zwellende top van managers en de mensen waar het ei genlijk om gaat. En als we van hogerhand de buikriem moe ten inhalen, krijgen we meteen ook tips om de vermogensbe lasting te omzeilen. Zo heb ik wel meer voorbeelden, maar ik mag dit stukje niet langer maken dan 300 woorden. Voor meer columns: www.pzc.nl/columns COLOFON pzc Park Veldzigt 35, Middelburg Postbus 91, 4330 AB Middelburg 0118- 43 4000 Uitgever/directeur Ad Verrest Hoofdredactie Peter Jansen pjansen@pzc.nl Arie Leen Kroon (adjunct) alkroon@pzc.nl Centrale redactie T: 0118- 43 4010 E: redactie@pzc.nl Redactie Walcheren Postbus 91, 4330 AB Middelburg T: 0118- 43 4050 E: walcheren@pzc.nl Redactie Bevelanden-Tholen Postbus 162, 4460 AD Goes T: 0113- 31 5670 E: bevelanden@pzc.nl tholen@pzc.nl Redactie Zeeuws-Vlaanderen Postbus 145, 4530 AC Terneuzen T: 0115- 64 5740 E: zeeuws-vlaanderen@pzc.nl Redactie Schouwen-Duiveland Postbus 80, 4300 AB Zierikzee T: 0111-45 4651 E: schouwen-duiveland@pzc.nl Advertenties VerkoopteamZeeland T: 0118- 43 4070 E: teamzeeland@bndestem-pzc.nl Business-to-business/de Ondernemer. Zorg Onderwijs. Educatie. Onroerend Goed T: 076- 531 2277 E: segmentteam@bndestem-pzc.nl Familieberichten: 088- 0139 999 Personeelsadvertenties: 055- 5388 000 Kleintjes: 0900- 6743 836 Krant niet ontvangen? Wijziging van uw adresgegevens? Gebruik maken van de vakantieservice? Abonnement opzeggen? Vul het formulier in op: www.pzc.ni/9ezersservice of bel: 088-013 99 10 Toets 1: bezorgklachten (vanaf 07.00 uur) Toets 2: informatie over uw abonnement Toets 3: informatie over LezersExtra Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur Zaterdag: 08.00 - 12.00 uur PZC Lezersservice Postbus 3229. 4800 MB Breda lezersservice@pzc.nl U kunt uw abonnement beëindigen tot uiterlijk vier weken voor het einde van de betaalperiode. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Abonnementsprijzen Maand 23,50 (acceptgiro n.v.t.) Kwartaal 66,25 (acceptgiro €69,25) Jaar €254,00 (acceptgiro €257,00) Auteursrechten Alle auteursrechten voorbehouden O Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant, onderdeel van Koninklijke Wegener NV. Publicatierecht beeldende kunst via Beeldrecht. Gegevensbescherming PZC is een uitgave van Wegener NV. Wegener legt van abonnees gegevens vast voor de uitvoering van de abonnementsovereënkomst. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van andere onderdelen van Wegener en zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op informatie van de PZC of indien u uw toestemming voor het gebruiken van uw e-mail adres wilt intrek ken, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij PZC Lezersservice. Zie ook het privacy statement op www.pzc.nl Veel scholen zijn dringend op zoek naar verkeersbrigadiers. Bij gebrek aan ouders staan nu vaak ook leerkrachten en kinderen te klaaroveren. door onze regioredactie Bij de Ravensteinschool in Vlissingen helpen de leer krachten voor, tussen en na de lessen de kinderen met oversteken. De school ligt aan de ene kant van de drukke Roose- veltlaan, de meeste kinderen wo nen aan de andere kant. En er wordt heel hard gereden in die straat, vertelt Remke Kroon. Op haar school moeten de docenten wel verkeersbrigadier spelen, want ouders of vrijwilligers die dat wil len doen, zijn er niet. Dus worden zij voor brigadier opgeleid. „De pauzes ben je deels kwijt, dus het is wel een extra last, maar het is te belangrijk om niet te doen. Kinde ren moeten veilig de weg over kun nen. We zouden liever ook nog mensen hebben die ze op de Bone- dijkestraat helpen, maar dat lukt niet." Jetty Stelling, sinds 1 januari coördinator van de landelijke stich ting Verkeersbrigadiers, weet dat dit geen uitzondering is. Hoe groot het probleem precies is, hoopt ze dit jaar uit te kunnen zoe ken. Een school mag pas een verkeers- brigade oprichten, als de gemeen te heeft vastgesteld dat er daadwer kelijk sprake is van een onveilige si tuatie. De Veerseweg in Middel burg bijvoorbeeld is zo druk, dat de oversteekplaats alleen onvol doende is voor de veiligheid van de kinderen, vertelt Marlies Rij nen van basisschool De Uilen- burch. „Er moeten mensen bij staan." In de nieuwsbrieven roept de school steeds ouders op om ver keersbrigadier te worden. Boven dien worden op De Uilenburch aan het einde van het schooljaar al tijd kinderen uit groep 7 opgeleid tot klaar-over. Als ze in groep 8 zit ten, helpen ze de jongere kinderen oversteken. „Dit systeem werkt", vindt Rijnen. Johnny Rottier is voorzitter van de verkeerswerkgroep van katholieke 'De pauzes ben je deels kwijt, maar het is te belangrijk om niet te doen' basisschool Inghelosenberghe in Sint lansteen. „De situatie in Sint Jansteen is werkbaar, maar zeker niet optimaal", zegt hij. Voor de oversteek aan de Wilhelminastraat beschikt de school op dit moment over een poule van zo'n 25 briga diers. Rottier: „We zouden er nog zeker vijf mensen bij willen heb ben. We streven naar één dienst per week per persoon, om het ook voor de vrijwilligers behapbaar te houden. We werken ook bewust alleen met volwassenen omdat de verkeerssituatie op de Wilhelmina straat ons daartoe dwingt." Rottier werkt bij depolitie in Terneuzen. Voorheen was hij gestationeerd in Hulst, waar hij in die periode ook de opleiding tot verkeersbrigadier verzorgde. In Breskens zijn onveilige situaties in de Dorpsstraat en aan het Mo lenwater. Begin december is actie gevoerd voor meer verkeersbriga diers, vertelt Peter Loonen, direc teur van de openbare basisschool in Breskens. Dat gebeurde met spandoeken en een 'staking'. Vrijdag wist Peter Loonen te mel den dat de actie vijf aanmeldingen had opgeleverd. „Maar dat is nog altijd veel te weinig om in de be hoefte te voorzien. De stichting Verkeersbrigadiers Breskens heeft nog zeker vijftien extra mensen nodig om alle diensten goed te kunnen regelen." Loonen zegt dat alweer aan een nieuwe wervingscampagne wordt gedacht. Op Schouwen-Duiveland wordt niet met brigadiers gewerkt. Bij de openbare scholen staan 'verkeers- maatjes' in de berm. Dat zijn pop pen in fluoriserende kleuren die een rode vlag omhooghouden. Op deze - op een kind lijkende pop pen - staat het woord 'slow'. Vol gens Ewald de Keijzer van het openbaar onderwijs zijn de scho len tevreden over deze verkeers- remmende poppen. In Goes en de omliggende dorpen wordt geen gebruik gemaakt van verkeersbrigadiers. Hoe dat komt: weinig gevaarlijke verkeerssitua ties. In het verleden waren deze helpers er wel, maar dat is tegen woordig niet meer nodig. door Ondine van der Vleuten Tanja van den Berg staat sinds twee jaar één keer per week te brigadieren aan de Bossenburghweg in Vlissingen. Een drukke weg. En het wordt al leen maar drukker, want aan alle kanten verrijst nieuwbouw. Alsof er al niet genoeg aanloop was voor de VSV, de school waarop haar zoon zit, het belendende postkan toor en de Gamma, die daar weer naast zit. „Ongelooflijk, maar de vrachtwagens met bevoorrading voor de bouwmarkt komen uitge rekend voorrijden als de school be gint of uitgaat." Haar zoon Thomas zit nu in groep zes. „Als hij straks van school gaat, mag een ander het vlaggetje over nemen. Dat maakt het ook moei lijk de brigades op peil te houden. Elk jaar vertrekken er wel men sen." Ja, ik neem de PZC en ontvang de eejste 2 weken gratis en neem aansluitend: een vast abonnement met automatische betaling van 66.25 per kwartaal (NA 14) een vast abonnement met betaling per accept van 69,25 per kwartaal {NAi4| ik neem een proefabonnement van 5 weken voor 15,-. Na deze periode stopt de bezorging vanzelf, (ik heb de laatste 3 maanden geen proef gehad) (P5) Stuur de bon naar: PZC, Afdeling Lezersservice, Antwoordnummer 54050, 5004 VB Tilburg. Bellen kan ook: 088 - 013 99 10 Woonplaats Emailadres Ik machtig de PZC om het abonnementsgeld van mijn rekening af te schrijven. Rekeningnummer Handtekening Onzekerheid voor 400 Hollandse en Zeeuwse havenwerkers. door Ton van den Nouweland BRUINISSE - Zo'n vierhonderd Hol landse en Zeeuwse havenarbeiders gaan deze week voor het laatst aan het werk onder de vlag van haven- pool SHB. SHB is failliet, de vierhonderd man zijn inmiddels ontslagen. Hun hoop is gevestigd op overna me van de havenpool door de uit zenders Matrans of het in Vlissin gen gevestigde Humares. Van avond overlegt FNV Bondgenoten met Humaresdirecteur Wijnand Van Gessel. Het gaat al jaren niet goed met SHB Havenpool. Humares wilde het in 2005 al kopen, maar zag daarvan af wegens de tegenvallen de financiële situatie van SHB. „Dat hadden ze toen toch door moeten zetten", zegt Leo Inkelaar uit Bruinisse. Deze met vut ge stuurde SHB-werknemer en oud-havenvoorzitter van FNV Bondgenoten volgt de affaire nog 'Voor de rest is het doorwerken of de WW in. De vut ziet er niet in' steeds. Volgens hem zijn onder de vierhonderd ontslagen mensen ze ker een aantal Zeeuwen. „Zo'n tien jaar geleden gingen ze met foto Ruben Oreel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 2