Oprisping geweld in Gazastrook OS Cyprus legt beslag rVjna jjyjjy-jls-jijilal 599,- §L Benoeming bisschop brengt Oostenrijk in beroering Oudste zwaan (41) overleden REIZEN Twee verdachten van smokkel vrouwen naar Nederland gepakt Kinderen gedood in Uruzgan 8 Zaterdag 14 februari 2009 pzc wenen - Een groot aantal Oosten rijkers heeft zijn lidmaatschap van de Rooms-Katholieke Kerk opge zegd. In het gebied rond Linz is zelfs van een verviervoudiging van opzeggingen sprake. De katholieke beweging Wij zijn kerk heeft de ka tholieken opgeroepen de betaling van hun kerkbelasting op te schor ten. De aanleiding voor de beroering is niet de affaire-Williamson, maar de benoeming twee weken gele den van de uiterst conservatieve priester Gerhard Maria Wagner tot hulpbisschop van Linz. Wagner zorgde eerder voor beroering door de boeken over Harry Potter sata nisch te noemen en in de verwoes tingen die de orkaan Katrina in de Amerikaanse stad New Ofleans aanrichtte, de hand van God te zien. Na zijn benoeming gooide Wagner olie op het vuur door ho moseksualiteit als een geneesbare ziekte te omschrijven. korsor - De waarschijnlijk oudste wilde zwaan ter wereld is in het Deense Korsor overleden. Dat maakte de Universiteit Kopenha gen gisteren bekend. De vogel was op 21 februari 1970 door een Duit se ornitholoog nabij Kiel geringd. Hij was toen twee jaar oud. Vol gens de Deens zwanenexpert Pelle Andersen-Harild versloeg de zwaan ruim alle records. Hamas-woordvoerder verwacht de komende drie dagen een akkoord. jeruzalem - Een oprisping van ge weld heeft gisteren het informele bestand tussen Israël en Hamas in de Gazastrook onder druk gezet. De twee partijen zouden juist op het punt staan om het staakt-het- vuren te bestendigen. Bij een luchtaanval op Khan You- nis werd een lid van de 'Volksver- zetscomités' gedood en raakte een andere man gewond. Volgens Is raël troffen de mannen voorberei dingen voor een aanval. Later bom bardeerde de luchtmacht nog zes smokkeltunnels aan de grens tus sen de Gazastrook en Egypte. Van uit de Gazastrook werden twee ra ketten en een mortiergranaat naar Israël afgeschoten. Niemand raak te daarbij gewond. In Hebron op de Westoever scho ten Israëlische militairen een 14-ja- rige jongen dood. Volgens het le ger voerde hij een groep aan die stenen gooide naar een militaire wachttoren bij een joodse neder zetting. In Hebron, de grootste stad op de Westoever, wonen vijf honderd joodse kolonisten te mid den van 170.000 Palestijnen. Een woordvoerder van de Ha- mas-delegatie die met Egypte als Barbacan Holiday Residence**** Playa del Inglés 2 kamer app. o.b.v. Logies Jfo 8 dagen, v.a. Gratis halfpension of 50 korting op halfpension bij aankomst op diverse data Bungalows Duna Beach** Maspalomas g\f\ 2 kamer bungalow o.b.v. Logies tm 8dagen,v.a. Jj Vertrek in mei of juni. Alle prijzen zijn vanaf prijzen p.p. o.b.v. V-klasse bij 2 pers. incl. luchthaven- en vliegbelasting en brandstof en veilïgheidstoeslagen. GranCanaria y*c«m Hotel IFA Interclub Atlantic**** San Augustin 2-pers. kamer o.b.v. All Inclusive 8 dagen, v.a. Kijk voor het complete aanbod op www.oad.nl/grancanaria bemiddelaar onderhandelt over een langduriger bestand in de Ga zastrook, zei dat hij 'in de komen de drie dagen' een akkoord ver wacht. Egyptische kranten meld den dat volgens bemiddelaar Om ar Suleiman nog vier obstakels uit de weg moeten worden geruimd: 'het afschieten van raketten, instel ling van een bufferzone tussen Ga za en Israël, een belofte van Ha rnas om de rust te eerbiedigen en een eind aan de wapensmokkel naar de Gazastrook'. Suleiman, is hoofd van de veiligheidsdienst en na president Hosni Mubarak de machtigste man van zijn land. Volgens Israëlische defensiekrin gen zullen in eerste instantie de grenzen van de Gazastrook gedeel telijk heropend worden. In een la ter stadium wordt een uitwisse ling voorzien van de door Harnas gevangengenomen korporaal Gi- lad Schalit en enkele honderden gevangen Palestijnen. Op de lijst vrij te laten gevangenen die Ha mas heeft ingediend staan ook na men van hooggeplaatste militan ten en figuren die zelfmoordaansla gen hebben voorbereid. Minister Koenders (Ontwikkelings samenwerking) wil extra geld be schikbaar stellen voor de wederop bouw van de Gazastrook zodra er uitzicht is op een permanent staakt-het-vuren. Monchegorsk zou wapentuig van Iran naar Syrië vervoeren. door Carel Goseling den haag - Op last van de Verenig de Naties hebben de Cypriotische autoriteiten gisteren de lading van het vrachtschip Monchegorsk in beslag genomen. De containers kwamen uit Iran en waren bestemd voor Latakia in Sy rië. Ze zijn vanuit de haven van Li massol met vijftien vrachtwagens naar de 25 kilometer verderop gele gen marinebasis Mari gebracht en daar opgeslagen. De autoriteiten weigeren bekend te maken wat er in de containers zat. Het transport werd door een grote politiemacht begeleid. De Monchegorsk lag sinds 29 janua ri buiten de haven van Limassol. Sindsdien is de lading (zestig con tainers) twee keer door de Cyprio tische autoriteiten geïnspecteerd. Rapporten over die inspecties zijn voorgelegd aan de VN-Sanctiecom- missie onder leiding van de Japan ner Yukio Takasu. De VN-commis- sie berichtte de Cypriotische rege ring begin deze week dat de lading in strijd was met VN-resolutie 1747. Die verbiedt Iran wapens te exporteren. Het regime in Teheran heeft ont kend dat de Monchegorsk, die on der Cypriotische vlag vaart, wa pens had geladen. De minister van Buitenlandse Zaken van Cyprus, Marcos Kyprianou, hield het op 'conventioneel materiaal', dat ech ter wel onder VN-resolutie 1747 viel. Diplomaten spraken over 'aan wapens verwant materiaal', zoals granaathulzen en projectielen voor een gevechtstank. De Monchegorsk werd in januari door de USS San Antonio ontdekt toen het schip vanuit de Golf van Aden de Rode Zee opvoer. Na toe stemming te hebben gekregen van de kapitein onderzochten Ameri kaanse mariniers de lading. De Amerikanen konden echter niets doen, aangezien de USS San Anto nio in het gebied vaart ter bestrij ding van piraterij en geen verder gaand mandaat had. De Amerikanen alarmeerden ech ter wel de Egyptische autoriteiten. Die hielden de Monchegorsk bij de zuidelijke toegang tot het Suezka- naal tegen. Zij onderzochten de la ding in de haven van Port Said, maar daarna mocht het vracht schip verder varen. Eenmaal in de Middellandse Zee werd de Monchegorsk echter door een Amerikaans marineschip ge dwongen koers te zetten naar Cy prus. De Cypriotische autoriteiten nyiregyhaza - De politie heeft donderdag in Niyregyhaza in Hon garije twee mensen aangehouden op verdenking van mensensmok kel naar Nederland. De twee leid den mogelijk een netwerk van handelaren die mensen naar Am sterdam smokkelden om in de prostitutie te werken. Bij de aanhouding waren recher cheurs van de Amsterdamse poli tie betrokken, zo meldde een poli tiewoordvoerder gisteren. De re chercheurs doen in Hongarije on derzoek naar een mensensmokkel- lijn naar Nederland. Dit leidt mo gelijk nog tot meer aanhoudingen. „De aanpak van mensenhandel heeft bij ons een hoge prioriteit", aldus de Amsterdamse politie. Hongarije werkt steeds vaker sa men met politiekorpsen uit ande re landen. Het land is bang dat Hongaarse en andere Oost-Europe- se vrouwen uit armere gebieden onder druk worden gezet om in Nederland en andere landen als prostituee te werken. Fijne vakantie. Oad Reizen. kabul - Bij een vuurgevecht tus sen Australische Isaf-troepen en Ta liban in de Afghaanse provincie Uruzgan zijn gisteren volgens het Australische ministerie van Defen sie vijf kinderen omgekomen. Af ghaanse functionarissen spraken over drie of vier kinderen, in de leeftijd van 7 tot 10 jaar. De strijd brak uit toen buitenlandse en Af ghaanse troepen het dorp Morg- harb binnenvielen om opstandelin genleiders te arresteren die zich daar vermoedelijk ophielden, ver klaarde de Isaf De kinderen kwa men in de vuurlinie terecht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 8