nieuwe verrassingen op 3 spectrum -- ■--- „Alle feiten over het natuurherstel liggen nu wel helder op tafel. Ik heb van bijna niemand, buiten een enkel Kamerlid, vragen gehoord." Ed Nijpels, voorzitter commissie Natuurherstel Westerschelde PZC Zaterdag 14 februari 2009 Maart/april: algemeen overleg Tweede Kamer over kabinets reactie advies commissie Nijpels; mogelijk een voortgezet overleg waar moties ingediend kunnen worden. De regering legt die naast zich neer. Mei: verschijnen Rijksinpassingsplan ontpolderen Hedwige- polder (met inbegrip van milieu-effectrapport, inrichtingsplan, dijken- plan en kostenbereke ning). Procedure ter inzage leggen en zienswijzen indienen circa 18 weken. Wmm September: vaststellingsbesluit rijksinpassingsplan. Vervolgprocedure tot en met bezwaar Raad van State circa één jaar. September: na vaststellen rijksinpassingsplan start onteigeningspro cedure Hedwigepol- der. Duur administra tieve procedure 9 maanden, duur gerechtelijke procedure 12 maanden. instituut Deltares. Dat is gebeurd, omdat er enige ruis was ontstaan, legt Nijpels uit. Aan het plan van De Levende Delta en ZLTO werk te Deltares-medewerker les de Vries mee, die de Hedwigepolder de meest ongunstige plek voor ontpoldering noemde. „Daardoor ont stond de indruk dat Deltares er anders over dacht dan de commissie. Dat is rechtgezet." Nijpels ziet de hoorzitting van de commissies niet als een zoveelste poging om uitstel van executie te krijgen, maar erkent wel dat die 'sterk vertragend' werkt op de besluitvorming over het natuurherstel. Hij hoopt dan ook dat het kabinet na de hoorzitting snel de knoop doorhakt. „Er moet gewoon een conclusie wor den getrokken." Maar als het anders loopt, zal hem dat niet verwonderen. „Dit is een dossier waar iedere keer nieuwe verrassingen opdui ken." Tijdens de hoorzitting zijn die, naar de mens gesproken, niet te verwachten. De Kamerle den voelen zo'n 20 personen aan de tand. De bijeenkomst is vooral bedoeld om nadere informatie te vergaren. Het Haagse geruchten circuit werkt al volop. Zo wordt gesuggereerd dat LNV mensen onder druk zet om niet naar de hoorzitting te komen. Stemmingmakerij? Feit is dat de Wageningse hoogleraar in de toe gepaste filosofie Michiel Korthals heeft be dankt om te vertellen wat ontpoldering met de Zeeuwen doet. „Ik heb daar niet zoveel over te zeggen." Nu mag directeur Dick van den Bout van welzijnsinstituut Scoop over de Zeeuwse ziel en gevoelens filosoferen. In drie blokken - natuur, overheid en regelge ving, alternatieven - komen tussen 10.00 en 12.45 uur voor- en tegenstanders van ontpolde ren aan het woord. Na de pauze geven leden van de commissie Nijpels een toelichting. Daarna wordt het voor de Kamerleden hoog tijd te beginnen aan hun lange krokusvakantie tot 3 maart. Het is moeilijk te voorspellen welke richting het dossier natuurherstel uit gaat. Scenario's schetsen is lastig om dat vele varianten denkbaar zijn. De link die er nadrukkelijk ligt met de derde verdieping van de Westerschelde - voor Vlaanderen het aller belangrijkste - maakt het er niet makkelijker op. De Raad van State moet nog een uitspraak doen over bezwaren die tegen deze verdieping zijn ingediend. Uitstel van natuurherstel kan positief uitwerken voor de bezwaarden. Veilig heid, toegankelijkheid en natuurlijkheid zijn in de Ontwikkelingsschets voor het Schelde- bekken en het Scheldeverdrag namelijk als drie-eenheid gekoppeld. Het is denkbaar dat in het CDA-bewindslie- denoverleg de knopen worden geteld. Voor de Tweede Kamerfractie van het CDA is een sleu telrol weggelegd. De partij moet, overigens niet voor het eerst, oefenen in een spagaat. Een CDA-premier en een CDA-minister heb ben zich verbonden aan 300 hectare natuur herstel door ontpolderen. De fractie in de Tweede Kamer en in elk geval het Zeeuwse ka merlid Koppejan ('wij Zeeuwen geven nooit op') willen geen verplichte ontpoldering. Vraag is of de Zeeuw Balkenende de goede ver standhouding met Vlaanderen op het spel wil zetten en voorrang geeft aan Zeeuwse emo ties. Zeker als de derde verdieping door het ge doe verder vertraagd wordt, zal Vlaanderen niet blij zijn. Aan de andere kant is moeilijk voorstelbaar dat, mede gezien de huidige crisis situatie, de Tweede Kamer de regering naar huis stuurt wegens een botsing over 300 hecta re ontpolderen in Zeeland. 1 Willem Adriaansens foto Ludo Coossens Tot eind 2009: onderzoek naar afgraven Saeftinge. Kan langer duren, bijvoorbeeld als kabinet besluitvorming over de kamerverkiezingen van mei 2011 wil tillen. Half 2009: overleg regeringen Balkenende (Nederland) en Peeters (Vlaanderen) over aanpassen Schelde verdrag ontwikke lingsschets 2010. Duur tenminste één tot twee jaar. Eind 2009: oordeel Europese Commis sie over andere invulling 300 hectare natuurher stel, ervan uitgaande dat de Zeeuwse invulling van de andere 300 hectare doorgaat volgens het 'spoorboekje.' In 2010: besluit over afgraven Saeftinge; kan ook in 2011 zijn als dossier over verkiezingen heen wordt getild. Stichting Het Zeeuwse Landschap vecht besluit tot bij Europese Hof aan (geen opschortende werking). Duur meestal meerdere jaren. Op zijn vroegst 2011: plan voor afgraven Saeftinge wordt in procedure gebracht. Duur circa één jaar of (Europese Hof) langer.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 51