Hijgerige ledenjacht in omroepland Over de top apekooien in Wipeout kijktip kijken luisteren Ut De strijd om de omroepleden is nog steeds in volle gang. Met nog ruim twee maanden te gaan tot de peildatum 1 april, doen gevestigde omroepen en nieuwkomers hun uiterste best de streefaantalien te halen. Want hoe meer leden, hoe meer zendtijd. Henk Glimmerveen maakte een rondje langs de velden. N (ft V W 50.000 HELLO GOODBYE FANS GEZOCHT zondag, 20.30 uur *15) Omroepen en kandidaat-om- roepen wringen zich in steeds ingewikkelder boch ten om aan nieuwe leden te komen. De tijd dringt, want op april wordt het werkelij ke aantal leden 'gepeild'. Aan de hand van die uitslag wordt bepaald hoe de zendtijdver deling op de publieke netten er de komende vijfjaar gaat uitzien. De balans tot dusver is dat met name de om roepen die zich exclusief op leeftijdsgroepen richten, het beste scoren. Zowel Omroep Max, de ouderenomroep, als BNN, de jonge renomroep, lijken met vlag en wimpel te sla gen in hun opzet hun zendtijd uit te brei den. Beide zijn de grens van 150.000 gepas seerd, die nodig is om hun positie te besten digen. Max heeft inmiddels 214.000 leden terwijl BNN hard op weg is naar de 300.000. Woordvoerder Thijs Verweij van BNN: „Be gin januari stond de teller op 267.000. We hebben er sindsdien nog meer leden bijge- kregen, maar tot 1 april doen we verder geen mededelingen." De traditionele vijf - Avro, KRO, NCRV, Vara en VPRO - doen nog ge heimzinniger over hun ledenwerfactie en la ten niets los over de huidige aantallen. Zo af en toe sijpelt er iets door. Zakelijk di recteur Johan Dorrestein van het Holland Festival heeft iedereen die in het verleden iets met het Festival van doen heeft gehad, als bezoeker of als geïnteresseerde, voor dit jaar een forse korting aangeboden mits men zich aanmeldt als lid van de VPRO. Deze om roep heeft zich namelijk aangemeld als me diapartner van het Holland Festival. De voor-wat-hoort-watmethode wordt ook door Llink toegepast. De groene omroep, die als C-omroep 150.000 leden moet halen, is nog redelijk ver van dat doel verwijderd. Er moeten nog 40.000 leden worden gewon nen, wil Llink kunnen doorgaan. Om dat doel te bereiken, is een deal gesloten met de commerciële zender Het Gesprek. Algemeen directeur Tanja Lubbers van Llink: „De doel groepen van Het Gesprek en onze omroep vertonen grote overeenkomsten. Het is dus een logische keuze onze campagne bij Het Gesprek te laten uitzenden." Directeur Ruud Hendriks van Het Gesprek op zijn beurt is ver- guld met de stap van Llink. „Het is een te ken van deze tijd dat Llink als publieke om roep geen moeite heeft een commer ciële concurrent in te zetten voor haar cam pagne. Wij hopen op onze beurt natuurlijk dat Llink het gaat ha len. Hoe meer kwali- teits-tv er in ons land is, hoe beter." Element in de Llink- campagne is inmid dels ook het salaris van presentatrice Floortje Dessing ge worden. Tijdens het Kamerdebat eind vo rig jaar over de salaris sen van presentato ren bij de publieke omroep, kwam de PW plots aanzetten met Floortje. „Meer dan de minister-president verdient ze, maar daarover hoor je nie mand", brieste PW-Kamerlid Martin Bos nia. Dessing kwam deze week zelf met de verklaring dat ze uit eigen wil minder gaat verdienen. „Ik ben sowieso niet met geld be zig en ik verdien al minder dan gemiddeld in Hilversum, al is het nog heel veel geld. Toen kwam die ophef en dacht ik: 'Daar heb ik helemaal geen zin in'." Een elftal aan nieuwe gegadigden dient zich aan in de strijd om zendtijd. Een van de meest serieuze is de website GeenStijl, die onder de naam PowNed, wat staat voor Publieke Om roep Weldenkend Nederland En Derge lijke, de aanval op de gevestigde omroepor- de heeft geopend. De kandidaat heeft 50.000 leden nodig, maar is halverwege februari nog niet ver der dan de helft. GeenStijl is niette min optimistisch. De website koestert zich in de omschrij ving dat zij de media- variant is van wat de LPF voor de politiek betekende. Dat be- 'looft dus wat, en gro te woorden worden Tot dusver bestaat het omroep landschap uit de categorieën A-, B- en C-omroep. Dat onderscheid gaat verdwijnen. Nieuwe omroepen kun nen volstaan met 50.000 leden, bestaan de omroepen moeten zorgen dat ze boven de 400.000 leden eindigen. Vanaf 400.000 leden krijgen ze de maximale bijdrage van het rijk. Anders is het met Llink, BNN en Om roep Max. Enkele jaren geleden werden ze toegelaten tot het publieke bestel. Ze moeten per 1 april minimaal 150.000 leden hebben, leder extra lid telt mee voor zendtijduitbreiding. De totale hoeveelheid radio- en tv-zend- tijd blijft gelijk. Als er nieuwe omroepen bijkomen en Llink, BNN en Max winnen bovendien meer leden dan 150.000, dan moeten de voormalige A-omroe pen, ook als ze meer dan 400.000 le den scoren, zendtijd inleveren. daarom niet geschuwd. Zoals: „De Publieke Omroep ontvangt jaarlijks 800 miljoen belas tinggeld en nóg krijgen ze de begroting niet rond. Niet zo verwonderlijk, wanneer je de kantoren ziet waarin ze huizen, de auto's waarin zij rijden en de salarissen aan schouwt die worden uitbetaald." Hoe je het ook wendt of keert: de aanpak blijft niet zonder resultaat. Zie de affai- re-Floortje Dessing. Reden genoeg voor Leef baar Rotterdam-voorman Ronald Sörensen om te hengelen naar de gunsten van GeenStijl-hoofdredacteur Dominique Wee- sie. Sörensen is al een paar maanden bezig zijn rechtse PON-omroep te promoten, maar is tot nog toe niet verder gekomen dan een schamele drieduizend leden. Kunnen we niet samengaan, was zijn voorstel aan GeenStijl. Weesie peinst er niet over: „Ik wil niks met die man te maken hebben. Wij mo gen zijn voorbeeld zijn, hij niet het onze." De multiculturele omroep Zenit presenteert zich op zijn beurt weer als tegenhanger van de populistische omroep van Sörensen. Voorzitter Radi Suudi is de manier beu waar op momenteel de multiculturele samenle ving en de moslims in beeld worden ge bracht. „De steden van Nederland kolken en bruisen en worden steeds meer een mix van invloeden en nationaliteiten. Maar de Neder landse televisie doet alsof het nog steeds i960 is. Alsof iedereen in dit land Jan Smit heet en uit Volendam komt. Alsof iedereen met een kleur of een buitenlandse naam een bedreiging en een probleem is." Reageren? redactie.media@wegener.nl VJ£ -W-U.C 60008*6 v, d u aan als programmaten op www.hellogoodbyefan.nl "Ik steek de vlaguit als we 150.000 leden hebben, ik vraag u, help ons en word vandaag nog lid!" «igte.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 95